Initiativer

Her kan du læse om alle Efterværnspakkens initiativer, der skal være med til at forbedre tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet og muligheder for at klare sig godt som voksne.

Fold alle teksterne ud eller ind

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse er en samarbejdsmodel, der understøtter, at flere anbragte og tidligere anbragte unge kommer i uddannelse og beskæftigelse gennem et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Samarbejdsmodellen er bygget op omkring den unge og støtter de involverede fagpersoner på tværs af forvaltninger i at koordinere mål og indsatser i et struktureret og kontraktbaseret forløb med den unge. Samarbejdsmodellen opstiller fælles mål på tværs af forvaltninger, den unges netværk og den unge selv omkring den unges uddannelse og beskæftigelse.

Samarbejdsmodellen blev igangsat som initiativ i 2011 og er blevet afprøvet i fire projektkommuner. 

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Samarbejdsmodellen er blevet evalueret sammen med tre øvrige initiativer under Efterværnspakken. 

Evaluering af Efterværnspakkens fire initiativer

Støtte fra frivillige organisationer

Projektets formål har været at bidrage til at give tidligere anbragte unge, som ikke tilbydes eller ikke ønsker at modtage efterværn fra den kommune, hvor de er bosat, en anden form for støttetilbud.

Projektet er afprøvet i samarbejde med følgende frivillige organisationer: Ungdommens Røde Kors, Baglandet Aalborg, Den Boligsociale Forening, Baglandet Vejle og Ungdommens Vel. De frivllige organisationer har ydet støtte til de unge inden for rammerne af to forskellige modeller:

  • Støtte forankret i et mødested
  • Støtte forankret i et tilbud om at få en frivillig mentor

Projektet er blevet evalueret sammen med tre øvrige initiativer under Efterværnspakken.

Evaluering af Efterværnspakkens fire initiativer

Værts- og kontaktfamilier

Projektets formål har været at bidrage til at sikre tidligere anbragte unges muligheder for en bedre overgang fra anbringelse til egen bolig, således at risikoen for uhensigtsmæssige boligskift mindskes, og de unges kompetencer i forhold til at mestre dagligdags, praktiske udfordringer styrkes. Desuden har formålet været, at de unge fastholdes i uddannelsesforløb gennem tilbuddet om at bo hos en værtsfamilie i en overgangsfase eller at få tilknyttet en kontaktfamilie.

Projektet er afprøvet som kommunalt efterværnstilbud i Hjørring Kommune og Aarhus Kommune og er blevet evalueret sammen med tre øvrige initiativer under Efterværnspakken. 

Evaluering af Efterværnspakkens fire initiativer

Socialt iværksætteri

Projektets formål har været at bidrage til at støtte de unge til at få og fastholde uddannelse, fritidsjob, job eller praktikophold og dermed bidrage til at styrke anbragte og tidligere anbragte unges motivation og forudsætninger for at kunne gennemføre en uddannelse og for at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet gennem fritidsjobs og praktikophold i lokale virksomheder. 

Projektet er afprøvet i samarbejde med Ousbjerggaard Fonden og Hjorthøjgård. Opholdssteder har samarbejdet med lokale virksomheder om at skabe praktikpladser til anbragte unge ved hjælp af enten relationskoordinatorer eller seniormentorer. 

Projektet er blevet evalueret sammen med tre øvrige initiativer under Efterværnspakken. 

Evaluering af Efterværnspakkens fire initiativer

Tidligere anbragte unges fortællinger

I bogen "Det gode efterværn" fortæller ti tidligere anbragte unge om deres positive erfaringer med efterværnstilbud i overgangen til voksenlivet. I fortællingerne er udfordringer og løsninger i overgangen fra anbragt til selvstændig voksentilværelse formidlet fra de unges vinkel.

Bogen behandler temaer og støtte, som for de pågældende unge har haft en særlig positiv betydning for dem og styrket dem i overgangen til voksentilværelsen. Temaerne er konkrete og praksisnære og kan tjene som inspiration for både sagsbehandlere i deres tilrettelæggelse af efterværnsforløb for unge, for medarbejdere på anbringelsessteder, der varetager den konkrete indsats overfor de unge samt for tidligere anbragte selv.

Det gode efterværn. Tidligere anbragte unges positive fortællinger om efterværn 

Videns- og erfaringsopsamling om efterværn

Formålet med initiativet var at afdække måder at etablere efterværnsstøtte på og afdække erfaringer med, hvad der virker, for derigennem at styrke den kommunale indsats i forbindelse med anbragte unges overgang til voksenlivet.

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – gennemførte videns- og erfaringsopsamlingen for Socialstyrelsen, og opsamlingen blev udgivet i marts 2012.

Der er blevet opsamlet viden og erfaringer fra Danmark og andre lande, herunder en systematisk afsøgning af den nordiske og øvrige internationale forskningslitteratur med henblik på at afdække forskellige måder at etablere støtte på og erfaringer med, hvad der virker.

Efterværn for tidligere anbragte unge. En videns- og erfaringsopsamling 

Kort Fortalt til unge

Kort Fortalt er en håndbog til tidligere anbragte unge. Formålet med informationsmaterialet er at forbedre de unges overgang til voksenlivet og muligheder for at klare sig godt som voksne.

Materialet henvender sig direkte til den unge, og skal bibringe viden og konkrete redskaber til at håndtere den vanskelige overgang fra en anbringelse til at skulle bo for sig selv og klare en selvstændig voksentilværelse.

Materialet indeholder viden og redskaber inden for en række temaer, som vi ved, fra både forskning og erfaringer fra de professionelle omkring de unge, såvel som fra de unge selv, er vigtige for en god overgang til voksenlivet. Det vil sige informationer og praktisk vejledning om temaer som uddannelse, beskæftigelse, netværk, husførelse, sundhed, økonomi og flytning.

Kort Fortalt

Formidling af Efterværnspakken

Socialstyrelsen har afholdt en møde- og kursusrække til fagfolk, der arbejder med anbragte og tidligere anbragte unge. Målet har været at give inspiration til, hvordan man kan kvalificere de kommunale indsatser for anbragte og tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet.

Formidling af Efterværnspakken

Evaluering af Efterværnspakken

Den kvalitative evaluering af Efterværnspakkens fire udviklingsinitiativer udkom i januar 2016 og viser gode resultater i forhold til at forbedre anbragte unges overgang til et selvstændigt voksenliv.

Evalueringen er foretaget af SFI og omhandler følgende fire efterværnsinitiativer under Efterværnspakken: 

  • Vejen til uddannelse og beskæftigelse
  • Støtte fra frivillige organisationer
  • Værts- og kontaktfamilier
  • Socialt iværksætteri

Evaluering til Efterværnspakkens første fire initiativer

Sidst opdateret 29/01 2016