Anbringelsessteder

Her kan du finde inspirationsmateriale med fokus på unges overgange til voksenlivet for anbringelsessteder.

Formidlingen af efterværnspakkens resultater skal styrke og inspirere det pædagogiske og sociale arbejde på anbringelsessteder med unge i alderen fra 15 år.

De unge er enten midt i overgangen til voksenlivet, eller de er sammen med professionelle voksne i gang med at forberede denne overgang.

Materialet indeholder en bred vifte af viden om centrale efterværnstemaer som fx de unges behov, lovgivningens muligheder for støtte samt det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af SPUK og Professionshøjskolen Metropol og omfatter:

Fold alle teksterne ud eller ind

Forskning om efterværn

Materialet sætter fokus på den nyeste nationale og nordiske forskning på efterværnsområdet.

Det primære forskningsfokus er på, hvordan målgruppen klarer sig i forhold til uddannelse, job, fritidsaktiviteter, psykiske problemer og kriminalitet. Det sekundære fokus er mindre kvalitative analyser af, hvad der har virket og ikke har virket i overgangen fra anbragt ung til selvstændig voksen. For at skitsere udviklingen på efterværnsområdet og konsekvenserne for de unge bliver forskningen sat i relation til resultaterne fra Mogens Nygaard Christoffersens forløbsundersøgelse (1993). Derudover præsenterer materialet centrale begreber i efterværn som eksempelvis entrance/exit, independence/interdependence og creaming.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af chefkonsulent Peter Jensen, SPUK.

Efterværn i forskningsperspektiv

Målgruppens særlige ressourcer, udfordringer og behov

Materialet giver med en psykologisk vinkel et indblik i de udfordringer, som omsorgssvigtede unge kan møde i voksenlivet.

Materialet giver bl.a. nogle bud på, hvordan man kan arbejde med kvalificeret selvbestemmelse som en udviklingsopgave og hvilke udviklings- og risikofaktorer, det indebærer. Udsatte unges identitetsdannelse belyses med udgangspunkt i en række tendenser, diagnoser og neurologi. Materialet indeholder også en konkret øvelse i lytning og mentalisering.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af cand.psych.aut. Trine Schøning Torp, Professionshøjskolen Metropol.

Efterværn i psykologisk perspektiv

Efterværnsbestemmelserne

Materialet sætter fokus på efterværnsbestemmelserne i serviceloven samt de principielle afgørelser fra Ankestyrelsen, der bl.a. er med til at præcisere målgruppen for efterværn. Derudover belyser materialet snitfladerne i forhold til servicelovens §§ 84 og 85 samt §§ 107 og 108 og reglerne for mellemkommunal refusion (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9c).

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af cand.jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol.

Lovgivning på efterværnsområdet

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

"Vejen til uddannelse og beskæftigelse" er en samarbejdsmodel, der understøtter, at flere anbragte og tidligere anbragte unge kommer i uddannelse og beskæftigelse gennem et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Samarbejdsmodellen er bygget op omkring den unge anbragte eller tidligere anbragte i alderen 15-23 år og støtter de involverede fagpersoner på tværs af forvaltninger i at koordinere mål og indsatser i et struktureret og kontraktbaseret forløb med den unge. Samarbejdsmodellen opstiller fælles mål på tværs af forvaltninger, den unges netværk og den unge selv omkring den unges uddannelse og beskæftigelse.

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Sidst opdateret 16/12 2015