Myndighedssagsbehandlere og UU-vejledere

Her kan du finde inspirationsmateriale med fokus på anbragte unges overgange til voksenlivet for myndighedssagsbehandlere og UU-vejledere.

Myndighedssagsbehandlere og UU-vejledere er centrale i forhold til det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring anbragte børn og unges overgang til et selvstændigt voksenliv. Formidlingen af efterværnspakken skal bidrage til at inspirere dette arbejde.

Formidlingen af efterværnspakkens resultater til myndighedssagsbehandlere og UU-vejledere er især fokuseret omkring lovgivningen og det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Disse temaer er afgørende, når den enkelte unge skal have den bedst mulige overgang til voksenlivet gennem blandt andet uddannelse og beskæftigelse.

Materialet er udarbejdet af SPUK og Professionsskolen Metropol og omfatter:

Fold alle teksterne ud eller ind

Forskning om efterværn

Materialet sætter fokus på den nyeste nationale og nordiske forskning på efterværnsområdet.

Det primære forskningsfokus er på, hvordan målgruppen klarer sig i forhold til uddannelse, job, fritidsaktiviteter, psykiske problemer og kriminalitet. Det sekundære fokus er mindre kvalitative analyser af, hvad der har virket og ikke har virket i overgangen fra anbragt ung til selvstændig voksen. For at skitsere udviklingen på efterværnsområdet og konsekvenserne for de unge bliver forskningen sat i relation til resultaterne fra Mogens Nygaard Christoffersens forløbsundersøgelse (1993). Derudover præsenterer materialet centrale begreber på efterværnsområdet som eksempelvis entrance/exit, independence/interdependence og creaming.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af chefkonsulent Peter Jensen, SPUK.

Efterværn i forskningsperspektiv

Målgruppens særlige ressourcer, vanskeligheder og behov

Materialet giver et psykologisk indblik i de udfordringer, som omsorgssvigtede unge kan møde i voksenlivet.

Materialet giver bl.a. nogle bud på, hvordan man kan arbejde med kvalificeret selvbestemmelse som en udviklingsopgave og hvilke udviklings- og risikofaktorer, det indebærer.  Udsatte unges identitetsdannelse belyses med udgangspunkt i en række tendenser, diagnoser og neurologi. Materialet indeholder også en konkret øvelse i lytning og mentalisering.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af cand.psych.aut. Trine Schøning Torp, Professionshøjskolen Metropol.

Efterværn i psykologisk perspektiv

Efterværnsbestemmelserne

Materialet sætter fokus på efterværnsbestemmelserne i serviceloven samt de principielle afgørelser fra Ankestyrelsen, der bl.a. er med til at præcisere målgruppen for efterværn. Derudover belyser materialet snitfladerne i forhold til servicelovens §§ 84 og 85 samt §§ 107 og 108 og reglerne for mellemkommunal refusion (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9c).

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af cand.jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol.

Lovgivning på efterværnsområdet

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

"Vejen til uddannelse og beskæftigelse" er en samarbejdsmodel, der understøtter, at flere anbragte og tidligere anbragte unge kommer i uddannelse og beskæftigelse gennem et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Samarbejdsmodellen er bygget op omkring den unge anbragte eller tidligere anbragte i alderen 15-23 år og støtter de involverede fagpersoner på tværs af forvaltninger i at koordinere mål og indsatser i et struktureret og kontraktbaseret forløb med den unge. Samarbejdsmodellen opstiller fælles mål på tværs af forvaltninger, den unges netværk og den unge selv omkring den unges uddannelse og beskæftigelse.

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Netværksmøder

I Samarbejdsmodellen arbejdes der med koordinering via netværksmøder, hvor der i undervisningsmaterialet især er fokus på dialogformen og mødeledelsen. Undervisningsmaterialet til netværksmødet er udarbejdet af seniorkonsulent Wenche Svensson, SPUK.

Netværksmøder om efterværn

Sidst opdateret 16/12 2015