Efter- og videreuddannelserne

Her kan du finde undervisningsmateriale med fokus på overgangen fra anbragt barn og ung til selvstændig voksen rettet mod efter- og videreuddannelserne.

Materialet skal inspirere til en kvalificeret refleksion over det sociale og pædagogiske arbejde på efterværnsområdet. Undervisere på efter- og videreuddannelserne kan bruge materialet på det sociale og pædagogiske område.

I materialet indgår bl.a. efterværnsbestemmelserne, forskning på området, de psykologiske perspektiver og samarbejdsmodellen "Vejen til uddannelse og beskæftigelse".

Der lægges op til, at underviserne inddrager de studerendes egne erfaringer fra efterværnsområdet, og materialerne består af en drejebog for en undervisningsdag inklusiv slides og cases til undervisningsbrug.

Materialet er udviklet af SPUK og Professionshøjskolen Metropol og indeholder:

Fold alle teksterne ud eller ind

Drejebog

Materialet indeholder forslag til mål for de enkelte undervisningsseancer, forslag til undervisningsform, forslag til arbejde med kursisternes egne cases og de cases, der indgår i undervisningsmaterialet.

Drejebogen er udarbejdet af cand.jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol, cand.psych.aut. Trine Schøning Torp, Professionshøjskolen Metropol og chefkonsulent Peter Jensen, SPUK.

Drejebogen for undervisningsdag på grunduddannelserne

Efterværnsbestemmelserne

 

Materialet sætter fokus på efterværnsbestemmelserne i serviceloven samt de principielle afgørelser fra Ankestyrelsen, der bl.a. er med til at præcisere målgruppen for efterværn. Derudover belyser materialet snitfladerne i forhold til servicelovens §§ 84 og 85 samt §§ 107 og 108 og reglerne for mellemkommunal refusion (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9c).

 

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af cand.jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol.

 

Lovgivning på efterværnsområdet

Lovgivning på efterværnsområdet

Psykologiske perspektiver

Materialet giver en psykologisk vinkel på de udfordringer, som omsorgssvigtede unge kan møde i voksenlivet.

Materialet giver bl.a. bud på, hvordan man kan arbejde med kvalificeret selvbestemmelse som en udviklingsopgave og hvilke udviklings- og risikofaktorer, det indebærer. Udsatte unges identitetsdannelse belyses med udgangspunkt i en række tendenser, diagnoser og neurologi. Materialet indeholder også en konkret øvelse i lytning og mentalisering.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af cand.psych.aut. Trine Schøning Torp, Professionshøjskolen Metropol.

Efterværn i psykologisk perspektiv

Forskning

Materialet sætter fokus på den nyeste nationale og nordiske forskning på efterværnsområdet.

Det primære forskningsfokus er på, hvordan målgruppen klarer sig i forhold til uddannelse, job, fritidsaktiviteter, psykiske problemer og kriminalitet. Det sekundære fokus er mindre kvalitative analyser af, hvad der har virket og ikke har virket i overgangen fra anbragt ung til selvstændig voksen. For at skitsere udviklingen på efterværnsområdet og konsekvenserne for de unge bliver forskningen sat i relation til resultaterne fra Mogens Nygaard Christoffersens forløbsundersøgelse (1993). Derudover præsenterer materialet centrale begreber på efterværnsområdet som eksempelvis entrance/exit, independence/interdependence og creaming.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af chefkonsulent Peter Jensen, SPUK.

Efterværn i forskningsperspektiv

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

"Vejen til uddannelse og beskæftigelse" er en samarbejdsmodel, der understøtter, at flere anbragte og tidligere anbragte unge kommer i uddannelse og beskæftigelse gennem et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Samarbejdsmodellen er bygget op omkring den unge anbragte eller tidligere anbragte i alderen 15-23 år og støtter de involverede fagpersoner på tværs af forvaltninger i at koordinere mål og indsatser i et struktureret og kontraktbaseret forløb med den unge. Samarbejdsmodellen opstiller fælles mål på tværs af forvaltninger, den unges netværk og den unge selv omkring den unges uddannelse og beskæftigelse.

Materialet er udarbejdet af chefkonsulent Peter Jensen, SPUK.

Cases i undervisningen

Nedenstående punkter indeholder forskellige cases, som kan anvendes i undervisningen, da de hver især beskriver forskelligartede forløb og opstiller diskussions- og refleksionsspørgsmål i relation til handlemuligheder i forhold til lovgivning og den unges overgang til voksenlivet. 

  • Natasjas case - Natasja er 17 år og 5 måneder og har siden hun var 14 år været anbragt i en plejefamilie bl.a. grundet forældrenes alkoholmisbrug og en voldsepisode, der førte til en underretning og den efterfølgende anbringelse. Natasja er nu snart 18 år, og der skal tages stilling til hvilken støtteform og efterværnsinitiativer, der vil være være de rigtige i hendes tilfælde.  
  • Ahmeds case - Ahmed er 19 år og er i gang med en lærlingeuddannelse som murer. Samlivet i familien er præget af en del vold, og Ahmed er også begyndt at ryge en del hash, hvilket påvirker hans fremmøde hos det murerfirma, hvor han er lærling. Hvordan kan Ahmed støttes i at fastholde sin uddannelse, som han har knap to år tilbage af? 
  • Anders' case - Anders er 15 år og 9 måneder og har gennemgået et anbringelsesforløb med en del brud fra familiepleje over akut ophold på en døgninstitution til et socialpædagogisk opholdssted, hvor han bor nu. Hvordan kan personalet i samarbejde med Anders selv og andre fagpersoner planlægge et godt, fremtidigt forløb i understøttelsen af Anders' overgang til voksenlivet? 
  • Bogis case - Bogi er 16 år og 10 måneder, og hans mor er plaget af psykiske lidelser, hvilket var årsagen til, at Bogi som 13-årig blev anbragt i en plejefamilie. Dog brød denne anbringelse sammen, og Bogi kom på en døgninstitution efter et år, hvor der nu arbejdes hen imod, at Bogi får en 10. klasseseksamen. 
  • Denices case - Denice er 18 år og 8 måneder og bor for sig selv i tæt tilknytning til et behandlingshjem. Denice har været igennem et usammenhængende anbringelsesforløb, og hun har deklareret, at hun er træt af pædagoger. Alligevel har hun søgt støtte i forhold til at skabe sig et fremtidigt godt liv. 
Sidst opdateret 07/11 2016