Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem (metodemanualer mv.)

Metodemanualer, cases og skemaer til redskaberne 'Mestringsskema' og 'Bröset Violence Checklist' (BVC). De to redskaber bruges i kombination med hinanden, og understøtter arbejdet med at forebygge voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem.
Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Redskaberne ’Mestringsskema’ og 'Bröset Violence Checklist' (BVC) bruges samlet i arbejdet for at forebygge voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem og til at styrke fokus på medarbejdere og beboeres sikkerhed og trivsel.

Redskabet ’Mestringsskema’ er oprindeligt udviklet i Region Nordjylland som et samarbejds- og dialogredskab.
'Bröset Violence Checklist' (BVC) er et screeningsredskab, som personalet kan bruge til vurdere, hvorvidt der inden for de kommende 24 timer er risiko for voldelig adfærd fra en borgers side, og dermed om der er behov for en forebyggende indsats.

Kombinationen af de to redskaber kan samlet betragtes som en metode, der understøtter en styrket, systematisk tilgang til risikovurdering og dialog om trivsel, vold og magtanvendelse. 

Materialet består af fire dele:

Redskaberne er afprøvet i satspuljeprojektet ”Styrket indsats til 

  • forebyggelse af vold på botilbud” i perioden 2015-18. Projektet er gennemført på ni botilbud (herunder et særforanstaltningstilbud) og et forsorgshjem i relation til borgere med psykiske lidelser eller kognitive funktionsnedsættelser samt eventuelt misbrug eller særlige sociale problemer.

Slutevalueringen (2018) har vist gode resultater, herunder en reduktion i antallet af voldsepisoder.

Se slutevalueringen om resultaterne af anvendelse af redskaberne her

Metodemanualerne blev udgivet første gang i 2015 og er opdateret med afsæt i de erfaringer og input, der er indsamlet i forbindelse med udarbejdelse af slutevalueringen i 2018. Som ekstra bilag foreligger nu en brochure til borgere og netværk samt ’Mestringsskema’.


Hent publikationen