Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn

Evaluering af SATS-18 initiativet: Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn

Evalueringen belyser implementeringen af statspuljeinitiativet ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”.
Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn

Det overordnede formål med initiativet er at sikre, at den støtte plejefamilierne får, er af høj kvalitet og differentieret i forhold til den konkrete plejeopgave, så barnet eller den unge får den indsats, den unge har behov for, og sammenbrud undgås. Initiativet skal således understøtte, at børn og unge anbringes i de rette plejefamilier, sikre at alle professionelle plejefamilier underlægges de samme kvalitetskrav og styrke plejefamiliernes kompetencer, så de kan sikre trivsel og positiv udvikling for børnene og de unge (Udmøntning af satspuljen for 2018-2021).

Det samlede initiativ består af ni delinitiativer, og denne evaluering har til hensigt at følge op på implementeringen af følgende seks delinitiativer:

  • Delinitiativ 1: Indførelse af nye plejefamilietyper
  • Delinitiativ 2: Mere ensartet godkendelse og nyt vidensbaseret grundkursus
  • Delinitiativ 3: Tæt støttede opstartsforløb og familieplejekonsulenter
  • Delinitiativ 5: Afskaffelse af de konkrete godkendelser
  • Delinitiativ 6: Ro og stabilitet i anbringelsen
  • Delinitiativ 8: Ny model for udgiftsdækning af netværksplejefamilier

Evalueringen indikerer, at der, med implementeringen af delinitiativerne, er sket et løft af plejefamilieområdet blandt andet via det nye godkendelseskonceptet, hvor ansøgere til plejefamilie modtager et vidensbaseret grundkursus og øget støtte til plejefamilier i starten af hver ny anbringelse. Evalueringen indikerer hertil, at der fortsat er rum til at løfte kvaliteten af plejefamilieområdet ved at sikre yderligere implementering og forankring af delinitiativerne.

Evalueringen er baseret på tre datakilder: 1) centrale nøgletal, 2) spørgeskemadata og 3) interviews fra hhv. kommuner, socialtilsyn og plejefamilier, herunder netværksplejefamilier. De centrale nøgletal består af kvantitative nedslag, der belyser de driftsmæssige aspekter af lovændringen. Spørgeskemaundersøgelserne og interviewene har til formål at belyse aspekter ved implementeringen af lovændringerne samt erfaringer hermed, som ikke kan belyses via nøgletal. Dataindsamlingen til evalueringen er fundet sted i 2020, hvormed det forventes, at flere af de rapporterede opgørelser, vil være præget af præget af COVID-19 situationen. 


Hent publikationen