Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Kommunernes brug af de danske børnehuse 2017

Kommunernes brug af de danske børnehuse 2017

Udgivelsen er en undersøgelse af 12 kommuners anvendelse af de danske børnehuse. Der gøres rede for sagsbehandling og samarbejde i en række konkrete sagsforløb om overgreb.

Ankestyrelsen har foretaget en juridisk gennemgang af 18 sagsforløb fra 12 kommuner og suppleret gennemgangen med en vurdering fra Ankestyrelsens børnesagkyndige konsulent i ni af sagerne. Der er desuden foretaget en række opfølgende interviews. 

Undersøgelsen belyser kommunernes sagsbehandling og samarbejde med børnehusene i sager om overgreb. Der ses på udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse, iværksættelse af indsatser over for barnet eller den unge samt opfølgning på den iværksatte indsats.

Sagsgennemgangen viser, at i sager, hvor der er et tæt samarbejde, inddrages børnehuset tidligt i sagsforløbet. Det bidrager til faglig sparring om de nødvendige sagsskridt. I sager med mindre tæt samarbejde bærer sagerne præg af utilstrækkelig kommunikation mellem kommunen og børnehuset og en mangelfuld inddragelse af oplysninger fra børnehuset. I sager, hvor der er et mangelfuldt og usammenhængende samarbejde mellem kommunen og børnehuset foregår sagsforløbet i to separate spor.

Den børnesagkyndiges vurdering viser, at i sager, hvor samarbejdet mellem børnehus og kommune har understøttet kommunens indsats, bidrager det til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats for barnet. I sager, hvor børnehuset ikke i tilstrækkelig grad får mulighed for at understøtte kommunens indsats, er det vanskeligere at fastholde et fokus på barnet i indsatsen. Det betyder, at barnets problemstillinger tilsidesættes i mængden af familiens øvrige problemstillinger.

Undersøgelsen skal danne grundlag for læring i forbindelse med kommunernes fremadrettede samarbejde med børnehusene.

Undersøgelsen er baseret på data fra perioden november 2014 til maj 2016, dvs. at en del data er indsamlet året efter børnehusenes etablering i 2013.

Undersøgelsen er udarbejdet for Socialstyrelsen.


Hent publikationen