Forside > Udgivelser > Håndbog: Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats

Håndbog: Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats

Socialstyrelsen udgiver håndbog til professionelle, der arbejder på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende. Håndbogen handler om indgreb, der kan bruges som led i det kriminalpræventive arbejde.
Håndbog: Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats

Håndbogen handler om indgrebsmuligheder og andre elementer i den kriminalpræventive sociale indsats over for personer med udviklingshæmning og lignende, som er sigtet eller dømt for kriminalitet og derfor er anbragt på en boform for voksne.
Baggrunden for håndbogen er indførelsen af kapitel 24 a i serviceloven, der trådte i kraft 1. juli 2013. Kapitlet rummer bestemmelser om indgrebsmuligheder, som giver kommuner og ansatte på boformer flere redskaber til at foretage strafferetlige foranstaltninger på det sociale område.
Formålet med håndbogen er at støtte ledere og medarbejdere på boformer i at omsætte intentionerne med de nye lovbestemmelser til konkrete handlinger i den kriminalpræventive sociale indsats.

I håndbogen kan du læse om:

  • De nye lovbestemmelser og anden lovgivning af særlig relevans for opgavevaretagelsen på området
  • Væsentlige aspekter af den professionelle tilgang i den kriminalpræventive sociale indsats, herunder inspiration til håndtering af tvivlsspørgsmål og dilemmaer, som ledere og medarbejdere kan stå over for i det daglige arbejde
  • Strukturerede metoder til risikovurderinger, som kan bidrage til at skaffe faglig viden til brug for valg af kriminalpræventive sociale indsatser.

Håndbogen henvender sig primært til ledere og medarbejdere på boformer, som varetager opgaver i relation til voksne personer med udviklingshæmning og lignende, der er anbragt i socialt regi i henhold til kendelse eller dom. Håndbogen kan også være relevant for sagsbehandlere, tilsynsførende, forsvarsadvokater, anklagemyndighed, domstole, politi, bistandsværger, værger m.fl.

Håndbogen udkom første gang oktober 2013 og udgives nu i en let tilrettet udgave, der tager højde for indførelsen af de nye socialtilsyn.


Hent publikationen