Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Evaluering af Projekt Virksomme Gruppebostøtteindsatser

Evaluering af Projekt Virksomme Gruppebostøtteindsatser

Udgivelsen evaluerer fem gruppeindsatser og identificerer syv tværgående kerneelementer, herunder seks, som evaluator vurderer er universelle for en god gruppeindsats.

Udgivelsen er en evaluering af modningsprojektet Projekt Virksomme Gruppebostøtteindsatser, der forløb i perioden 2018 til 2020.

Formålet med projektet var at beskrive, videreudvikle, beskrive og pilotteste fem gruppeindsatser, der indledningsvist blev udvalgt på baggrund af en ansøgningspulje. Gruppeindsatserne var:

 • Trivsel gennem Netværk (Gentofte Kommune)
 • Aktivt Fællesskab (Slagelse Kommune)
 • ADHD-gruppen (Helsingør Kommune)
 • Brugerstyret gruppeindsats (Helsingør Kommune)
 • Kvindenetværksgruppen (Helsingør Kommune)

Evalueringen viser, at de fem gruppeindsatser i overvejende grad kan betragtes som færdigudviklede og defineret, succesfuldt implementereret og har omkostninger, der enten rummer et potentiale for besparelser eller at de ikke er urealistisk dyre.

Derudover viser evalueringen, at der er indikationer på lovende resultater for de borgere, der har deltaget i de fem gruppeindsatser. Resultaterne bygger på et stort kvalitativt datamateriale, mens indsamlingen af kvantitative data blev forhindret af nedlukningen af samfundet som følge af COVID-19. Hovedresultaterne, der bygger på interviewpersonernes oplevede udbytte, er følgende:

 • Borgernes motivation, mestringsstrategier og handlemuligheder i forhold til deltagelse og trivsel i lokalsamfundet styrkes
 • Borgernes sociale isolation og ensomhed brydes og de opbygger netværk
 • Når der er fokus på brobygning til lokalsamfundet samt opfølgning på den enkelte deltager og fokus på afslutning af gruppen (midlertidighed) kan gruppeindsatserne føre til mindre indgribende eller ingen indsatser efterfølgende.

Derudover viser evalueringen, at følgende syv kerneelementer er gennemgående på tværs af de fem gruppeindsatser:

 • Vurdering af deltagernes forudsætninger for deltagelse i gruppeindsatsen
 • Forventningsafstemning om gruppeforløbet mellem gruppefacilitatorer og deltagere
 • Matchning af gruppedeltagerne
 • Den fagprofessionelle som gruppefacilitator
 • Løbende evaluering og tilpasning af gruppeindsatsen til gruppesammensætningen
 • Opfølgning på den enkelte deltager og fokus på afslutning af gruppen (midlertidighed)
 • Brobygning til lokalsamfundet (herunder grebene kendskab, følgeskab og værtskab)

De seks øverste kerneelementer vurderer evaluator kan betragtes som universelle for en god gruppeindsats. Det sidste af de syv kerneelementer er mere specifikt for målet med de fem pågældende gruppeindsatser om at fremme borgernes deltagelse og trivsel i lokalsamfundet.


Hent publikationen