Forside > Udgivelser > Erfaringsopsamling - Pulje til fremme af samarbejde mellem kommuner og NGO'er

Erfaringsopsamling i forbindelse med puljen til fremme af samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer

Med finansloven for 2014 blev der afsat 280 mio. kr. til det samlede initiativ ’Tidlig Indsats – Livslang Effekt’. Sidstnævnte indeholder en række delinitiativer, herunder bl.a. ’Puljen til fremme af samarbejder mellem kommuner og frivillige organisationer’. Med denne pulje har otte projekter mellem kommuner og NGO’er fået tildelt midler til at samarbejde om indsatser til børn og unge, som er udsatte eller i risiko for at blive det.

Rambøll Management Consulting (Rambøll) har under projektforløbet, der strækker sig fra ultimo 2014 frem til ultimo 2017, haft ansvar for at yde processtøtte og rådgivning til de otte samarbejdsprojekter, der omfatter både individuelle-, gruppe- og familierelaterede indsatser.

I den afsluttende erfaringsopsamling samler Rambøll op på centrale erfaringer og resultater på tværs af de otte projekter. Erfaringsopsamlingen har særligt fokus på at afdække hvilke resultater, der er skabt for børn og unge, som har modtaget en indsats. Derudover har opsamlingen fokus på at afdække centrale organisatoriske gevinster samt drivkræfter og barrierer, når kommuner og NGO’er samarbejder om en social indsats til børn og unge. Erfaringsopsamlingen er baseret på et omfattende datagrundlag, som består af både kvantitative (f.eks. surveyundersøgelser) samt kvalitative datakilder (f.eks. lokale projektbesøg).

Resultaterne viser, for det første, at børnene og de unge gennemsnitligt set har oplevet en positiv udvikling på alle de målte dimensioner, når deres situation før indsatsen sammenholdes med deres situation efter. Mere konkret viser eftermålingerne, at 51 % af børnene og de unge oplever forbedret psykisk trivsel ved afslutning af en indsats, som også er fastholdt seks måneder efter indsatsen. Imidlertid er der på alle de målte dimensioner også en andel af målgruppen, for hvem der ikke opnås hverken en positiv eller negativ udvikling, ligesom der er en lille andel af målgruppen, som faktisk oplever en negativ udvikling (ca. 3 ud af 10 på de enkelte dimensioner).

For det andet viser resultaterne, at et samarbejde mellem kommuner og NGO’er kan; bidrage til at udvide den samlede tilbudsvifte til børn og unge; skabe merværdi i indsatsen til børn og unge, da det kan fremme den tidlige opsporing og rekruttering; skabe øget værdi i udførelsen af en indsats til børn og unge samt styrke indsatsen til børn og unge, som er udsatte, ved at bidrage til en styrket brobygning.

For det tredje viser resultaterne, at der er en række opmærksomhedspunkter i den indledende fase, når et samarbejde mellem en kommune og en NGO etableres. Erfaringsopsamlingen viser, at det er vigtigt for samarbejdets effektivitet, at kommuner og NGO’er bl.a. afklarer egne og fælles incitamenter for at indgå et samarbejde, samt at de har en klar og fælles forståelse af rolle- og ansvarsfordeling. Derudover peger erfaringsopsamlingen på, at der også er en række opmærksomhedspunkter i samarbejdet om den løbende drift af en fælles indsats. Resultaterne viser, at forhold som gode relationer mellem kommune og NGO, løbende kommunikation og vidensdeling med centrale aktører samt støttende lederskab er afgørende for, hvorvidt der kan skabes en effektiv indsats for målgruppen.


Hent publikationen

Indsatsbeskrivelse - Girltalk (pdf)

Indsatsbeskrivelse - KlubMove (pdf)

Indsatsbeskrivelse - Nefos (pdf)

Indsatsbeskrivelse - Når Cykelhjelm ikke er nok (pdf)

Indsatsbeskrivelse - Powerkids (pdf)

Indsatsbeskrivelse - Psykiatrifonden (pdf)

Indsatsbeskrivelse - Strøm (pdf)

Samarbejdsproduktkatalog (pdf)

Værktøj 1 - Samarbejdsaftale (pdf)

Værktøj 2 - Udvikling af fælles forandringsteori (pdf)

Værktøj 3 - Strategi for dokumentation og datadrevet praksis (pdf)

Værktøj 4 - Udvikling af data- og vidensdelingsmodel (pdf) 

Værktøj 5 - Skabelon til implementeringsplan (pdf)

Værktøj 6 - Refleksionsdage og mødeguide (pdf)