Forside > Udgivelser > Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug - Afsluttende evalueringsrapport, december 2019

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug - Afsluttende evalueringsrapport, december 2019.

Udgivelsen indeholder en samlet analyse og evaluering af de 15 behandlingstilbuds målgruppe, virkningerne af behandlingstilbuddene for børnene og de unge, viden om tilbuddenes arbejde med syv centrale kerneelementer samt en omkostningsvurdering af enkelte indsatser i projektperioden 2016 – 2019.

Målgruppen for behandlingstilbuddene er børn og unge under 25 år, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Resultater og erfaringer i evalueringsrapporten baseres på flere forskellige datakilder: baggrunds- samt før- og eftermålinger af børnene og de unge, kvalitative interviews med projektledere, ledere, behandlere, centrale samarbejdspartnere for de enkelte tilbud samt børn/unge og forældre. Derudover er der gennemført lokale projektbesøg og tværgående workshops med projektledere og behandlere.

Rapporten indeholder en karakteristik af de børn og unge, som har modtaget behandling gennem tilbuddene. Der er en stor andel af piger i den ældre gruppe (17 år og ældre), som indgår i behandlingstilbuddene, mens kønsfordelingen er mere ligelig blandt de yngre børn (0 – 10 år). Børnene og de unges familier er i overvejende grad præget af alkoholmisbrug. Familierne er samtidig kendetegnet ved at have andre problematikker end rusmiddelproblemer. Især psykiske vanskeligheder og/eller et højt og langvarigt konfliktniveau i familien er de mest fremtrædende problematikker.

Rapporten formidler de opnåede resultater for børnene og de unges trivsel og livsmestring i projektperioden. Det fremgår bl.a. at stort set alle børn, unge og familier, som har afsluttet et forløb i et tilbud under puljen oplever, at tilbuddet har haft en stor eller meget stor positiv betydning for deres liv. De fleste børn og unges trivsel udvikler sig i projektperioden til at nærme sig gennemsnitsniveauet af trivsel hos befolkningen som helhed.

Endeligt belyser rapporten de 15 tilbuds erfaringer med at omsætte syv centrale kerneelementer, som for-ventes at være særlig virkningsfulde, i deres lokale praksis. Analyse viser, at det er kombinationen af kerneelementer, der har betydning for børn og unges udvikling i trivsel og livsmestring, snarere end specifikke enkeltstående kerneelementer.

Evalueringsrapporten er gennemført af Rambøll Management Consulting for Socialstyrelsen. Rambøll Management Consulting gennemførte i 2017 en midtvejsevaluering af behandlingstilbuddene.


Hent publikationen