Gå til indhold

Om vidensplatformen

Viden og tiltag til mestring af handicapspecifikke udfordringer på jobbet vil kunne hjælpe de mange personer med handicap, der ønsker det og har evnen, til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Socialstyrelsen formidler gennem platformen viden herom.

For at mestre arbejdslivet med et handicap vil der kunne være brug for kortvarig eller langvarig støtte i en eller anden udstrækning. I nogle tilfælde vil støtten skulle adressere borgerens specifikke fysiske, kognitive eller psykiske vanskeligheder for at være hjælpsom. Viden, som er handicapspecifik, og samtidig beskæftigelsesrelevant, er imidlertid fragmenteret og kan være svær at finde frem til.

Formål

Formålet med platformen om handicap og beskæftigelse er at give borgere, virksomheder, jobcentre og socialforvaltninger én let og overskuelig indgang til tværfaglig viden og information om:

  • Specifikke funktionelle vanskeligheder og råd til, hvordan de kan imødekommes på arbejdspladsen.
  • Indsatser og redskaber, der kan hjælpe personer med forskellige funktionelle vanskeligheder med at komme i hel eller delvis beskæftigelse.
  • Muligheder og potentialer ved beskæftigelse af personer med handicap, der i film visualiseres ved beretninger fra personer med forskellige funktionelle vanskeligheder og deres arbejdsledere.  
  • Teknologier, der kan støtte håndteringen af forskellige funktionelle vanskeligheder i forbindelse med arbejdsopgaver og arbejdsfællesskaber.
  • Det økonomiske potentiale for kommunerne ved investering i virksomme indsatser.
Indsatserne er praksiseksempler på tiltag og målgruppespecifikke indsatser, som præsenteres som inspiration for kommunerne i deres arbejde med at fremme beskæftigelsen for mennesker med handicap.

Baggrund

Både virksomheder, kommuner og handicaporganisationer efterspørger en nem adgang til viden om specifikke funktionsnedsættelser og deres betydning i forhold til arbejdsopgaver og arbejdsfællesskaber. Desuden efterspørger kommunale beslutningstagere viden om det økonomiske potentiale ved at investere i beskæftigelsesunderstøttende tiltag for personer med handicap.

Viden om handicap og beskæftigelse er derfor på platformen organiseret i forhold til en række specifikke funktionsnedsættelser, som kan optræde i forbindelse med autisme, erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, psykiske vanskeligheder og synshandicap.

Selvom viden er organiseret i forhold til disse specifikke funktionsnedsættelser, så er den viden, der præsenteres, også  relevant ved andre former for funktionsnedsættelser. Der henvises fx til støtteordninger og redskaber på beskæftigelsesområdet til personer med handicap generelt.  

De specifikke funktionsnedsættelser er udvalgt af Socialstyrelsen i samarbejde med Danske Handicaporganisationer og Kommunernes Landsforening. 

Handicap og beskæftigelse er iværksat af Socialstyrelsen under initiativet "Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse" i satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet i 2019 - og udviklet i et samarbejde mellem Implement, VIVE og Socialstyrelsen. 

Vidensgrundlag

Viden på Handicap og beskæftigelse kommer fra gennemgang af litteratur, interviews og tilgængelig dokumentation. 

Desuden har repræsentanter fra handicaporganisationer, borgere, sagsbehandlere (både i jobcentre og i socialforvaltninger) og arbejdsgivere samt relevante specialister bidraget med praksisnær viden og til kvalificering af indholdet.

De handicapspecifikke indsatser, der præsenteres på Handicap og beskæftigelse, har det til fælles, at de er beskæftigelsesrettede, velbeskrevne, og der er positive erfaringer med at anvende dem i danske jobcentre og kommuner. De er så vidt muligt beskrevet i forhold til:

  • Målsætning
  • Målgruppe
  • Adgang til indsatsen
  • Indhold og udbyder
  • Resultater af indsatsen.

De økonomiske beregninger af de handicapspecifikke indsatser er udarbejdet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.

Sidst opdateret 09/12 2021