Magtanvendelse

Her kan du læse spørgsmål og svar om magtanvendelse og socialtilsyn.

Fold alle teksterne ud eller ind

Skemaer til indberetning af magtanvendelse - findes der skemaer på børne- og voksenområdet, som tilbuddene kan benytte? Det vil øge ensartetheden, at tilbuddene indberetter på enslydende skemaer.

På børneområdet bliver der i efteråret 2014 udarbejdet skemaer til indberetning af magtanvendelser. Aktuelt henvises der til Socialstyrelsens hjemmeside Omsorg og Magt, hvor der er eksempler på skemaer til indberetning af magtanvendelse på børne- og ungeområdet. 
Socialstyrelsens hjemmeside Omsorg og magt

På voksenområdet er der udarbejdet skemaer til indberetning af magtanvendelse.
Skemaerne kan ses her på Socialstyrelsens hjemmeside.

Hvem har kompetence til at afgøre, om indberetninger om magtanvendelse på børneområdet er tilladte eller ikke-tilladte?

Den anbringende kommunes afgørelse om anbringelse i et tilbud, som er omfattet af bekendtgørelsen (se nederst), giver personalet adgang til at beslutte at anvende magt i de situationer, hvor der er lovhjemmel.

Det er anbringelsesstedets leder, som vurderer, om der er tale om tilladt eller ikke-tilladt magtanvendelse, og som fremsender indberetninger om magtanvendelse til parterne nævnt herunder. Dette er afgørende for den videre procedure.

Det fremgår af bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt udenfor hjemmet, at tilbuddene skal fremsende indberetninger om magtanvendelse til:
den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet.
driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd, (kun i de tilfælde, hvor det drejer sig om kommunale eller regionale tilbud).
socialtilsynskommunen, der fører det driftsorienterede tilsyn, jf. ovenstående.

På den måde sikres det, at de myndigheder, der har ansvaret for henholdsvis det personrettede og det driftsorienterede tilsyn samt for driften af anbringelsesstedet eller boformen, får mulighed for at reagere på de foretagne indgreb, alt efter deres opgaver og kompetencer i forhold til tilbuddet og borgeren.

Hvad angår socialtilsynet, skal de, som led i det driftsorienterede tilsyn, gennemgå de indkomne indberetningsskemaer og vurdere, om de giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser.

Se bekendtgørelsen på Retsinformation

Sidst opdateret 15/07 2015