Bedømmelse og vurdering

Her kan du læse spørgsmål og svar om bedømmelse og vurdering i socialtilsynet.

Fold alle teksterne ud eller ind

Bedømmelse af tilbud uden en aktuel praksis - hvordan bedømmes indikatorerne i et tilbud, som skal regodkendes, og hvor der ikke har været beboere igennem længere tid, fx 1 år?

Der er ikke lovhjemmel til at bedømme tilbud med en manglende praksis ud fra deres forudsætninger og forventede evne til at opfylde indikatorer og kriterier – i lighed med godkendelse af nye tilbud. Socialtilsynet må derfor belyse og bedømme indikatorer og kriterier på baggrund af de oplysninger, som det er muligt at indhente.

Skal der udarbejdes tilsynsrapport for alle afdelinger i et tilbud?

Der er, ifølge lovgivningen, ikke krav om tilsynsrapporter. For hvert tilbud skal der udarbejdes en samlet faglig vurdering af tilbuddets kvalitet, som skal offentliggøres på Tilbudsportalen. Hvis der på en afdeling konstateres forhold, som har betydning for den samlede vurdering af kvaliteten i tilbuddet, skal dette afspejle sig i den samlede vurdering og fremgå af Tilbudsportalen.

Hvad er forskellen på kvalitetsbedømmelse og kvalitetsvurdering?

Kvalitetsbedømmelsen er ’bundet’ direkte til kvalitetsmodellen, indikatorernes og kriteriernes ordlyd samt bedømmelsen fra 1-5.

Kvalitetsvurderingen er en vurdering, som bygger på et fagligt skøn. I kvalitetsvurderingen skal den tilsynsførende vurdere det samlede billede af kvaliteten på hvert enkelt tema – herunder omsætte den kvantitative bedømmelse til en faglig vurdering i prosa, og, hvis det er relevant, inddrage andre forhold, der har betydning for kvaliteten.

Skellet markerer, at kvalitetsmodellen ikke nødvendigvis rummer alle aspekter af et tilbuds kvalitet. Kvalitetsmodellen rummer de væsentligste aspekter, men det kan være relevant at inddrage andre forhold i den konkrete sag.

Læs mere om hvordan kvalitetsmodellen anvendes.

Sidst opdateret 22/07 2015