Ansøgning og godkendelse

Her finder du spørgsmål og svar om ansøgning, godkendelse og socialtilsyn

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvem skal færdigbehandle ansøgninger fra 2013, som ikke er færdigbehandlet af de tidligere tilsynskommuner ?

Sagerne overføres fra de tidligere tilsynskommuner som en åben sag på de samme betingelser, som kommunerne har overført deres øvrige sager. Socialtilsynet færdigbehandler ansøgningerne efter de nye regler, og der kan opkræves en godkendelsestakst efter de nye regler

I hvilket omfang giver bekendtgørelsens §6, stk. 3, mulighed for dispensation til godkendelsen?

Bestemmelsen giver socialtilsynet en dispensationsmulighed, som led i det driftsorienterede tilsyn, efter anmodning fra et tilbud. Socialtilsynet skal behandle sådanne anmodninger og kan konkret godkende, at tilbuddets godkendelse fraviges på nærmere betingelser. Der er i denne situation ikke tale om en ændring af tilbuddets godkendelse, jf. lov om socialtilsyn §5.

Skal socialtilsynet godkende anbringelsespladser på kostskoler?

Hvis kostskolen tilbyder pladser efter §4 i lov om socialtilsyn, er pladserne også omfattet af lov om socialtilsyn. Det fremgår af bemærkningerne til lovens §4, at socialtilsynets godkendelse og tilsyn omfatter den samlede indsats efter serviceloven i de tilbud, som nævnes i §4, hvorimod indsatser efter anden lovgivning ikke er omfattet af socialtilsynet. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen (under Undervisningsministeriet) fører således tilsyn med, at undervisningens kvalitet lever op til lovgivningen på undervisningsområdet. 

Nogle driftsherrer ønsker regodkendelse af tilbud med op til 25 afdelinger. Kan så store tilbud godkendes som ét tilbud?

Ved vurderingen af, om en organisatorisk enhed med flere afdelinger - i forhold til lov om socialtilsyn - skal betragtes om ét tilbud, lægges der vægt på de kriterier, som er beskrevet i pkt. 10 i udkast til vejledning om socialtilsyn. 

Udover et ledelsesmæssigt og økonomisk fællesskab (juridisk enhed) er det en forudsætning, at der er et vist opgavemæssigt samarbejde mellem de enkelte afdelinger. Fx. vil fælles personale understøtte vurderingen af, at der er tale om ét tilbud. Mere generelt kan man sige, at tilbuddet og dets afdelinger skal have karakter af en organisatorisk og økonomisk enhed. 

Sidst opdateret 17/04 2015