Gå til indhold

Principper for kvalitetsvurderingen

I forbindelse med kvalitetsvurderingen af tilbud og plejefamilier er det væsentligt at være opmærksom på kvalitetsmodellens formål og principperne for kvalitetsmodellens 3 niveauer.

Kvalitetsmodellens formål 

 • Understøtte socialtilsynets faglige vurdering:
  Kvalitetsmodellen skal understøtte socialtilsynets faglige vurderinger af tilbuddenes kvalitet og skabe overblik inden for de 7 temaer. Kvalitetsmodellen angiver, hvilke forhold socialtilsynet skal belyse og vurdere. Socialtilsynet vurderer, hvordan dette gøres i forhold til det konkrete tilbud. Kvalitetsmodellen er således et understøttende redskab i anvendelsen af det tilsynsfaglige skøn i forhold til en konkret vurdering af det enkelte tilbud inden for de 7 temaer.

 • Systematisere socialtilsynets vurderinger af tilbuddenes kvalitet:
  Kvalitetsmodellen har til formål at understøtte systematik og sikre ensartethed, gennemsigtighed og sammenlignelighed i socialtilsynets arbejde. Det er væsentligt, at de faglige begrundelser er tydelige i vurderingerne på alle niveauer i kvalitetsmodellen. Tydelige datakilder er vigtige i forhold til at sikre gennemskuelighed i tilsynsrapporten, så det bliver klart, hvad der ligger til grund for bedømmelsen.

 • Skabe fokus på resultater for borgerne
  Kvalitetsmodellen skal medvirke til at skabe fokus på resultater og effekt af den sociale indsats i tilbud og plejefamilier. Kvalitetsmodellen har derfor fokus på, i hvor høj grad tilbuddene formår at skabe resultater for borgerne og bidrager til borgernes trivsel - og i mindre grad på, hvordan indsatsen i tilbuddene tilrettelægges.

Formålet med at score

I forlængelse af den skriftlige bedømmelse af hver indikator gives indikatorerne en score. Ud fra scorerne af indikatorerne udregnes automatisk en samlet score for hvert tema. Værdien udregnes som et gennemsnit af henholdsvis indikatorernes og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af et ”spindelvæv”.

Formålet med at score er at tydeliggøre socialtilsynets bedømmelser og skabe overblik over kvalitetsvurderingen. Det kan være med til at tydeliggøre udviklingspunkter eller mangler i kvaliteten. Spindelvævet bruges kun i dialogen med tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Brugen af scoringer giver også et fælles grundlag for at diskutere og sammenligne vurderinger på tværs af tilsynskonsulenter og på tværs af tilbud. Erfaringer, fx fra Voksenudredningsmetoden, viser, at det at score er velegnet som et fagligt refleksionsværktøj.

Det vil sige, at tilsynskonsulenterne med udgangspunkt i konkrete sager kan drøfte og sammenligne angivelse af score og argumentationen bag. Scoringen af indikatorerne kan på den måde bidrage til at skabe en ensartet standard for vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Scorerne muliggør endvidere opsamling af data om tilbuddenes kvalitet. Disse data kan bruges til at lave analyser af udviklingen i tilbuddenes kvalitet.

Socialstyrelsen har opstillet pejlemærker for brugen af 5-trinsskalaen.

Pejlemærkerne fremgår af undervisningsmaterialet om principperne for brug af kvalitetsmodellen. Materialet fra socialtilsynets faglige uddannelsesdage i 2015 kan rekvireres ved at skrive til atde@socialstyrelsen.dk.

Spindelvævet

Spindelvævet giver overblik over socialtilsynets kvalitetsvurdering. Et overblik, som kan bruges i dialogen mellem socialtilsynet og tilbuddet om at fastholde og udvikle tilbuddets kvalitet fremadrettet.

Grafisk illustration af et spindelvæv, som illustrerer, hvordan tilbuddet scorer på kvalitetsmodellens 7 kvalitetstemaer

Resultatet af kvalitetsbedømmelsen er i spindelvævet illustreret af den røde linje. Omkredsen af linjen viser opfyldelsesgraden inden for hvert af de 7 kvalitetstemaer. Jo længere ude linjen befinder sig i spindelvævets lag, desto højere er indikatorerne vurderet til at være opfyldt inden for det enkelte tema.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at spindelvævet er et forenklet billede af kvalitetsvurderingen. Tallene (spindelvævet) kan derfor aldrig stå alene. Det må altid ses i sammenhæng med den skriftlige del af kvalitetsvurderingen, der giver indsigt i socialtilsynets begrundelser for vurderingen.

Den skriftlige del af kvalitetsvurderingen offentliggøres på tilbudsportalen på temaniveau, hvis tilbuddet (fortsat) er godkendt. "Spindelvævet" offentliggøres ikke på Tilbudsportalen.
Både den skriftlige vurdering og spindelvævet formidles til tilbuddet i en rapport.

Godkendelses- og tilsynsrapporter

Principper for kvalitetsmodellens 3 niveauer

Kvalitetsmodellen har 3 niveauer; temaniveau, kriterieniveau og indikatorniveau.

 1. Temaniveauet - generelt og selvbærende
  Kvalitetsvurderingen på temaniveau er en generel vurdering af kvaliteten af tilbuddets indsats inden for temaet. Vurderingen afspejler bedømmelserne af indikatorer og kriterier, og de eventuelle særligt gode forhold samt mangler kan fremhæves. Da kvalitetsvurderingen på temaniveau er tilgængelig på Tilbudsportalen, skal vurderingen være selvbærende. Det vil sige, at kvalitetsvurderingen på temaniveau skal kunne læses og forstås uafhængigt af kvalitetsvurderingen på de andre niveauer.

 2. Kriterieniveauet – vurdering under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe
  Kriterierne er mål, som socialtilsynene skal vurdere, i hvilken grad tilbuddet lever op til. Vurderingen af kriterierne foretages under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Vurderingen af kriterierne foretages på baggrund af bedømmelsen af indikatorerne under kriteriet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriteriet. Det vil sige, at indikatorbedømmelserne ikke nødvendigvis alene er afgørende for, i hvilken grad et kriterium er opfyldt. Socialtilsynet kan dels tillægge indikatorbedømmelserne forskellig vægt. Socialtilsynet kan også inddrage andre relevante forhold, end indikatorerne, i vurderingen af kriteriet. Under alle omstændigheder er det meget væsentligt, at vurderingerne begrundes, så det er tydeligt, hvad der er lagt vægt på ved vurderingen.

 3. Indikatorniveauet – bedømmelse efter ordlyd
  Indikatorerne er de konkrete forhold, som socialtilsynene skal se efter, når de skal vurdere, i hvilken grad tilbuddet opfylder kriteriet. Indikatorerne kan ses som udvalgte nedslagspunkter eller særlige opmærksomhedspunkter. Indikatorerne bedømmes efter ordlyd. Det vil sige, at bedømmelsen forholder sig til alle elementer i en indikator. Det betyder også, at indikatorerne ikke bedømmes relativt i forhold til tilbuddets målgruppe eller relativt i forhold til andre tilbud.
  Det er vigtigt, at bedømmelserne af indikatorerne begrundes, så det er tydeligt, hvad socialtilsynet eksplicit har lagt vægt på i bedømmelsen. Der kan med fordel anvendes konkrete eksempler til at illustrere dette. Det er også vigtigt, at der er klar angivelse af, hvilke datakilder der ligger til grund for bedømmelsen. 

Socialstyrelsen har udarbejdet et undervisningsmateriale om principperne for brug af kvalitetsmodellen. Materialet fra socialtilsynets faglige uddannelsesdage i 2015 kan rekvireres ved at skrive til atde@socialstyrelsen.dk.


Sidst opdateret 19/03 2021