Gå til indhold

Indhentning af oplysninger

Socialtilsynets bedømmelse af kvalitet og samlede faglige vurderinger forudsætter, at relevante og troværdige oplysninger om de sociale tilbud og plejefamilier bliver indhentet. Hvorfra og hvordan kan oplysninger indhentes? Og hvordan kan anvendelsen af forskellige metoder supplere hinanden i opbygningen af et oplysningsgrundlag for socialtilsynet?

Der skal indhentes oplysninger fra hhv. sociale tilbud og plejefamilier.

Indhentning af oplysninger – sociale tilbud

Relevante oplysninger om sociale tilbud indhentes blandt andet via:

 • Ansøgning om godkendelse.
  I forbindelse med ansøgningen modtager socialtilsynet en række oplysninger om det sociale tilbud.
 • Oplysninger fra det sociale tilbud.
  De sociale tilbud er ansvarlige for at sikre, at oplysningerne i Tilbudsportalen er retvisende. Oplysningerne på Tilbudsportalen kan bruges i forberedelsen af det forestående tilsynsbesøg og i samtaler med ledelse, ansatte og borgere. Socialtilsynet skal endvidere indhente oplysninger om tilbuddet gennem den årlige rapport, som alle sociale tilbud skal udarbejde om deres virksomhed.
 • Oplysninger fra kommuner.
  Socialtilsynet skal indhente oplysninger fra de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgere i det sociale tilbud. Formålet er blandt andet at få kommunernes vurdering af tilbuddets evne til at opnå de mål, der er opstillet for borgerne. Der kan fx udvælges et antal borgere til en stikprøve, enten tilfældigt eller ud fra relevante kriterier.
 • Oplysninger fra ansatte, borgere og andre relevante personer. Socialtilsynet skal indhente oplysninger fra ansatte, borgere og andre relevante personer, som fx pårørende. Der skal tages hensyn til målgruppen i forbindelse med indhentning af oplysninger fra borgere. Et interview eller en observation skal derfor tilrettelægges, så der bliver taget hensyn til borgerens eventuelle særlige behov. 
 • Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. 
  Socialtilsynet skal besøge det sociale tilbud mindst 1 gang om året. Behovet for antallet af besøg beror på en individuel og konkret vurdering. Besøget kan ske anmeldt eller uanmeldt. Ved et uanmeldt tilsynsbesøg er det ikke muligt at indhente oplysninger fra det sociale tilbud forud for tilsynsbesøget. I stedet vil oplysningerne bestå af eksisterende oplysninger om det sociale tilbud samt nye oplysninger, der måtte være kommet socialtilsynet i hænde, fx via anonyme henvendelser.

Indhentning af oplysninger – plejefamilier

I forbindelse med ansøgning om godkendelse modtager socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. 

Når plejefamilier skal godkendes, sker dette efter et fast koncept, som bl.a. angiver, hvilke oplysninger socialtilsynet skal indhente og fra hvem.

Godkendelse af plejefamilier, herunder indhentning af oplysninger

I det driftsorienterede tilsyn indhentes relevante oplysninger om plejefamilien blandt andet via:

 • Oplysninger fra plejefamilien.
  Socialtilsynet skal indhente oplysninger fra plejefamilien. En del af oplysningerne kan eksempelvis indhentes gennem et oplysningsskema, som plejefamilien udfylder og indsender til socialtilsynet. 
 • Oplysninger fra kommuner.
  Socialtilsynet skal indhente oplysninger fra de kommuner, som har børn anbragt i plejefamilien (de anbragtes handlekommuner). Oplysningerne kan fx omfatte kommunernes vurdering af plejefamiliens evne til at opnå de mål, der er opstillet for børnene. 
 • Oplysninger fra plejebarnet og andre relevante personer.
  Socialtilsynet skal indhente oplysninger fra plejebørn og andre relevante personer, som fx pårørende. Afhængig af plejebørnenes alder og modenhed skal det konkret vurderes, hvordan de bedst bliver inddraget. 
 • Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.
  Socialtilsynet skal besøge plejefamilien mindst 1 gang om året. Hvor mange besøg, der skal gennemføres, beror på en konkret og individuel vurdering. Besøget kan både ske som et anmeldt eller et uanmeldt besøg.

Anonyme henvendelser

Socialtilsynet har et telefonnummer og en e-mailadresse, hvor man anonymt kan henvende sig til med oplysninger om bekymrende forhold i et tilbud eller en plejefamilie. 

Formålet med ordningen er blandt andet at sikre socialtilsynet det bredest mulige oplysningsgrundlag for varetagelsen af tilsynsopgaven.

Hvad siger loven om anonyme henvendelser

Metoder til indhentning af oplysninger

Relevante oplysninger til brug for godkendelse og driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og driftsorienteret tilsyn med plejefamilier kan indhentes ved hjælp af:

 • Dokumenter.
  Der kan ved godkendelse og tilsyn indhentes forskellig former for dokumenter. En del findes allerede, mens andre dokumenter kan udarbejdes efter behov af det sociale tilbud eller plejefamilien. Hvilke typer af dokumenter kan indhentes og hvorfra?

  Dokumenter til arbejdet med at godkende og føre tilsyn

 • Interview.
  Kvalitative interview kan blandt andet anvendes i belysningen af indikatorerne i kvalitetsmodellen. Med den rette spørgeteknik og ved at interviewe flere kilder kan metoden bidrage til et solidt oplysningsgrundlag for den tilsynsførendes faglige vurderinger og afgørelser. Hvem skal interviewes og hvordan tilrettelægges interview?

  Beskrivelse af interview, forberedelse og form m.m.

 • Observation.
  Den tilsynsførendes egne observationer er et vigtigt supplement til skriftlige og mundtlige kilder. De bidrager med viden om, hvorvidt det, der skrives og siges om det sociale tilbud eller plejefamilien, også er at se i praksis. Hvilke typer af observationer er relevante, og hvordan omsættes egne iagttagelser til troværdige data?

  Observationer som en metode til at indhente oplysninger

Triangulering: solidt, troværdigt oplysningsgrundlag

De indhentede oplysninger skal tilsammen udgøre et solidt og troværdigt oplysningsgrundlag for socialtilsynets bedømmelse af kvalitet og samlede faglige vurderinger.

Oplysningerne kan indhentes i form af dokumenter og via interview og observation. Det er 3 tilgange, som har værdi og kan anvendes hver for sig. Men anvendes de i sammenhæng med hinanden (også kaldet metodetriangulering) styrkes kvaliteten.

En triangulering af metoderne gør det muligt for den tilsynsførende at efterprøve oplysninger ved at sammenholde, om det, der skrives om det sociale tilbud eller plejefamilien, også kommer til udtryk i samtaler/interview eller ved observationer af praksis.

I bedømmelsen af indikatorer og kriterier i kvalitetsmodellen vil det i mange tilfælde skabe det bedste grundlag for den faglige vurdering, hvis et forhold er blevet belyst fra forskellige vinkler.
I forbindelse med interview er det på samme vis vigtigt at søge oplysninger eller forhold belyst i samtaler med flere forskellige kilder. Forskellige kilder kan bidrage med hver sit perspektiv (kildetriangulering).

Er der ikke overensstemmelse, kan det give anledning til yderligere undersøgelse, førend den tilsynsførende finder, at der er opbygget et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag for de faglige vurderinger.

Sidst opdateret 05/03 2020