Gå til indhold

Tilsyn med BPA-arbejdsgiverfunktion

Fra 1. januar 2018 skal socialtilsynet føre en ny type tilsyn med de foreninger og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen ifm. ordninger om BPA. Socialstyrelsen har i den forbindelse afholdt undervisning og udarbejdet et understøttende materiale til socialtilsynet.

Socialtilsynet har fra 1. januar 2018 fået til opgave at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter §§ 95 og 96 i lov om social service, jf. lov om socialtilsyn § 18 a. 

Lov om socialtilsyn på retsinformation.dk 

Bekendtgørelse om socialtilsyn på retsinformation.dk 

Vejledning om godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96

Godkendelsen og det driftsorienterede tilsyn med foreninger og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen ifm. ordninger om BPA, har en anden karakter end socialtilsynets øvrige godkendelses- og tilsynsopgaver. Kvalitetsmodellen skal fx ikke benyttes.

Der er i bekendtgørelse om socialtilsyn § 20 opstillet 3 betingelser for godkendelse af de omfattede foreninger og virksomheder. Hertil kommer et krav om, at foreningerne eller virksomhederne skal indsende årsbudget og revideret regnskab til socialtilsynet.

Som led i Socialstyrelsens opgave med at understøtte godkendelses- og tilsynsopgaven i socialtilsynet har Socialstyrelsen gennemført undervisning af de 5 socialtilsyn, hvor det nye tilsyn med de omfattede foreninger og virksomheder er blevet præsenteret og drøftet.

Materialet fra undervisningsdagene den 11. og 12. december 2017 kan rekvireres.

Socialstyrelsen har desuden udarbejdet et notat, der beskriver vurderingsgrundlaget for tilsynet, herunder de forhold, som socialtilsynet kan forholde sig til, når de skal godkende og udføre det driftsorienterede tilsyn med de omfattede foreninger og virksomheder.

Vurderingsgrundlag ved tilsyn med BPA-arbejdsgivervirksomheder, maj 2018

Ansøgningsskema

Socialstyrelsen har, i samarbejde med de 5 socialtilsyn, udarbejdet et forslag til ansøgningsskema, som de omfattede foreninger og virksomheder kan anvende i ansøgningsprocessen.

Socialstyrelsen skal, i forbindelse med ansøgningsskemaet, præcisere, at indhentningen af oplysninger skal ses i lyset af persondataloven og derfor leve op til kravene om at være tilstrækkelige, relevante og begrænset til det nødvendige.

Ansøgningsskemaet bør være ledsaget af et følgebrev, som beskriver hvad tilsynet går ud på, så ansøgende forening eller virksomhed får et oplyst grundlag at kunne udfylde ansøgningsskemaet på baggrund af.

Ansøgningsskema, BPA

Budgetskema

På vegne af socialtilsynene, og i samarbejde med Socialstyrelsen, har Socialtilsyn Hovedstaden udarbejdet et budgetskema samt en vejledning til budgetskemaet. Foreninger eller virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen ifm. ordninger om BPA, kan benytte budgetskemaet, når de skal indsende årsbudget til socialtilsynet.

Det skal bemærkes, at budgetskemaet er vejledende, og at de omfattede foreninger og virksomheder ikke er forpligtet til at benytte skemaet, når de indsender deres årsbudget.

Budgetskema, BPA

Vejledning til budgetskema, BPA

Sidst opdateret 22/06 2020