Gå til indhold

Hvad er kvalitetsmodellen?

Kvalitetsmodellen er en ramme, som socialtilsynet skal anvende i vurderingen af, om et tilbud eller en plejefamilie har fornøden kvalitet.

I kvalitetsmodellen er de 7 kvalitetstemaer, som fremgår af § 6, nr. 1-6 og 8, i lov om socialtilsyn, konkretiseret i en række kvalitetskriterier og kvalitetsindikatorer.

Kriterierne er mål, som alle tilbud forventes at leve op til. Indikatorerne er det, som socialtilsynet skal se efter for at vurdere, om målene nås. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i deres kvalitetsvurdering.

Fokus på resultater for borgerne

Formålet med kvalitetsmodellen er at understøtte og give et systematisk og ensartet udgangspunkt for socialtilsynets vurdering af kvaliteten af sociale tilbud og plejefamilier, både ved godkendelse og ved det driftsorienterede tilsyn. Kvalitetsmodellen skal, med sit fokus på resultater for borgerne, kunne anvendes som styringsredskab til at højne kvaliteten i tilbuddene.

Kvaliteten af et tilbud skal være kendetegnet ved, i hvor høj grad tilbuddet formår at forbedre borgerens situation, og bidrage til borgerens trivsel. I kvalitetsmodellen er der derfor fokus på, hvilke resultater der skabes for borgerne - og i mindre grad på den konkrete tilrettelæggelse af indsatsen i tilbuddene.

Kvalitetsmodellen sikrer ensartede krav til alle tilbud

Kvalitetsmodellen gælder i forhold til alle de forskellige typer af tilbud, som socialtilsynet omfatter. Det betyder, at socialtilsynet skal vurdere kvaliteten i alle tilbud ud fra de samme kriterier og indikatorer. Dette skal sikre ensartethed i kvalitetskrav og gennemskuelighed samt sammenlignelighed i socialtilsynets arbejde. Nogle tilbud er undtaget enkelte indikatorer, og enkelte indikatorer gælder kun for nogle tilbud, fx tilbud til børn og unge.

Da plejefamilier på mange punkter adskiller sig fra øvrige sociale tilbud, der er beregnet til døgnophold, er der formuleret særskilte kriterier og indikatorer til brug for vurderingen af kvaliteten her.

Der er altså 2 kvalitetsmodeller: én til plejefamilier og én til sociale tilbud. Disse fremgår af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om socialtilsyn, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2 og stk. 3.

Kvalitetsmodel for sociale tilbud og for plejefamilier (socialtilsyn)  

Kvalitetsmodellens struktur

Kvalitetsmodellen har følgende struktur:

  • Kvalitetstemaer: Kvalitetsmodellen omfatter de 7 temaer, der er fastsat i § 6, nr. 1-6, og 8, i lov om socialtilsyn.
  • Kvalitetskriterier: Hvert tema er konkretiseret i et antal kriterier for kvalitet i tilbuddene. Kvalitetskriterierne er mål for indsatsen i sociale tilbud og plejefamilier.
  • Kvalitetsindikatorer: For hvert kvalitetskriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorerne er tegn på, at den kvalitet, der er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Kvalitetsvurdering

I vurderingen af kvaliteten skal socialtilsynet bedømme alle indikatorer i kvalitetsmodellen. Bedømmelsen af indikatorerne understøtter socialtilsynets vurdering af, i hvilken grad tilbuddet opfylder kriterierne. Dette understøtter en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet inden for hvert af temaerne.

Der er ingen automatik i forhold til, hvilke følger eventuel lav kvalitet skal have i forhold til enkelte indikatorer og kriterier. Lige som der ikke er fastsat grænseværdier for fornøden kvalitet. Kvalitetsmodellen er således en ramme, som skal understøtte og systematisere socialtilsynets kvalitetsvurdering. Der er altså altid et betydeligt/stort fagligt skøn forbundet med at vurdere, hvorvidt et tilbud har fornøden kvalitet.

Kvalitetsmodellen omfatter faste systematikker for kvalitetsvurderingen, ved henholdsvis godkendelse og i det løbende driftsorienterede tilsyn. Ved godkendelse af nye tilbud skal socialtilsynet vurdere, om tilbuddet har forudsætninger for og den forventede evne til at leve op til kriterierne inden for temaerne.

I forbindelse med det løbende driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, i hvor høj grad tilbuddet eller plejefamilien har fornøden kvalitet i praksis. I vurderingen er der fokus på tilbuddets resultater og borgernes trivsel.

Socialtilsynets vurdering af kvaliteten, inden for hvert af de 7 temaer, gøres tilgængelige på Tilbudsportalen.

Hvordan bruges kvalitetsmodellen? (socialtilsyn) 

Sidst opdateret 13/02 2019