Kvalitetsmodel

Socialtilsynet skal godkende alle tilbud, som er omfattet af lov om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er en ramme, som skal strukturere og systematisere socialtilsynets kvalitetsvurdering af tilbuddene.

Socialtilsynet skal godkende alle tilbud, som er omfattet af socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn, § 4. Socialtilsynet skal som led i godkendelsen vurdere tilbuddenes kvalitet. Det er en betingelse for godkendelse, at tilbuddet efter socialtilsynets samlede vurdering har fornøden kvalitet, jf. socialtilsynslovens § 6, og opfylder lovens krav i øvrigt, jf. §§ 12-18.

Socialtilsynet har desuden til opgave at føre løbende driftsorienteret tilsyn med de omfattede sociale tilbud. Formålet med det driftsorienterede tilsyn er at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn, § 7.

Kvalitetsvurdering ud fra syv temaer

Lov om socialtilsyn fastlægger syv temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Økonomi
  • Fysiske rammer.

Kvalitetsmodellens 7 temaer

Kvalitetsmodel til brug for kvalitetsvurderingen

Socialtilsynet skal bruge en kvalitetsmodel til kvalitetsvurderingen. Kvalitetsmodellen omfatter en række kvalitetskriterier og -indikatorer inden for de syv temaer. Der er en kvalitetsmodel for henholdsvis sociale tilbud og plejefamilier, jf. bilag 1 og bilag 2 til bekendtgørelse af socialtilsyn. Ud over denne opdeling er kvalitetsmodellen generisk. Det vil sige, at den gælder på tværs af alle de forskellige tilbud og plejefamilier, som er omfattet af lov om socialtilsyn. Det skal understøtte, at der er et ensartet grundlag for socialtilsynets vurdering af kvaliteten i alle tilbud.

Kvalitetsmodellen er en ramme, som skal strukturere og systematisere socialtilsynets kvalitetsvurdering. Der er imidlertid altid et betydeligt fagligt skøn forbundet med at vurdere, hvorvidt et tilbud har fornøden kvalitet.

Kvalitetsmodellen sigter på at:

  • skabe fokus på resultater og effekt af den sociale indsats i tilbud og plejefamilier og dermed at opnå et kvalitetsløft i indsatsen.
  • skabe et fælles vurderingsgrundlag og øget brug af en systematik i det enkelte socialtilsyn og på tværs af socialtilsynene.
  • skabe mulighed for en mere struktureret og ensartet ledelsesinformation og beslutningsgrundlag for ledelserne i de nye tilsynsenheder og de respektive driftsherrer i forhold til udviklingen af tilbuddene.

Læs mere om kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen (sociale tilbud og plejefamilier) - Oversigt over alle guides og redskaber

Hvad er kvalitetsmodellen? 

Hvordan bruges kvalitetsmodellen?

Sidst opdateret 17/08 2016