Gå til indhold

Om kvalitetsmodellen

Socialtilsynet skal godkende alle tilbud, som er omfattet af lov om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er en ramme, som skal strukturere og systematisere socialtilsynets kvalitetsvurdering af tilbuddene.

Lov om socialtilsyn § 6, stk. 2, fastlægger 8 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Selvstændighed og relationer
 3. Målgrupper, metoder og resultater
 4. Sundhed og trivsel
 5. Organisation og ledelse
 6. Kompetencer
 7. Økonomi
 8. Fysiske rammer.
Temaet økonomi (nr. 7) vurderes særskilt og er ikke indeholdt i kvalitetsmodellen.

Vurdering af kvaliteten

Ved vurdering af tilbuddenes kvalitet i forhold til tema nr. 1-6 og 8 skal socialtilsynet anvende en dialogbaseret kvalitetsmodel.

Kvalitetsmodellen omfatter en række kvalitetskriterier og -indikatorer inden for disse 7 temaer. Der er en kvalitetsmodel for henholdsvis sociale tilbud og plejefamilier, jf. bilag 1 og bilag 2 til bekendtgørelse af socialtilsyn.

Ud over denne opdeling er kvalitetsmodellen generisk. Det vil sige, at den gælder på tværs af alle de forskellige tilbud og plejefamilier, som er omfattet af lov om socialtilsyn. Det skal understøtte, at der er et ensartet grundlag for socialtilsynets vurdering af kvaliteten i alle tilbud.

Kvalitetsmodellen som ramme

Kvalitetsmodellen er en ramme, som skal strukturere og systematisere socialtilsynets kvalitetsvurdering. Der er imidlertid altid et betydeligt fagligt skøn forbundet med at vurdere, hvorvidt et tilbud har fornøden kvalitet.

Kvalitetsmodellen sigter på at:

 • Skabe fokus på resultater og effekt af den sociale indsats i tilbud og plejefamilier og dermed at opnå et kvalitetsløft i indsatsen.
 • Skabe et fælles vurderingsgrundlag og øget brug af en systematik i det enkelte socialtilsyn og på tværs af socialtilsynene.
 • Skabe mulighed for en mere struktureret og ensartet ledelsesinformation og beslutningsgrundlag for ledelserne i de nye tilsynsenheder og de respektive driftsherrer i forhold til udviklingen af tilbuddene.
Sidst opdateret 13/02 2019