Gå til indhold

Hvad siger loven om anonyme henvendelser?

Beboere, pårørende og ansatte kan rette anonym henvendelse (whistleblowerordningen) til socialtilsynet om bekymrende forhold i et tilbud.

Whistleblowerordningen giver beboere, pårørende, ansatte og andre, mulighed for at rette henvendelse, hvis de oplever bekymrende forhold i et tilbud. Samtidig skal ordningen sikre socialtilsynet det bredest mulige oplysningsgrundlag for varetagelsen af tilsynsopgaven.

Personer, der henvender sig til socialtilsynet, er anonyme uanset om deres identitet er kendt af socialtilsynet. De fem socialtilsyn har et telefonnummer og en e-mailadresse, som er forbeholdt modtagelsen af anonyme henvendelser. Kontaktoplysningerne fremgår af socialtilsynenes hjemmesider.

Socialtilsynet skal desuden oplyse beboere og ansatte om muligheden for at henvende sig anonymt til socialtilsynet. Det kan ske ved opslag på en fælles opslagstavle, på socialtilsynets hjemmeside, i en informationspjece eller på anden vis, hvor beboere, pårørende og andre har adgang til oplysningerne.

Socialtilsynets reaktionsmuligheder

Når socialtilsynet modtager en henvendelse om bekymrende forhold i et bestemt tilbud, skal socialtilsynet tage stilling til, hvilken reaktion henvendelsen giver anledning til.

Nærmere undersøgelse

Åbenlyst grundløse henvendelser vil kunne henlægges, mens andre henvendelser vil skulle undersøges nærmere – enten akut eller ved næstkommende lejlighed. Er en henvendelse af meget alvorlig karakter, kan der være grund til at inddrage politiet.

Socialtilsynet skal tilrettelægge den nærmere undersøgelse af en henvendelse på en måde, som sikrer anonymiteten. Hvis undersøgelsen fx sker i forbindelse med et tilsynsbesøg, skal besøget fremstå som værende af en mere generel karakter. Det er op til socialtilsynet at vurdere, hvor dybtgående en undersøgelse der gennemføres på baggrund af en henvendelse.

En anonym henvendelse kan i sig selv ikke foranledige en sanktion over for et tilbud. Det er først, hvis indholdet i en henvendelse bliver bekræftet, fx ved et uanmeldt tilsynsbesøg, at socialtilsynet kan og skal foretage sig videre i sagen. Hvis henvendelsen medfører skærpet tilsyn eller påbud, skal socialtilsynet følge lovens regler herom.

Forbud mod at videregive anonyme oplysninger

Socialtilsynet må ikke oplyse over for tilbud eller andre, at det har modtaget en anonym henvendelse. Der er tale om en udvidelse af den almindelige tavshedspligt efter forvaltningsloven og straffeloven, ligesom det er gældende for de tavshedspligtsbestemmelser, der findes i lov om arbejdsmiljø § 79.

Det betyder, at den person, der henvender sig, er sikret fuld anonymitet, og at det ikke er tilladt at give oplysninger om henvendelsen videre. Personer, der henvender sig personligt, via e-mail eller på anden måde, hvor deres identitet oplyses, kan derfor bede om anonymitet.

Beskyttelsen mod videregivelse af oplysninger omfatter henvendelser fra et tilbuds personale, beboere, pårørende og andre, jf. lov om socialtilsyn § 11, stk. 3. Bestemmelsen omfatter oplysninger om henvendelsens indhold, oplysninger, som identificerer pågældende, oplysninger om, at der er modtaget en henvendelse, og oplysninger om, at et tilsynsbesøg foretages som følge af henvendelsen.

I relation til almindelige tilsynsopgaver betyder bestemmelsen, at socialtilsynets medarbejdere ikke må oplyse, at socialtilsynet har modtaget en henvendelse, og heller ikke at socialtilsynets kontakt til tilbuddet følger af en anonym henvendelse.

Hel eller delvis fravigelse af anonymitet

Den, der har henvendt sig anonymt til socialtilsynet om et bekymrende forhold i tilbuddet, har, helt eller delvist - efter eget ønske - mulighed for at fravige anonymiteten.

Der findes ikke specifikke krav til formen for den vejledning, socialtilsynet kan give borgeren. Socialtilsynets vejledning kan altså både være mundtlig og skriftlig. Socialtilsynet kan, hvis det findes formålstjenligt, udarbejde en blanket, hvor konsekvenserne af samtykket fremgår.

Det følger af almindelige forvaltningsretlige principper, at socialtilsynet ikke må opfordre en person, som henvender sig om et bekymrende forhold i tilbuddet, til at give samtykke til at fravige anonymiteten. Socialtilsynet skal alene vejlede neutralt om muligheden.

Tavshedspligt under strafansvar

Kommunalbestyrelsen og socialtilsynets medarbejdere har, efter straffelovens §§ 152-152 a-f, tavshedspligt om enhver oplysning, som de får kendskab til under deres virksomhed. En oplysning er fortrolig, når den ved lov, eller anden gyldig bestemmelse, er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Bestemmelserne gælder også for andre personer, som yder bistand eller er beskæftiget med opgaver, der udføres efter aftale med en offentlig myndighed.

Ligesom andre offentligt ansatte må de nævnte personer ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de - som led i deres arbejde - er eller bliver bekendt med. Der er, ved overtrædelse af straffelovens §§ 152-152 a-f, fastsat straf for overtrædelse af bestemmelserne.

Sidst opdateret 11/02 2019