Samlet vurdering af ansøgning

Socialtilsynet skal vurdere om ansøger samlet set opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for at blive godkendt som nyt tilbud

På baggrund af den samlede vurdering træffer socialtilsynet afgørelse om godkendelse. Det sker jf. lov om socialtilsyn §§6 og 12-18, samt relaterede lovgivninger og regler som fx lov om social service §§ 1, 46 og 81, og retssikkerhedsloven §43 med mere. 

I den samlede vurdering indgår:

 • Bedømmelse af kvalitet, jf. § 6 
  Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at ansøger, efter en samlet vurdering, har den fornødne kvalitet. Kvaliteten vurderes inden for kvalitetsmodellens 7 temaer. 

  Læs mere om brug af kvalitetsmodellen

 • Tilbuddenes oplysningspligt, jf. § 12 
  Det er en betingelse for godkendelse, at ansøger til brug for vurderingen af ansøgningen afgiver de oplysninger, som socialtilsynet anmoder om. Godkendelsesforløbet tager afsæt i en ansøgning, hvori der indhentes en række relevante oplysninger. I den efterfølgende proces afgør socialtilsynet, efter en konkret og individuel vurdering, hvilke yderligere oplysninger der er nødvendige for at kunne foretage en samlet vurdering og træffe afgørelse. Socialtilsynet skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt belyst til, at der kan træffes en afgørelse.

  Læs mere om i
  ndhentning af oplysninger

 • Økonomi og organisering, jf. §§ 13-18 
  Socialtilsynet skal, som led i godkendelsen, forholde sig til ansøgers økonomi og organisering. Det lægges til grund for godkendelsen, at der skal være sammenhæng mellem økonomi og pædagogisk praksis. Økonomien skal med andre ord understøtte, at ansøger er i stand til at levere ydelser af den fornødne kvalitet. 

  Læs mere om økonomi og organisering

Den samlede vurdering beror på en faglig, konkret og individuel vurdering. Socialtilsynet fastlægger selv de nærmere procedurer for, hvordan den foretages.

Læs mere om afgørelse

 

Sidst opdateret 27/08 2015