Gå til indhold

Samlet vurdering af tilbud ved godkendelse

Socialtilsynet skal vurdere, om ansøgeren - samlet set - opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for at blive godkendt som nyt tilbud.

På baggrund af den samlede vurdering træffer socialtilsynet afgørelse om godkendelse. Det sker, jf. lov om socialtilsyn §§6 og 12-18. 

I den samlede vurdering indgår:

  • Vurdering af kvaliteten med udgangspunkt i kvalitetsmodellen:
    Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet har fornøden kvalitet inden for kvalitetsmodellens 7 temaer, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2, nr. 1-6 og 8. 

    Hvordan bruges kvalitetsmodellen? 
  • Økonomi: 

    Socialtilsynet skal vurdere ansøgers økonomi, jf. § 6, stk. 2, nr. 7, i lov om socialtilsyn, og §§ 13-18 i bekendtgørelse om socialtilsyn. Socialtilsynet skal, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 3, vurdere, om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

    Tilbuddets økonomi og organisering 

Den samlede vurdering af, om tilbuddet kan godkendes, beror på en faglig vurdering i forhold til det konkrete tilbud. På baggrund af den samlede vurdering træffer socialtilsynet afgørelse om godkendelse.

Socialtilsynets afgørelse om godkendelse 

Tilbuddenes oplysningspligt

Ansøger skal, jf. lov om socialtilsyn § 12, til brug for vurderingen af ansøgningen, afgive de oplysninger, som socialtilsynet anmoder om.

Godkendelsesforløbet tager afsæt i en ansøgning, hvori der indhentes en række relevante oplysninger. I den efterfølgende proces afgør socialtilsynet, efter en konkret og individuel vurdering, hvilke yderligere oplysninger der er nødvendige for at kunne foretage en samlet vurdering og træffe afgørelse.

Socialtilsynet skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt belyst til, at der kan træffes en afgørelse.

Indhentning af oplysninger 

Sidst opdateret 05/03 2020