Økonomi og organisering

Som led i godkendelsen skal socialtilsynet blandt andet vurdere tilbuddets organisatoriske og økonomiske forhold.

I vurderingen indgår bedømmelsen af de organisatoriske og økonomiske forhold, som fremgår af kvalitetsmodellens kriterier og indkatorer, jf. § 6 i lov om socialtilsyn.

Desuden indgår de krav til organisation og økonomi, som fremgår af §§ 13-18 i lov om socialtilsyn og bekendtgørelse om socialtilsyn.

I kvalitetsmodellen er der opstillet kriterier og indikatorer, hvorefter tilbuddets ledelse og økonomi skal vurderes. Socialtilsynets grundlag for at vurdere kriterier og indikatorer under dette tema er af varierende karakter, da der er tale om tilbud, som ikke er i drift endnu. Der vil fx ikke være oplysninger om personalegennemstrømning og sygefravær i det foregående år til rådighed, ligesom der ikke foreligger et revideret regnskab.

Socialtilsynet skal dog, i forbindelse med godkendelsen, foretage en vurdering af alle indikatorer på det grundlag, som kan fremskaffes.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet skal, efter kvalitetsmodellen, vurdere tilbuddets organisation og ledelse inden for følgende kriterier:

  • Om tilbuddets ledelse, herunder en evt. bestyrelse, har/ forventes at have relevante kompetencer. Kriteriet har 3 indikatorer, som vedrører kompetencer, supervision og en aktiv bestyrelse.
  • Tilbuddets daglige drift (forventes) at blive varetaget kompetent. Kriteriet har 3 indikatorer vedrørende borgerkontakten, personalegennemstrømning og sygefravær.

Bedømmelsen, i forhold til kvalitetsmodellen, suppleres af de krav til private tilbuds vedtægter og bestyrelse, som fremgår af lov om socialtilsyn §§ 13-15. Disse krav skal være opfyldt, for at et tilbud kan godkendes.

Socialtilsynet som fondsmyndighed

Afventer afklaring med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Økonomi

Socialtilsynet skal, efter lov om socialtilsyn §§ 5 og 16 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 14, godkende tilbuddets budget med henblik på at sikre, at følgende kriterier er opfyldt:

  • Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
  • Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe.
  • Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner.

I forbindelse med godkendelse af tilbud, der endnu ikke er i drift, vil budgettet - og nøgletallene her - være den centrale datakilde i forhold til godkendelsen. Dels skal budgettet som sådan godkendes, dels vil budgettets oplysninger indgå som datakilde ved bedømmelsen i forhold til kvalitetsmodellen. Tilbuddenes budgetter indberettes via Tilbudsportalen.

Det er en forudsætning for godkendelse, at der er sammenhæng mellem økonomi og den planlagte pædagogiske praksis. Økonomien skal med andre ord understøtte, at tilbuddet er i stand til at levere ydelser af den fornødne kvalitet til målgruppen.

Socialtilsynet godkender det enkelte tilbuds samlede budget som led i den generelle godkendelse af tilbuddet - og derefter årligt som led i det driftsorienterede tilsyn. Socialtilsynet skal forholde sig til det samlede budget og kan ikke stille krav om ændringer af enkelte poster i budgettet.

Socialtilsynet skal, i forbindelse med godkendelsen, sikre, at kravene til størrelsen af leje, bestyrelsesvederlag m.v., i bekendtgørelse om socialtilsyn § 14, stk. 3, er opfyldt.

Særligt for koncerner og lignende

Som grundlag for godkendelse af et nyt privat tilbud i en koncern eller en koncernlignende konstruktion skal der foreligge et samlet budget for koncernen og for det nye tilbud, hvoraf blandt andet pengestrømmene i koncernen skal fremgå.

Socialtilsynet skal, i forbindelse med godkendelsen, forholde sig til, om øvrige betalinger - udover evt. husleje - mellem tilbuddet og øvrige enheder i koncernen sker på markedsvilkår.

Sidst opdateret 28/01 2019