Gå til indhold

Økonomi og organisering

Som led i godkendelsen skal socialtilsynet blandt andet vurdere tilbuddets organisatoriske og økonomiske forhold.

I vurderingen indgår bedømmelsen af de organisatoriske og økonomiske forhold, som fremgår af kvalitetsmodellens kriterier og indkatorer, jf. § 6 i lov om socialtilsyn.

Desuden indgår de krav til organisation og økonomi, som fremgår af §§ 13-18 i lov om socialtilsyn og bekendtgørelse om socialtilsyn.

I kvalitetsmodellen er der opstillet kriterier og indikatorer, hvorefter tilbuddets ledelse og økonomi skal vurderes. Socialtilsynets grundlag for at vurdere kriterier og indikatorer under dette tema er af varierende karakter, da der er tale om tilbud, som ikke er i drift endnu. Der vil fx ikke være oplysninger om personalegennemstrømning og sygefravær i det foregående år til rådighed, ligesom der ikke foreligger et revideret regnskab.

Socialtilsynet skal dog, i forbindelse med godkendelsen, foretage en vurdering af alle indikatorer på det grundlag, som kan fremskaffes.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet skal, efter kvalitetsmodellen, vurdere tilbuddets organisation og ledelse inden for følgende kriterier:

  • Om tilbuddets ledelse, herunder en evt. bestyrelse, har/ forventes at have relevante kompetencer. Kriteriet har 3 indikatorer, som vedrører kompetencer, supervision og en aktiv bestyrelse.
  • Tilbuddets daglige drift (forventes) at blive varetaget kompetent. Kriteriet har 3 indikatorer vedrørende borgerkontakten, personalegennemstrømning og sygefravær.

Bedømmelsen, i forhold til kvalitetsmodellen, suppleres af de krav til private tilbuds vedtægter og bestyrelse, som fremgår af lov om socialtilsyn §§ 13-15. Disse krav skal være opfyldt, for at et tilbud kan godkendes.

Socialtilsynet som fondsmyndighed

Socialtilsynet fører et fondsretligt tilsyn med de tilbud, der er oprettet som fonde, jf. socialtilsynslovens § 15, hvilket indebærer, at socialtilsynet fører tilsyn med, at fonden ledes forsvarligt i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægten. Der er tale om et legalitetstilsyn, og socialtilsynet skal således ikke vurdere hensigtsmæssigheden af ledelsens forretningsmæssige dispositioner.

Vedtægten kan efter lovens § 15, stk. 3 kun godkendes, hvis der er en klar adskillelse mellem stifterens økonomi og fondens økonomi, og hvis socialtilsynet vurderer, at vedtægtens regler om anvendelse af fondens eller den selvejende institutions formue ved ophør er i overensstemmelse med fondens formål. Fonden må således ikke overføre midler fra fonden til fondens stifter eller til personer, som har et nært interessefællesskab med fondens stifter. Socialtilsynet skal føre tilsyn med, at dette ikke sker.

Socialtilsynets særlige opgaver i forhold til fonde indebærer et tilsyn med, at fondens midler kun anvendes i overensstemmelse med fondens formål, som det er formuleret i vedtægterne.

Det forudsættes, at socialtilsynets vurdering af, om et tilbud opfylder betingelserne for at være lovligt oprettet som fond, er i overensstemmelse med den praksis, der er lagt af Erhvervsstyrelsen
og Civilstyrelsen. I tvivlstilfælde kan socialtilsynet derfor søge om vejledning hos Erhvervsstyrelsen eller Civilstyrelsen om deres praksis

Økonomi

Socialtilsynet skal, efter lov om socialtilsyn §§ 5 og 16 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 14, godkende tilbuddets budget med henblik på at sikre, at følgende kriterier er opfyldt:

  • Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
  • Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe.
  • Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner.

I forbindelse med godkendelse af tilbud, der endnu ikke er i drift, vil budgettet - og nøgletallene her - være den centrale datakilde i forhold til godkendelsen. Dels skal budgettet som sådan godkendes, dels vil budgettets oplysninger indgå som datakilde ved bedømmelsen i forhold til kvalitetsmodellen. Tilbuddenes budgetter indberettes via Tilbudsportalen.

Det er en forudsætning for godkendelse, at der er sammenhæng mellem økonomi og den planlagte pædagogiske praksis. Økonomien skal med andre ord understøtte, at tilbuddet er i stand til at levere ydelser af den fornødne kvalitet til målgruppen.

Socialtilsynet godkender det enkelte tilbuds samlede budget som led i den generelle godkendelse af tilbuddet - og derefter årligt som led i det driftsorienterede tilsyn. Socialtilsynet skal forholde sig til det samlede budget og kan ikke stille krav om ændringer af enkelte poster i budgettet.

Socialtilsynet skal, i forbindelse med godkendelsen, sikre, at kravene til størrelsen af leje, bestyrelsesvederlag m.v., i bekendtgørelse om socialtilsyn § 14, stk. 3, er opfyldt.

Særligt for koncerner og lignende

Som grundlag for godkendelse af et nyt privat tilbud i en koncern eller en koncernlignende konstruktion skal der foreligge et samlet budget for koncernen og for det nye tilbud, hvoraf blandt andet pengestrømmene i koncernen skal fremgå.

Socialtilsynet skal, i forbindelse med godkendelsen, forholde sig til, om øvrige betalinger - udover evt. husleje - mellem tilbuddet og øvrige enheder i koncernen sker på markedsvilkår.

Sidst opdateret 03/07 2019