Gå til indhold

Kvalitetsvurdering af sociale tilbud, der søger om godkendelse

Socialstyrelsen har udarbejdet et inspirationsmateriale, der understøtter socialtilsynet i at afdække og vurdere kvaliteten i tilbud, der søger om godkendelse, jf. lov om socialtilsyn.

Godkendelse af et nyt tilbud er en faglig kompleks opgave, idet socialtilsynet skal vurdere sandsynligheden for, at tilbuddet vil kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen. Ved godkendelsen er der hverken borgere og ansatte eller en eksisterende praksis i tilbuddet, som socialtilsynet kan iagttage for at vurdere, hvordan tilbuddets ledelse og dets ansatte omsætter indsatsen.

Inspirationsmaterialet fokuserer b.la. på, hvordan godkendelsesgrundlaget kan styrkes ved at udfolde, afdække og bedømme indikatorerne i kvalitetsmodellen. Inspirationsmaterialet fokuserer endvidere på, hvordan socialtilsynet, i det driftsorienterede tilsyn, kan følge op på, om et nylig godkendt tilbud lever op til de forudsætninger, der lå til grund for godkendelsen. Materialet er målrettet tilsynskonsulenter og ledelsen i socialtilsynene, som arbejder med at godkende tilbud.

Inspirationsmaterialet er inddelt i fire delelementer, der hver beskriver faglige anbefalinger til, hvordan kvalitetsvurderingen ved godkendelse af tilbud kan kvalificeres.

Delelementerne fremgår nederst på siden. 

Kvalitetsvurdering ved godkendelser af sociale tilbud

Vurderingen af kvaliteten foretages på baggrund af en vurdering af tilbuddets forudsætninger for og forventede evne til at opfylde kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier inden for hvert af de syv temaer i kvalitetsmodellen. Socialtilsynet kan også inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten.

Det fremgår af lov om socialtilsyn, at socialtilsynet, for hver indikator, skal bedømme om:

  • Tilbuddet forventes at kunne opfylde indikatoren
  • Tilbuddet forventes ikke at kunne opfylde indikatoren

I bedømmelsen af indikatorerne skal socialtilsynet tage stilling til ansøgers forudsætninger og forventede evne, hvilket gøres på baggrund af ansøgers beskrivelser/redegørelser. Det kan fx være en beskrivelse af den/de påtænkte målgruppe(r) eller en redegørelse for, hvordan de påtænkte metoder er relevante specifikt i forhold til denne målgruppe/disse målgrupper.

Bedømmelsen af indikatorerne giver grundlag for socialtilsynets vurdering af kriterierne. Derudfra foretages en vurdering af, hvorvidt tilbuddet eller plejefamilien forventes at kunne levere fornøden kvalitet inden for hver af de syv temaer.

Inspirationsmaterialets fire delelementer:

Fold alle teksterne ud eller ind

Viden om målgruppen og målgruppens behov for indsats

Delelementet sætter fokus på, at konkret og aktuel faglig viden om målgruppen og målgruppens behov for støtte, er en forudsætning for kunne vurdere, om indsatsen er relevant set i forhold til den målgruppe, der søges godkendelse til. Der er endvidere inspiration til, hvor socialtilsynet kan søge efter aktuel socialfaglig viden på Socialstyrelsens hjemmeside om udvalgte målgrupper og målgruppers behov for støtte.

Delelement 1: Viden om målgruppen og målgruppens behov for indsats

Udfoldelse af indikatorens ordlyd

Delelementet giver eksempler på, hvordan indholdet i den enkelte indikatorer kan udfoldes, så alle elementer i indikatoren afdækkes og styrke vidensgrundlaget. Der er endvidere eksempler på refleksionsspørgsmål og eksempler på forhold, der kan vægtes i bedømmelsen af indikatoren, hvilket kan styrke bedømmelsen af indikatoren og dermed kvalitetsvurderingen.

Eksemplerne er udarbejdet med afsæt i temaerne ”Målgruppe, metoder og resultater” og ”Kompetencer”. Temaerne er udvalgt, fordi de er væsentlige for et tilbuds indsats for borgeren.

Delelement 2: Udfoldelse af indikatorens ordlyd

Systematisk opfølgning på godkendelsen

Delelementet beskriver, hvordan socialtilsynene i arbejdet med bedømmelsen af indikatorer og kriterier kan udarbejde konkrete opfølgningspunkter, som kan danne afsæt for en systematisk opfølgning på godkendelsen i det efterfølgende driftsorienterede tilsyn. Udarbejdelsen af opfølgningspunkter understøtter, at socialtilsynet hurtigt kan reagere, hvis det viser sig, at tilbuddet alligevel ikke har den fornødne kvalitet.

Delelement 3: Systematisk opfølgning på godkendelsen

Ledelsesmæssige opmærksomheder for en faglig kompetent godkendelse

Delelementet formidler ledelsesmæssige opmærksomheder med henblik på at styrke de organisatoriske, ledelsesmæssige og kompetencemæssige forudsætninger for at kunne foretage kvalificerede godkendelser af tilbud.

Delelement 4: Ledelsesmæssige opmærksomheder for en faglig kompetent godkendelse

Sidst opdateret 20/07 2021