Afgørelse om godkendelse

Socialtilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger kan godkendes som generelt egnet til målgruppen.

Ansøger kan klage over alle socialtilsynets afgørelser, jf. de almindelige klageregler på det sociale område. 
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 10 Klageregler 

Læs Ankestyrelsens Vejledning om at skrive en afgørelse, der er korrekt opbygget.
Vejledning om at skrive en afgørelse på retsinformation.dk

Læs mere om de forskellige typer afgørelser:

Fold alle teksterne ud eller ind

Godkendelse

Socialtilsynet træffer afgørelse om godkendelse af tilbud som generelt egnet til målgruppen, hvis ansøger, ud fra en samlet vurdering, har den fornødne faglige kvalitet og økonomiske og organisatoriske bæredygtighed. 

Ansøgere, der er organiseret med flere afdelinger, som leverer samme form for ydelser og har fælles ledelse, betragtes som et samlet tilbud og skal samlet set opfylde de krav, der følger af loven. Opfylder forholdene på en afdeling ikke kravene for godkendelse, medfører det, at det samlede tilbud ikke kan godkendes. Driftsherren skal dog gives mulighed for at rette op på forholdene i den pågældende afdeling eller alternativt lukke afdelingen, før det får konsekvenser for godkendelsen af det samlede tilbud. 

I koncerner og koncernlignende tilbud skal hvert enkelt tilbud have en selvstændig godkendelse, og det forudsættes, at økonomi, personale med videre er adskilt.

Godkendelse i yderligere 3 uger af tilbud i akutsituationer

Det følger af servicelovens § 4, stk. 3, at tilbud skal være godkendt, før de kan anvendes af kommunerne. Det følger dog samtidig af servicelovens § 4, stk. 4, at kommunalbestyrelsen i en periode på op til 3 uger kan benytte ikke-godkendte tilbud i akutsituationer. Borgeren skal herefter placeres i et godkendt tilbud. 

Socialtilsynet kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at ikke-godkendte tilbud kan benyttes i yderligere 3 uger. De særlige grunde kan fx være, at etablering af et egnet tilbud er i gang og kan tages i brug inden for højst 3 uger, eller at der med sikkerhed bliver plads i et egnet tilbud inden for 3 uger.

Betinget godkendelse

Socialtilsynet kan træffe afgørelse om betinget godkendelse og fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for godkendelse. Muligheden for betinget godkendelse er tiltænkt situationer, hvor der alene udstår formalia, eller hvor der er andre forhold, som er væsentlige nok til at være en betingelse for godkendelse, men som omvendt alene udgør en mindre del af det samlede godkendelsesgrundlag. Det kan fx dreje sig om nye tilbud, der endnu ikke har alle ansættelser på plads.

Da det har vidtrækkende betydning for ansøger at vide, om og hvornår endelig godkendelse kan forventes, er det vigtigt, at vilkåret formuleres tilstrækkeligt klart, så ansøger ved, hvad der forudsættes for at blive endelig godkendt, og hvornår det forventes at ske. 

Betinget godkendelse behandles mere indgående i Vejledning om socialtilsyn.

Afslag på godkendelse

Socialtilsynet kan træffe afgørelse om afslag på ansøgning om godkendelse, hvis ansøger ud fra en samlet vurdering ikke har den fornødne faglige kvalitet og økonomiske og organisatoriske bæredygtighed.

Sidst opdateret 26/01 2016