Gå til indhold

Godkendelse af sociale tilbud

Socialtilsynet godkender sociale tilbud som "generelt egnede". Godkendelse er en betingelse for, at tilbuddet kan indgå i den kommunale forsyning.

Ansøgning og indhentning af oplysninger

Godkendelsen tager afsæt i en ansøgning, som ansøgeren sender til det socialtilsyn, der har ansvaret for at godkende og føre tilsyn med de sociale tilbud i den region, hvor tilbuddet er beliggende.

Ansøgningsskema og vejledning om ansøgning findes på socialtilsynenes hjemmesider.

Selvom ansøgningen indeholder en række oplysninger om ansøger, vil der være behov for at indhente flere oplysninger for at skabe et tilstrækkeligt vidensgrundlag for de faglige vurderinger.

Det sker blandt andet gennem samtaler med ansøger og besigtigelse af de fysiske rammer. Tilbuddet skal i godkendelsesprocessen kunne redegøre for sine planer for at levere en indsats, der har den fornødne kvalitet.

Indhentning af oplysninger  

Socialtilsynets redskaber til indhentning af dokumenter og til gennemførelse af interview og observation 

Fold alle teksterne ud eller ind

Kvalitetsvurdering

Lov om socialtilsyn, § 6, stk. 2, fastlægger 8 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgrupper, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Økonomi
 • Fysiske rammer.

Ved godkendelse vurderer socialtilsynet ansøgerens forudsætninger for og forventede evne til at levere fornøden kvalitet.

Socialtilsynet vurderer, om det er sandsynligt, at tilbuddet vil kunne levere den fornødne kvalitet. Vurderingen af kvaliteten i forhold til tema 1-6 og 8 foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellen.

Hvordan bruges kvalitetsmodellen?

Økonomi

Temaet økonomi er ikke indeholdt i kvalitetsmodellen, men vurderes særskilt.

Idet økonomivurderingen indgår i den samlede kvalitetsvurdering, kræver det et tæt samarbejde mellem tilsynskonsulenter, der godkender henholdsvis økonomi og de øvrige temaer.

Som led i vurderingen af, om et tilbud har den fornødne økonomiske kvalitet, skal socialtilsynet, ifølge socialtilsynslovens § 6, stk. 3, tage stilling til:

 • Om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
 • Om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.
 • Om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.
 • Socialtilsynet skal, ifølge socialtilsynslovens § 16, stk. 1, desuden godkende årsbudgettet på det enkelte sociale tilbud.

Oplysningerne i budgetskemaet skal, sammen med budget- og regnskabsnøgletal, revisionspåtegninger og de private tilbuds årsregnskaber, udgøre udgangspunktet for socialtilsynets vurdering af, om det enkelte tilbud har fornødne økonomiske kvalitet, jf. socialtilsynsbekendtgørelsens § 13, stk. 4.

Økonomi og organisering

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes

Socialtilsynet vurderer, om ansøgeren, samlet set, opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Det er op til socialtilsynet, efter en konkret vurdering, at afgøre, hvilke yderligere oplysninger der evt. skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse.

Samlet vurdering af tilbud ved godkendelse

Tilbudsportalen

Socialtilsynet er ansvarlig for, at oprette tilbuddet på Tilbudsportalen samt godkende de oplysninger, som tilbuddet har indberettet, inden oplysningerne offentliggøres på Tilbudsportalen, jf. § 4 bekendtgørelsen om Tilbudsportalen. Oplysninger om tilbuddene kan blandt andet fremsøges af anbringende kommuner.

Afgørelse

Godkendelsen er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Den skal derfor opfylde de almindelige forvaltningsretlige krav til afgørelser med hensyn til begrundelse, partshøring og klagevejledning.

Socialtilsynets afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen.

Afgørelse om godkendelse

Opfølgning og udvikling

Det er en vigtig del af godkendelsesprocessen løbende at føre en konstruktiv dialog, give feedback og følge op på afgørelsen over for ansøger.

Opfølgning og udvikling

Sidst opdateret 05/03 2020