Godkendelse af sociale tilbud

Socialtilsynet godkender sociale tilbud som generelt egnede. Godkendelse er en betingelse for, at tilbuddet kan indgå i den kommunale forsyning.

Ansøgning og indhentning af oplysninger

Godkendelsen tager afsæt i en ansøgning, som ansøgeren sender til det socialtilsyn, der har ansvaret for at godkende og føre tilsyn med de sociale tilbud i den region, hvor tilbuddet er beliggende.

Ansøgningsskema og vejledning om ansøgning findes på socialtilsynenes hjemmesider.

Selvom ansøgningen indeholder en række oplysninger om ansøger, vil der være behov for at indhente flere oplysninger for at skabe et tilstrækkeligt vidensgrundlag for de faglige vurderinger. Det sker blandt andet gennem samtaler med ansøger og besigtigelse af de fysiske rammer. Tilbuddet skal i godkendelsesprocessen kunne redegøre for sine planer for at levere en indsats, der har den fornødne kvalitet.

Læs mere på siden Indhentning af oplysninger 

Redskaber til indhentning af dokumenter og til gennemførelse af interview og observation findes her:

Oversigt over alle redskaber

Kvalitetsvurdering

Ved godkendelse vurderer socialtilsynet ansøgerens forudsætninger for og forventede evne til at opfylde de krav, der følger af kvalitetsmodellen. Socialtilsynet vurderer om det er sandsynligt, at tilbuddet vil kunne levere den fornødne kvalitet. Kvalitetsvurderingen foretages på baggrund af kvalitetsmodellens temaer, kriterier og indikatorer ud fra en bestemt systematik.

Læs mere på siden Brug af kvalitetsmodellen

Kvalitetsvurderingen føder ind til en vurdering af, om tilbuddet kan godkendes som generelt egnet til målgruppen.

Økonomi og organisering

Socialtilsynet vurderer tilbuddenes organisatoriske og økonomiske forhold som led i godkendelsen. Socialtilsynet vurderer herunder, om tilbuddet opfylder kravene til budget, som gælder for alle tilbud, og kravene til vedtægter og bestyrelsessammensætning, som gælder for private tilbud. jf. lov og bekendtgørelse om socialtilsyn. Bekendtgørelse om socialtilsyn § 14, stk. 3, fremhæver nogle særlige krav, som socialtilsynet skal forholde sig til ved budgetgodkendelsen.

Tilbuddene indberetter på eget initiativ budgetoplysninger i et budgetskema på Tilbudsportalen, hvor oplysningerne er tilgængelige for socialtilsynet. Øvrige oplysninger sendes ind sammen med ansøgningen eller indhentes af socialtilsynet.

Læs mere om Økonomi og organisering

Samlet vurdering

Socialtilsynet vurderer, om ansøgeren samlet set opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Det er op til socialtilsynet, efter en konkret vurdering, at afgøre, hvilke yderligere oplysninger der evt. skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse.

Læs mere om Samlet vurdering af ansøgning

Tilbudsportalen

Socialtilsynet er ansvarlig for, at tilbuddet fremgår af Tilbudsportalen med oplysninger, der stemmer overens med de faktiske forhold. Oplysninger om tilbuddene kan fremsøges af bl.a. de anbringende kommuner.

Læs mere om Indberetning til Tilbudsportalen

Afgørelse

Godkendelsen er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Den skal derfor opfylde de almindelige forvaltningsretlige krav til afgørelser med hensyn til begrundelse, partshøring og klagevejledning.

Socialtilsynets afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen.

Læs mere om Afgørelse om godkendelse

Opfølgning og udvikling

Det er en vigtig del af godkendelsesprocessen løbende at føre en konstruktiv dialog, give feedback og følge op på afgørelsen over for ansøger.  

Læs mere om Opfølgning og udvikling

Sidst opdateret 22/08 2016