Samlet vurdering af ansøgning

Socialtilsynet skal vurdere, om ansøger, samlet set, opfylder betingelserne for godkendelse til ny plejefamilie

På baggrund af den samlede vurdering træffer Socialtilsynet afgørelse om godkendelse, jf. lov om socialtilsyn §§ 6 og 12, samt relaterede lovgivninger og regler, som fx lov om social service §§ 1, 46 og 81,retssikkerhedsloven § 43 med mere.

I den samlede vurdering indgår:

 • Vurdering af kvalitet, jf. § 6: 
  Det er en betingelse for godkendelse af plejefamilier, at ansøger, efter en samlet vurdering, har den fornødne kvalitet. Kvaliteten vurderes bedømmes inden for kvalitetsmodellens 7 temaer. 

  Læs mere om brug af kvalitetsmodellen

 • Tilbuddenes oplysningspligt, jf. § 12: 
  Det er en betingelse for godkendelse, at ansøger til brug for vurderingen af ansøgningen afgiver de oplysninger, som socialtilsynet anmoder om. 
  Godkendelsesforløbet tager afsæt i en ansøgning, hvori der indhentes en række relevante oplysninger. I den efterfølgende proces afgør socialtilsynet, efter en konkret og individuel vurdering, hvilke yderligere oplysninger der er nødvendige for at kunne foretage en samlet vurdering og træffe afgørelse. Socialtilsynet skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt belyst til, at der kan træffes en afgørelse. 

  Læs mere om indhentning af oplysninger

 • Økonomi ressourcer 
  Plejefamilier og kommunale plejefamilier er ikke omfattet af samme organisatoriske og økonomiske krav i lovgivningen som øvrige sociale tilbud. Der er dog en økonomisk dimension i kvalitetsmodellen, som skal sikre, at ansøger har de økonomiske ressourcer til at sikre en stabil anbringelse. 

  Læs mere om økonomi


Den samlede vurdering beror på en faglig, konkret og individuel vurdering, der blandt andet tager højde for, hvilken opgaver ansøger skal godkendes til. Socialtilsynet fastlægger selv de nærmere procedurer for, hvordan den foretages.

På baggrund af den samlede vurdering træffer socialtilsynet afgørelse om godkendelse.

Læs mere om afgørelse
 

Sidst opdateret 05/01 2017