Gå til indhold

Samlet vurdering af ansøgning

Socialtilsynet skal vurdere, om plejefamilien - samlet set - opfylder betingelserne for godkendelse.

På baggrund af den samlede vurdering træffer socialtilsynet afgørelse om, hvorvidt plejefamilien kan godkendes, jf. lov om socialtilsyn §§ 6 og 12.

I den samlede vurdering indgår:

 • Vurdering af kvalitet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen: 
  Det er en betingelse for godkendelse af plejefamilier, at socialtilsynet vurderer kvaliteten inden for kvalitetsmodellens syv temaer jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2, nr. 1-6 og 8. 

  Hvordan bruges kvalitetsmodellen? 
 • Økonomi og ressourcer: 
  Socialtilsynet skal vurdere ansøgers økonomi, jf. § 6, stk. 2. nr. 7 i lov om socialtilsyn. Som led i denne vurdering skal socialtilsynet foretage en overordnet vurdering af, om plejefamiliens økonomi giver grundlag for en stabil anbringelse, jf. § 12 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

  Plejefamiliernes økonomiske kvalitet 

 • Afgørelse:Den samlede vurdering beror på en faglig vurdering i forhold til den konkrete plejefamilie, der blandt andet tager højde for, hvilke opgaver ansøger skal godkendes til. På baggrund af den samlede vurdering træffer socialtilsynet afgørelse om, hvorvidt plejefamilien kan godkendes

  Afgørelse om godkendelse 

Tilbuddenes oplysningspligt

Ansøger har pligt til at afgive de oplysninger, som socialtilsynet anmoder om til brug for vurderingen af ansøgningen, jf. § 12.

Godkendelsesforløbet tager afsæt i en ansøgning, hvori der indhentes en række relevante oplysninger.

I den efterfølgende proces afgør socialtilsynet, efter en konkret og individuel vurdering, hvilke yderligere oplysninger der er nødvendige for at kunne foretage en samlet vurdering og træffe afgørelse.

Socialtilsynet skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt belyst til, at der kan træffes en afgørelse.

Indhentning af oplysninger 

Sidst opdateret 05/03 2020