Afgørelse om godkendelse

Socialtilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger kan godkendes som generelt egnet til målgruppen. Der er fortsat mulighed for, at kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien, i særlige tilfælde kan godkende ansøger som konkret egnet.

Ansøger kan klage over alle socialtilsynets afgørelser, jf. de almindelige klageregler på det sociale område. 
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 10 Klageregler 

Læs Ankestyrelsens Vejledning om at skrive en afgørelse:
Vejledning om at skrive en afgørelse på retsinformation.dk

Læs mere om de forskellige typer afgørelser:

Fold alle teksterne ud eller ind

Godkendelse

Efter ansøgning træffer socialtilsynet afgørelse om godkendelse af ansøger som generelt egnet til målgruppen. Godkendelse som generelt egnet til målgruppen indebærer en vurdering af, om ansøger er generelt egnet til at modtage børn i målgruppen inden for rammerne af godkendelsen og i overensstemmelse med kravene i kvalitetsmodellen. 

Godkendelse i yderligere 3 uger af plejefamilier i akutsituationer

Det følger af bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen i en periode på op til 3 uger kan benytte ikke-godkendte plejefamilier i akutsituationer. Barnet skal herefter placeres i en godkendt plejefamilie eller socialt tilbud.

Socialtilsynet kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at ikke-godkendte plejefamilier kan benyttes i yderligere 3 uger. De særlige grunde kan fx være, at godkendelse af en plejefamilie er i gang og er afsluttet inden for højst 3 uger, eller at der med sikkerhed bliver plads i et egnet tilbud eller en anden plejefamilie inden for 3 uger.

Betinget godkendelse

Socialtilsynet kan træffe afgørelse, om betinget godkendelse af ansøger, og fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for godkendelse.

Muligheden for betinget godkendelse er tiltænkt situationer, hvor der alene udstår formalia, eller hvor der er andre forhold, som er væsentlige nok til at være en betingelse for godkendelse, men som omvendt trods alt alene udgør en mindre del af det samlede godkendelsesgrundlag. Det kan fx omhandle deltagelse i kursus for plejefamilier.

Da det har vidtrækkende betydning for ansøger at vide, om og hvornår den endelige godkendelse kan forventes, er det vigtigt, at vilkåret er formuleret tilstrækkeligt klart, så ansøger ved, hvad det forudsætter at blive endelig godkendt, og hvornår det sker.

Betinget godkendelse behandles mere indgående i Vejledning om socialtilsyn.

Afslag på godkendelse

Socialtilsynet kan træffe afgørelse om afslag på ansøgning om godkendelse, hvis ansøger ud fra en samlet vurdering ikke har den fornødne faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed, jf. lovgivningen i øvrigt samt temaerne i kvalitetsmodellen.

Sidst opdateret 26/01 2016