Godkendelse af nye plejefamilier

Socialtilsynet skal have et tilstrækkeligt vidensgrundlag for en faglig vurdering af kvalitet, erfaring og økonomiske forhold for at kunne godkende en ansøger. Der indgår mange forskellige elementer i opgaven med at godkende nye plejefamilier.

Ansøgning og indhentning af oplysninger

Godkendelsesforløbet tager afsæt i en ansøgning om generel godkendelse indsendt til socialtilsynet af familien, der ansøger, eller af en kommune på vegne af familien.

Selvom ansøgningen indeholder en række oplysninger om ansøger, vil der være behov for at indhente flere oplysninger for at skabe et tilstrækkeligt vidensgrundlag for de faglige vurderinger. Blandt andet gennem møder og samtaler med ansøger og besigtigelse af de fysiske rammer i familiens hjem.

Læs mere på siden Indhentning af oplysninger

Hent redskaber til indhentning af dokumenter og til gennemførelse af interview og observation i Oversigt over alle guides og redskaber: 

Oversigt over guides og redskaber

Bedømmelse og vurdering af kvalitet

Ved godkendelse bedømmer socialtilsynet ansøgers forudsætninger for og forventede evne til at opfylde kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier. Denne bedømmelse foretages ud fra en bestemt systematik.

Kvalitetsvurderingen føder ind i en vurdering af, om det er sandsynligt, at ansøger vil kunne levere fornøden kvalitet. I denne vurdering kan inddrages forhold, der har relevans for kvaliteten inden for hvert af kvalitetsmodellens temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Læs mere på siden Brug af kvalitetsmodellen

Økonomi

Socialtilsynet skal i forbindelse med godkendelse af plejefamilier som generelt egnede sikre, at plejefamilien har de nødvendige økonomiske ressourcer, der skal til for at sikre en stabil anbringelse.

Læs mere om økonomi

Samlet vurdering

Socialtilsynet skal vurdere, om ansøger samlet set opfylder de faglige og økonomiske betingelser for en godkendelse som generelt egnet til målgruppen. Det er op til socialtilsynet, efter en konkret vurdering, at afgøre, hvilke yderligere oplysninger der skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse.

Læs mere om samlet vurdering

Tilbudsportalen

Socialtilsynet er ansvarlig for, at ansøger er registreret på Tilbudsportalen med oplysninger, der stemmer overens med de faktiske forhold. Men hvordan foregår det, og hvilke oplysninger skal være tilgængelige på Tilbudsportalen?

Læs mere om indberetning til Tilbudsportalen

Afgørelse

En godkendelse er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Den skal derfor opfylde de almindelige forvaltningsretlige krav til afgørelser med hensyn til begrundelse, partshøring og klagevejledning.

Læs mere om afgørelse

Opfølgning og udvikling

Det er en vigtig del af godkendelsesprocessen løbende at føre en konstruktiv dialog, give feedback og følge op på afgørelsen overfor ansøger. 

Læs mere om opfølgning og udvikling

Sidst opdateret 29/06 2016