Godkendelse af plejefamilier

Socialtilsynet godkender plejefamilier som "generelt egnede". Godkendelse er en betingelse for, at tilbuddet kan indgå i den kommunale forsyning.

Godkendelsen som plejefamilie tager afsæt i en ansøgning om generel godkendelse, som sendes til socialtilsynet af familien, der ansøger, eller af en kommune på vegne af familien.

Ansøgning og vejledning om ansøgning findes på socialtilsynenes hjemmesider.

Ansøgning og indhentning af oplysninger

Socialtilsynet skal foretage en grundig undersøgelse af ansøgerne for at kunne vurdere, om familien kan godkendes.

Selvom ansøgningen indeholder en række oplysninger, vil der være behov for at indhente flere oplysninger for at skabe et tilstrækkeligt vidensgrundlag for de faglige vurderinger.

Det sker blandt andet gennem samtaler med ansøger og besigtigelse af de fysiske rammer i familiens hjem. Ansøgerne skal i godkendelsesprocessen kunne redegøre for sine planer for at levere en indsats, der har den fornødne kvalitet. 

Indhentning af oplysninger (socialtilsyn) 

Socialtilsynets redskaber til indhentning af dokumenter og til gennemførelse af interview og observation 

Fold alle teksterne ud eller ind

Kvalitetsvurdering

Lov om socialtilsyn, § 6, stk. 2, fastlægger 8 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Økonomi
  • Fysiske rammer.

Ved godkendelse bedømmer socialtilsynet ansøgernes forudsætninger for og forventede evne til at levere kvalitet. Socialtilsynet vurderer, om det er sandsynligt, at ansøgerne kan levere fornøden kvalitet.

Vurderingen af kvaliteten i forhold til tema 1-6 og 8 foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellen.

Hvordan bruges kvalitetsmodellen? (socialtilsyn)

Økonomi

Temaet økonomi er ikke indeholdt i kvalitetsmodellen, men vurderes særskilt.

Socialtilsynet skal i forbindelse med godkendelse af plejefamilier som generelt egnede sikre, at ansøgerne har de nødvendige økonomiske ressourcer, der skal til for at sikre en stabil anbringelse.

Plejefamiliernes økonomiske kvalitet (socialtilsyn)

Samlet vurdering af om plejefamilien kan godkendes

Socialtilsynet skal vurdere, om ansøger, samlet set, opfylder de faglige og økonomiske betingelser for en godkendelse som generelt egnet. Det er op til socialtilsynet, efter en konkret vurdering, at afgøre, hvilke yderligere oplysninger der skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse.

Samlet vurdering ved godkendelse af plejefamilier (socialtilsyn)

Tilbudsportalen

Socialtilsynet er ansvarlig for, at godkendte plejefamilier fremgår af Tilbudsportalen med oplysninger, der stemmer overens med de faktiske forhold. Oplysninger om plejefamilier er udelukkende tilgængelige for de anbringende kommuner med et særligt login.

Indberetning til Tilbudsportalen (socialtilsyn)

Afgørelse

Godkendelsen er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Den skal derfor opfylde de almindelige forvaltningsretlige krav til afgørelser med hensyn til begrundelse, partshøring og klagevejledning.

Socialtilsynets afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen.

Afgørelse om godkendelse (socialtilsyn)

Opfølgning og udvikling

Det er en vigtig del af godkendelsesprocessen, løbende, at føre en konstruktiv dialog, give feedback og følge op på afgørelsen overfor ansøger.

Opfølgning og udvikling (socialtilsyn)

Sidst opdateret 18/02 2019