Gå til indhold

Godkendelse af plejefamilier

Socialtilsynet godkender plejefamilier som én af følgende plejefamilietyper; almen plejefamilie, forstærket plejefamilie eller specialiseret plejefamilie. Godkendelse er en betingelse for, at plejefamilien kan indgå i den kommunale forsyning.

Godkendelsen som plejefamilie tager afsæt i en ansøgning, som sendes til socialtilsynet. Ansøgningsskema og vejledning om ansøgning findes på socialtilsynenes hjemmesider.

Ansøgning om godkendelse som netværksplejefamilie sendes til den anbringende kommune, der godkender netværksplejefamilier som konkret egnede i forhold til et bestemt barn eller ung.

Ansøgningen indeholder en række basisoplysninger, som er nødvendige for at påbegynde godkendelsesforløbet. Der vil være behov for at indhente flere oplysninger for at skabe et tilstrækkeligt vidensgrundlag for de faglige vurderinger af ansøgers egnethed som plejefamilie. Ansøger skal blandt andet deltage i et obligatorisk grundkursus, der har en varighed på 2x2 dage. Socialtilsynet vil endvidere have samtaler med ansøger og ansøgers evt. egne børn, observere familiedynamikken og besigtige de fysiske rammer i ansøgers hjem.

Ansøger skal i godkendelsesprocessen kunne redegøre for sine overvejelser i forhold til at levere en indsats, der har den fornødne kvalitet, og kan bidrage til et anbragt barns trivsel og udvikling.

Kvalitetsvurdering

Socialtilsynet skal foretage en grundig undersøgelse af ansøger for at kunne vurdere, om ansøger opfylder betingelserne for godkendelse. Kvaliteten i ansøgerfamilien skal vurderes ud fra kvalitetsmodellen, som fremgår af lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.

Kvalitetsmodellen fastlægger 7 temaer:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Familiestruktur og familiedynamik
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer.

Ved godkendelse bedømmer socialtilsynet ansøgernes forudsætninger for og forventede evne til at levere kvalitet.

Socialtilsynet vurderer, om det er sandsynligt, at ansøgerne kan levere fornøden kvalitet.

Hvordan bruges kvalitetsmodellen?

Sidst opdateret 05/03 2020