Gå til indhold

Godkendelse af nye tilbud og plejefamilier

På baggrund af en ansøgning undersøger socialtilsynet, om et nyt tilbud eller en ny plejefamilie kan godkendes. I den forbindelse indhenter socialtilsynet forskellige oplysninger og vurderer, om tilbuddet eller plejefamilien forventes at kunne levere den fornødne kvalitet og opfylde lovens øvrige bestemmelser.

Socialtilsynet godkender ansøgere som "generelt egnede til målgruppen". Med afsæt i ansøgningen undersøger socialtilsynet ansøgerens forudsætninger og forventede evne til at opfylde betingelserne for godkendelse.

Socialtilsynet foretager grundig undersøgelse

Socialtilsynet skal, til brug for vurderingen af, om tilbuddet har den fornødne kvalitet til at kunne opnå godkendelse, foretage en grundig undersøgelse med afsæt i kvalitetsmodellen og oplysninger om tilbuddets økonomi.

Undersøgelsen omfatter:

  • Vurdering af de oplysninger, som tilbuddet/plejefamilien afgiver i forbindelse med ansøgningen. 
  • Samtale(r) med ansøger/leder. 
  • Besigtigelse af plejefamiliens hjem eller tilbuddet, inkl. evt. afdelinger.

I godkendelsesprocessen er dialogen med ansøger central, både i forhold til at indhente oplysninger, men også med henblik på at yde rådgivning gennem ansøgningsforløbet.

Det er en betingelse for godkendelse, at tilbuddet vurderes at have fornøden kvalitet inden for de temaer, der fremgår af § 6 i lov om socialtilsyn, og at tilbuddet opfylder de øvrige formelle betingelser for godkendelse, jf. lovens §§ 13-18.

Afgørelse i socialtilsynet

Socialtilsynet træffer, på baggrund af ansøgningen og undersøgelsen, afgørelse om, hvorvidt tilbuddet eller plejefamilien kan godkendes. Socialtilsynet træffer samtidig afgørelse om, hvorvidt godkendelsen er betinget af eventuelle vilkår.

Godkendelsen omfatter tilbuddets juridiske grundlag, de fysiske rammer, de organisatoriske og økonomiske forhold, antal pladser, målgrupper og metoder samt eventuelle vilkår.

Opfylder tilbuddet ikke betingelserne for godkendelse, træffer socialtilsynet afgørelse om afslag på godkendelsen.

Socialtilsynets afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen.

Godkendte tilbud og plejefamilier skal registreres på Tilbudsportalen, så de kan fremsøges af bl.a. de anbringende kommuner.

Sidst opdateret 01/07 2019