Hvad siger loven om magtanvendelser?

Indberetninger om magtanvendelse indgår i grundlaget for vurdering af forholdene i det enkelte tilbud.

Socialtilsynet modtager, som led i funktionen som tilsynsmyndighed, indberetninger om:

  • Magtanvendelse udøvet over for anbragte børn og unge, jf. servicelovens § 123, stk. 4
  • Magtanvendelse udøvet over for voksne i forbindelse med foranstaltninger efter servicelovens §§ 125-128, jf. servicelovens § 136, stk. 1
  • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129, jf. servicelovens § 136
  • Indgreb efter servicelovens § 137g-137j over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform efter servicelovens § 108 eller på et anbringelsessted efter servicelovens § 66, stk.1, nr.5 og 6, jf. servicelovens § 137m, stk. 3.

Tilbuddet skal fremsende indberetninger om magtanvendelse til:

  • den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet
  • driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd (kun i de tilfælde, hvor det drejer sig om kommunale eller regionale tilbud)
  • socialtilsynskommunen, der fører det driftsorienterede tilsyn, jf. ovenstående.


På den måde sikres det, at de myndigheder, der har ansvaret for henholdsvis det personrettede og det driftsorienterede tilsyn samt for driften af anbringelsesstedet eller boformen, får mulighed for at reagere på indberetningen alt efter deres opgaver og kompetencer i forhold til tilbuddet og borgeren.

Indberetninger om magtanvendelse indgår således i grundlaget for kommunen, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, og socialtilsynets vurdering af forholdene i det enkelte tilbud. Oplysningerne i indberetningen giver kommunen mulighed for at vurdere, om borgeren er visiteret til den rette støtte.

Tilsvarende giver det den driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd mulighed for at vurdere, om arbejdet i tilbuddet skal tilrettelægges anderledes, så behovet for - og brugen af - magtanvendelse bliver minimeret mest muligt. Socialtilsynet får mulighed for, som led i det driftsorienterede tilsyn, at vurdere om forholdene i det enkelte tilbud har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn.

Særlige opgaver i forhold til børn og unge

Socialtilsynet har særlige opgaver i forhold til indberetninger om overtrædelse af magtanvendelsesreglerne på børneområdet. Socialtilsynet modtager indberetningerne fra anbringelsesstedet, og hvis der er begrundet mistanke om en strafbar handling, skal socialtilsynet kontakte politiet med henblik på anmeldelse af handlingen.

Magtanvendelsesområdet reguleres af særskilte regler for voksne og børn og unge.
Det bemærkes, at der kommer nye regler på børneområdet i forbindelse med, at lov om voksenansvar træder i kraft d. 1.1.2017.

Voksne - bekendtgørelser og vejledninger:

Børn og unge - bekendtgørelser og vejledninger:
 

Læs om omsorg og magt - og se eksempler på skemaer til indberetning af forskellige former for magtanvendelser

 

 

Sidst opdateret 09/01 2017