Hvad siger loven om magtanvendelser?

Indberetninger om magtanvendelse indgår i grundlaget for vurdering af forholdene i det enkelte tilbud.

Socialtilsynet modtager, som led i funktionen som tilsynsmyndighed, indberetninger om:

  • Magtanvendelse udøvet overfor anbragte børn og unge, jf. loven om voksenansvar § 21.
  • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke og magtanvendelse udøvet overfor voksne i forbindelse med foranstaltninger efter servicelovens §§ 125-128, jf. servicelovens § 136, stk. 1.
  • Indgreb efter servicelovens § 137g - 137j overfor personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform efter servicelovens § 108.

Tilbuddet skal fremsende indberetninger om magtanvendelse til:

  • Den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet.
  • Driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd (kun i de tilfælde, hvor det drejer sig om kommunale eller regionale tilbud).
  • Socialtilsynskommunen, der fører det driftsorienterede tilsyn, jf. ovenstående.

På den måde sikres det, at de myndigheder, der har ansvaret for henholdsvis det personrettede og det driftsorienterede tilsyn samt for driften af anbringelsesstedet eller boformen, får mulighed for at reagere på indberetningen, alt efter deres opgaver og kompetencer i forhold til tilbuddet og borgeren.

Indberetninger om magtanvendelse indgår altså i grundlaget for kommunen, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, og socialtilsynets vurdering af forholdene i det enkelte tilbud. Oplysningerne i indberetningen giver kommunen mulighed for at vurdere, om borgeren er visiteret til den rette støtte.

Tilsvarende giver det den driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd mulighed for at vurdere, om arbejdet i tilbuddet skal tilrettelægges anderledes, så behovet for - og brugen af - magtanvendelse bliver minimeret mest muligt. Socialtilsynet får mulighed for, som led i det driftsorienterede tilsyn, at vurdere, om forholdene i det enkelte tilbud har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn.

Særlige opgaver i forhold til børn og unge

Voksenansvar overfor børn og unge

Sidst opdateret 21/01 2019