Gå til indhold

Formålet med håndbogen

Håndbogen er målrettet socialtilsynet og tilsynsførende som et redskab til at understøtte socialtilsynsopgaven.

Formålet med håndbogen er at støtte socialtilsynets arbejde med at lave vurderinger og træffe afgørelser på et ensartet og systematisk vidensgrundlag.

Håndbogen er udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med de 5 socialtilsyn, som er oprettet i hvert af landets regioner. Den indeholder anbefalinger til, hvordan socialtilsynet udøver en velunderbygget tilsynsvirksomhed af høj kvalitet.

Anbefalingerne i håndbogen består af:

  • Vejledende tekster i forhold til socialtilsynets tilrettelæggelse og udførelse.
  • Konkrete redskaber/skabeloner til at indsamle og bearbejde oplysninger samt redskaber/skabeloner til at formidle socialtilsynets afgørelser og understøtte kvalitetsudviklingen i sociale tilbud og plejefamilier.


Håndbogen er målrettet socialtilsynet og tilsynsførende. Den indeholder ikke krav til socialtilsynet, som ikke er beskrevet i lov om socialtilsyn samt dennes bekendtgørelser og vejledning – eller som er beskrevet i andre relaterede love, regler eller afgørelser. Med andre ord tilfører håndbogen ikke yderligere forhold til socialtilsynets retlige grundlag.

Håndbogen tager afsæt i gældende lovgivning og guider socialtilsynet i, hvordan loven kan omsættes til en ensartet og systematisk praksis. Socialstyrelsens auditfunktion har til opgave løbende at følge og understøtte tilsynsvirksomheden.

Håndbogens opbygning

Håndbogen er bygget op, så den følger hovedopgaverne i socialtilsynet. Den består af afsnit om lov og bekendtgørelser, kvalitetsmodellen, kvalitetsvurdering ved godkendelse og i det løbende driftsorienterede tilsyn samt en oversigt med guides og redskaber.

I lovens forstand er plejefamilier også tilbud. På grund af plejefamiliernes særlige karakter gælder der i et vist omfang andre krav og betingelser for godkendelse af og tilsyn med generelt godkendte plejefamilier end for andre tilbud. Derfor er håndbogen struktureret således, at plejefamilier og øvrige sociale tilbud beskrives hver for sig. Hvis ikke andet er angivet i håndbogen, gælder der dog de samme krav for de generelt godkendte plejefamilier som for de øvrige typer af tilbud.

I håndbogen skal plejefamilier forstås som både "generelt godkendte plejefamilier", jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1, og "generelt godkendte kommunale plejefamilier", jf. § 66, stk. 1, nr. 2, med mindre andet er særligt angivet.

Revidering af håndbogen

Håndbogens indhold ændrer sig i takt med, at rammerne for socialtilsynet og den konkrete tilsynspraksis udvikler sig. Håndbogen bliver derfor revideret løbende.

Har du forslag til ændringer eller tilføjelser, kan du kontakte Socialstyrelsen på: socialtilsyn@socialstyrelsen.dk eller tlf. 72 42 37 00.

Sidst opdateret 12/02 2019