Samlet vurdering af sociale tilbud

Socialtilsynet skal løbende vurdere, om sociale tilbud fortsat opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser, som lå til grund for godkendelsen, jf. lov om socialtilsyn §§ 6 og 12-18, samt relaterede lovgivninger og regler, som fx lov om social service §§ 1, 46 og 81, retssikkerhedsloven § 43 med mere.

I den samlede vurdering indgår:

 • Vurdering af kvalitet, jf. § 6: 
  Socialtilsynet skal vurdere, om det sociale tilbud fortsat har den fornødne kvalitet. Kvaliteten vurderes inden for kvalitetsmodellens 7 temaer. 
  Læs mere på siden Brug af kvalitetsmodellen

 • Tilbuddenes oplysningspligt, jf. § 12:
  Til brug for vurderingen af, om tilbuddet fortsat lever op til betingelserne for godkendelse, har tilbuddet pligt til at afgive de oplysninger, som socialtilsynet anmoder om. Socialtilsynet afgør, efter en konkret og individuel vurdering, hvilke oplysninger der er nødvendige for at kunne foretage en samlet vurdering og træffe afgørelse. Socialtilsynet skal sikre, at sagen er tilstrækkelig belyst til, at der kan træffes en afgørelse.
  Læs mere på siden Indhentning af oplysninger

 • Økonomi og organisering, jf. §§ 13-18:
  Socialtilsynet skal vurdere, om det sociale tilbuds økonomi og organisering fortsat lever op til betingelserne i lovgivningen. Der skal blandt andet følges op på, om økonomien fortsat understøtter, at tilbuddet er i stand til at levere ydelser af den fornødne kvalitet.
  Læs mere på siden Økonomi og organisering

Den samlede vurdering beror på en faglig, konkret og individuel vurdering. Socialtilsynet fastlægger selv de nærmere procedurer for, hvordan den foretages.

Et driftsorienteret tilsyn kan føre til forskellige afgørelser.

Læs mere på siden Afgørelse

Sidst opdateret 11/06 2015