Samlet vurdering af tilbud ved driftstilsyn

Socialtilsynet skal i det driftsorienterede tilsyn vurdere, om sociale tilbud fortsat opfylder betingelserne for godkendelsen.

I den samlede vurdering indgår:

  • Vurdering af kvalitet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen 
    Socialtilsynet skal, i vurderingen af om det sociale tilbud fortsat har den fornødne kvalitet, vurdere kvaliteten inden for kvalitetsmodellens 7 temaer jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2. nr. 1-6 og 8. 

    Læs mere om brug af kvalitetsmodellen 
  • Økonomi:
    Socialtilsynet skal vurdere tilbuddets økonomi, jf. § 6, stk. 2, nr. 7, i lov om socialtilsyn og §§ 13-18 i bekendtgørelse om socialtilsyn. Socialtilsynet skal vurdere, om tilbuddet fortsat er økonomisk bæredygtigt, om tilbuddets økonomi fortsat giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og om der fortsat er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

    Læs mere om økonomi

Den samlede vurdering af, om tilbuddet fortsat kan godkendes, beror på en faglig vurdering i forhold til det konkrete tilbud. Socialtilsynet kan i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn træffe forskellige afgørelser.

Læs mere om afgørelse

Tilbuddenes oplysningspligt:
Tilbuddet har, jf, § 12 i lov om socialtilsyn pligt til at afgive de oplysninger, som socialtilsynet anmoder om. Socialtilsynet afgør, efter en konkret og individuel vurdering, hvilke oplysninger der er nødvendige for at kunne foretage en samlet vurdering og træffe afgørelse. Socialtilsynet skal sikre, at sagen er tilstrækkelig belyst til, at der kan træffes en afgørelse.

Læs mere om idhentning af oplysninger

Sidst opdateret 12/12 2018