Afgørelse ved driftsorienteret tilsyn

Her kan du læse om de forskellige typer afgørelser, der knytter sig til driftsorienteret tilsyn på sociale tilbud.

Der kan træffes flere typer afgørelser i forbindelse med driftsorienteret tilsyn. 

Tilbuddet kan klage over alle socialtilsysnets afgørelser, jf. de almindelige klageregler på det sociale område, som fremgår af kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs Ankestyrelsens Vejledning om at skrive en afgørelse, der er korrekt opbygget, på siden Hvad siger loven?

Fold alle teksterne ud eller ind

Påbud

Socialtilsynet kan udstede påbud, hvis overholdelse er en betingelse for fortsat godkendelse. Udstedelse af påbud forudsætter, at der kan identificeres tiltag i tilbuddet, som, hvis de gennemføres, gør det acceptabelt, at tilbuddet fortsat er godkendt til målgruppen. Et påbud kan fx omhandle ansættelse af medarbejdere med relevante kompetencer, iværksættelse af efteruddannelse eller udarbejdelse af en handleplan, der imødegår uforholdsmæssig mange magtanvendelser.

Påbuddet skal ledsages af en frist for overholdelse, så det er klart for tilbuddet, hvornår det kan risikere at miste godkendelsen. Tidsfristen for at efterleve et påbud skal fastsættes ud fra de konkrete forhold, som har givet anledning til påbuddet. Hvis påbuddet fx omhandler, at en medarbejder, der har begået overgreb, ikke må være i tilbuddet, skal det efterleves straks. Hvis påbuddet derimod omhandler ansættelse af medarbejdere med bestemte kompetencer, kan der, afhængig af de øvrige tilstedeværende kompetencer, fastsættes en længere frist.

Udstedelse af påbud, og hvad det består i, bliver offentliggjort på Tilbudsportalen og oplyst til de kommuner, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet. Da et påbud kan have store konsekvenser i forhold til tilbuddets muligheder for at sælge pladser, bør tilbuddet som udgangspunkt have mulighed for at rette op på forholdene, før der udstedes påbud. Der kan dog være alvorlige forhold, hvor tilbuddet ikke viser vilje til at rette op, hvorfor afgørelse om påbud må træffes straks.

Påbud skal have en karakter, som gør det muligt at efterkomme det. Hvis det ikke er muligt, bør det i stedet overvejes, om der skal træffes afgørelse om ophør af godkendelse. Manglende overholdelse af påbud kan føre til ophør af godkendelse eller fx ændring af målgruppen, så godkendelsen er i overensstemmelse med de faktiske forhold i tilbuddet.

Skærpet tilsyn

Socialtilsynet kan træffe afgørelse om skærpet tilsyn i de tilfælde, hvor socialtilsynet er så bekymrede for indsatsen i tilbuddet, at der træffes afgørelse om skærpet tilsyn og iværksættes en proces, som kan føre til ophør af godkendelsen.

Det kan fx være mistanke om strafbare forhold, fysiske eller psykiske overgreb, eller det kan være situationer, hvor det eneste uddannede personale i forhold til målgruppen er fratrådt, eller der har været uforholdsmæssig mange magtanvendelser inden for en kort periode.
Det kan også være at socialtilsynet vurderer, at kvaliteten inden for de 7 kvalitetstemaer er så lav, at tilbuddet ikke længere opfylder kravene. I den situation skal socialtilsynet foretage en vurdering af, om det er sandsynligt, at tilbuddet inden for en rimelig periode vil kunne opfylde kravene, eller om der i stedet skal indledes en proces hen imod ophør af godkendelse.

Forud for en afgørelse om skærpet tilsyn skal der være en dialog med tilbuddet om de forhold, der ligger til grund for afgørelsen, med mindre afgørelsen træffes på baggrund af pludselig opstået viden om bekymrende forhold. Afgørelse om skærpet tilsyn skal ledsages af en afgørelse om påbud.

Påbuddet skal have indholdsmæssig sammenhæng til de forhold, der har medført skærpet tilsyn, og skal sikre, at tilbuddet ved, hvad der skal til, for at det skærpede tilsyn kan bortfalde, og tilbuddet kan beholde sin godkendelse. Afgørelser om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og bortfalder automatisk, hvis ikke der forinden er truffet afgørelse om forlængelse.

Det skærpede tilsyn skal tilrettelægges efter de konkrete forhold og efter de forhold, der førte til afgørelsen om skærpet tilsyn. Skærpet tilsyn er et udtryk for et mere intensivt tilsyn og vil derfor medføre flere tilsynsbesøg og yderligere indhentning af oplysninger. Skærpet tilsyn medfører endvidere, at tilbuddet opkræves en højere tilsynstakst.

Ophør af godkendelse

Godkendelsen ophører, hvis tilbuddet ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse. Det kan efter en konkret vurdering fx være tilfældet, hvis aktuel bedste viden betyder, at en bestemt metode ikke længere anses for at være egnet til målgruppen.

Tilbud, som er organiseret med flere afdelinger med fælles ledelse, skal samlet set opfylde de krav, der følger af loven. Såfremt forholdene på en afdeling ikke opfylder kravene for fortsat godkendelse, kan det således medføre, at det samlede tilbud får godkendelsen trukket tilbage.

Forud for ophør af godkendelse skal der have været en forhandling og dialog mellem socialtilsynet og tilbuddet om baggrunden for overvejelserne for ophøret. Tilbuddet skal have haft mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund herfor.

Varsling om ophør skal ske med en rimelig tidsfrist, så både tilbuddet og de kommuner, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, kan indrette sig på det. Der kan dog være situationer, hvor godkendelsen bliver tilbagekaldt straks, fx som følge af overgreb.

Bortfald af godkendelse

Godkendelsen bortfalder, hvis der ikke har været anbragt borgere i tilbuddet i en sammenhængende periode på 2 år. Begrundelsen er, at der kan ske store ændringer i et tilbud, som kan betyde, at det grundlag, som den generelle godkendelse oprindelig blev givet baggrund af, er bortfaldet. Desuden er det mest hensigtsmæssigt, at ressourcerne bruges på at føre tilsyn med tilbud, der er i brug.

Hvis tilbuddet ønsker at indgå i den kommunale forsyning igen, skal der ansøges om en ny godkendelse. Tilbuddet er forpligtet til, af egen drift, at meddele socialtilsynet, hvis der ikke opholder sig borgere i tilbuddet.

Sidst opdateret 14/08 2015