Driftsorienteret tilsyn - sociale tilbud

I det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud skal socialtilsynet blandt andet indhente oplysninger, vurdere kvalitet og træffe en afgørelse. Der indgår mange forskellige elementer i opgaven.

Tilsynsintensitet og vurdering af risiko

Tilrettelæggelsen af det driftsorienterede tilsyn skal altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud. Det kan være oplysninger indhentet fra tilbuddet selv eller fra andre kilder. Oplysningerne anvendes i en vurdering af risiko, som kan give anledning til at føre et mere eller mindre intensivt tilsyn.
Læs om tilsynsintensitet og risiko

Indhentning af oplysninger

I det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet relevante oplysninger om tilbuddet. Oplysningerne indhentes blandet andet ved at:

  • Aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.
  • Indhente oplysninger fra tilbuddet, blandt andet gennem tilbuddets seneste årsrapport.
  • Indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, der har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet.
  • Indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

En del af de relevante oplysninger kan indhentes fra tilbuddet ved hjælp af et oplysningsskema, som tilbuddet udfylder og indsender til socialtilsynet. Oplysningerne kan fx bruges i forberedelsen af et forestående anmeldt tilsynsbesøg og i samtaler med ledelse, ansatte og borgere med flere.

Hent Oplysningsskema – sociale tilbud i guides og redskaber 

Læs om indhentning af oplysninger

Bedømmelse og vurdering af kvalitet

Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmer socialtilsynet tilbuddets opfyldelse af kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier. Denne bedømmelse foretages ud fra en bestemt systematik.

Kvalitetsbedømmelsen føder ind i en vurdering af, hvorvidt tilbuddet fortsat har fornøden kvalitet. I denne vurdering kan inddrages forhold, der har relevans for kvaliteten inden for hvert af kvalitetsmodellens temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.
Læs om brug af kvalitetsmodellen

Økonomi og organisering

Som led i det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om tilbuddenes organisatoriske og økonomiske forhold fortsat understøtter, at det enkelte tilbud har den fornødne kvalitet og økonomiske bæredygtighed. I den forbindelse indhenter socialtilsynet oplysninger om tilbuddets daglige drift og godkender budgettet.

I vurderingen kan socialtilsynet særligt støtte sig til tilbuddets budget, seneste årsrapport og - for private tilbud - seneste årsregnskab med revisors påtegning og eventuelle bemærkninger samt revisionsprotokollen.
Læs om økonomi

Samlet vurdering

Socialtilsynet skal vurdere, om tilbuddet fortsat opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Det er op til socialtilsynet, efter en konkret vurdering, at afgøre, hvilke yderligere oplysninger der skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse.
Læs om samlet vurdering

Tilbudsportalen

Socialtilsynet er ansvarlig for, at oplysningerne om tilbuddet er opdaterede på Tilbudsportalen og stemmer overens med de faktiske forhold. Men hvordan foregår det, og hvilke oplysninger skal være tilgængelige på Tilbudsportalen?
Læs om Tilbudsportalen

Afgørelse

Den samlede vurdering munder ud i en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Afgørelsen skal derfor opfylde de almindelige forvaltningsretlige krav med hensyn til begrundelse, partshøring og klagevejledning. Et driftsorienteret tilsyn kan føre til forskellige afgørelser.
Læs om afgørelse

Opfølgning og udvikling

Det er en vigtig del af det driftsorienterede tilsyn løbende at føre en konstruktiv dialog, give feedback og følge op på afgørelser overfor tilbuddet. Få konkrete guides og redskaber.
Læs om opfølgning og udvikling

Sidst opdateret 02/11 2016