Samlet vurdering plejefamilier ved driftstilsyn

Socialtilsynet skal løbende vurdere, om plejefamilier samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelsen.

Det er en betingelse for fortsat godkendelse, at plejefamiliens indsats i praksis har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet skal også løbende vurdere, om plejefamilien fortsat er generelt egnet til den målgruppe af plejebørn, som de er godkendt til. 

I den samlede vurdering indgår:

  • Vurdering af kvalitet med undgangspunkt i kvalitetsmodellen
    Socialtilsynet skal, i vurderingen af om plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet, vurdere kvaliteten inden for kvalitetsmodellens 7 temaer jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2. nr. 1-6 og 8.

    Læs mere på siden Brug af kvalitetsmodellen
  • Økonomi og organisering:
    Socialtilsynet skal foretage en overordnet vurdering af, om plejefamiliens økonomi fortsat giver grundlag for en stabil anbringelse, jf. § 12 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

    Læs mere på siden Økonomi

Den samlede vurdering af, om plejefamilien fortsat opfylder betingelserne for godkendelse beror på en faglig vurdering i forhold til den konkrete plejefamilie. Socialtilsynet kan i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn træffe forskellige afgørelser.

Læs mere på siden Afgørelse

Plejefamiliers oplysningspligt, jf. § 12
Til brug for vurderingen af, om plejefamilien fortsat lever op til betingelserne for godkendelse, har plejefamilien pligt til at afgive de oplysninger, som socialtilsynet anmoder om. Socialtilsynet afgør, efter en konkret og individuel vurdering, hvilke oplysninger der er nødvendige for at kunne foretage en samlet vurdering og træffe afgørelse.

Læs mere på siden Indhentning af oplysninger

Sidst opdateret 27/07 2017