Afgørelse ved driftsorienteret tilsyn

Her kan du læse om de forskellige typer af afgørelser i forbindelse på driftsorienteret tilsyn på plejefamilier.

Plejefamilier kan klage over alle socialtilsynets afgørelser efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Læs Ankestyrelsens Vejledning om at skrive en afgørelse, der er korrekt opbygget, på siden Hvad siger loven?

Fold alle teksterne ud eller ind

Påbud

Socialtilsynet kan udstede påbud. Overholdelsen af dette er en betingelse for fortsat godkendelse.

Udstedelse af påbud forudsætter, at der kan identificeres tiltag i plejefamilien, som, hvis de gennemføres, kan gøre det acceptabelt, at plejefamilien fortsat er godkendt til målgruppen. Et påbud kan fx omhandle deltagelse i kursus og efteruddannelse.

Påbuddet skal ledsages af en frist for overholdelse, så det er klart for for plejefamilien, hvornår de risikerer at miste godkendelsen. Fristen for, hvor længe plejefamilien har til at efterleve et påbud, skal fastsættes ud fra de konkrete forhold, som har givet anledning til påbuddet.

Udstedelse af påbud, og hvad det består i, bliver offentliggjort på Tilbudsportalen og oplyst til kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien. Da et påbud kan have store konsekvenser for plejefamiliens muligheder for at tage imod plejebørn, bør plejefamilien som udgangspunkt have haft mulighed for at rette op på forholdene, før der udstedes påbud. Der kan dog være alvorlige forhold, hvor plejefamilien ikke viser vilje til at rette op. Her må afgørelse om påbud træffes straks.

Et påbud skal have en karakter, som gør det muligt at efterkomme det. Hvis det ikke er muligt, bør det i stedet overvejes, om der skal træffes afgørelse om ophør af godkendelse. Bliver et påbud ikke overholdt, kan det fx føre til ophør af godkendelse eller ændring af målgruppen, så godkendelsen er i overensstemmelse med de faktiske forhold i plejefamilien.

Skærpet tilsyn

Socialtilsynet kan træffe afgørelse om skærpet tilsyn i de tilfælde, hvor socialtilsynet er så bekymrede for indsatsen i plejefamilien, at der træffes afgørelse om skærpet tilsyn. Her iværksættes en proces, som kan føre til ophør af godkendelsen.

Det kan fx være mistanke om strafbare forhold, fysiske eller psykiske overgreb. Det kan også være at socialtilsynet vurderer, at kvaliteten inden for de 7 kvalitetstemaer er så lav, at tilbuddet ikke længere opfylder kravene.I den situation skal socialtilsynet foretage en vurdering af, om det er sandsynligt, at plejefamilien, inden for en rimelig periode, vil kunne opfylde kravene, eller om der i stedet skal indledes en proces henimod ophør af godkendelse.

Forud for en afgørelse om skærpet tilsyn skal der være en dialog med plejefamilien om de forhold, der ligger til grund for afgørelsen, med mindre afgørelsen træffes på baggrund af pludselig opstået viden om bekymrende forhold.

Afgørelse om skærpet tilsyn skal ledsages af en afgørelse om påbud.

Påbuddet skal have indholdsmæssig sammenhæng til de forhold, der har medført skærpet tilsyn, og skal sikre, at plejefamilien ved, hvad der skal til, for at det skærpede tilsyn kan bortfalde, og plejefamilien kan beholde sin godkendelse.

Afgørelser om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og bortfalder automatisk, hvis ikke der forinden er truffet afgørelse om forlængelse.

Det skærpede tilsyn skal tilrettelægges efter de konkrete forhold og efter de forhold, der førte til afgørelsen om skærpet tilsyn. Skærpet tilsyn er udtryk for et mere intensivt tilsyn, og vil derfor medføre flere tilsynsbesøg og yderligere indhentning af oplysninger.

Ophør af godkendelse

En godkendelse ophører, hvis plejefamilien ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse. Det kan, efter en konkret vurdering, fx være tilfældet, hvis socialtilsynet vurderer, at kvaliteten inden for de 7 kvalitetstemaer er så lav, at plejefamilien ikke længere opfylder kravene.

Forud for ophør af godkendelse skal der have været en forhandling og dialog mellem socialtilsynet og plejefamilien om baggrunden for overvejelserne om ophøret. Plejefamilien skal have haft mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund herfor.

Ophøret skal ske med en rimelig tidsfrist, så både plejefamilien og kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien, kan indrette sig på det. Der kan dog være situationer, hvor godkendelsen ophører straks, fx som følge af overgreb.

Bortfald af godkendelse

Godkendelsen bortfalder, hvis plejefamilien ikke har været benyttet i en sammenhængende periode på 3 år. Begrundelsen er, at der kan ske store ændringer i plejefamilien, som kan betyde, at det grundlag, som den generelle godkendelse oprindelig blev givet baggrund af, er bortfaldet. Desuden er det mest hensigtsmæsssigt, at ressourcerne bruges på at føre tilsyn med plejefamilier, der er i brug.

Hvis plejefamilien ønsker at indgå i den kommunale forsyning igen, skal der ansøges om en ny godkendelse. Plejefamilien er forpligtet til, af egen drift, at meddele socialtilsynet, hvis der ikke opholder sig børn i tilbuddet.

Sidst opdateret 14/08 2015