Driftsorienteret tilsyn plejefamilier

I det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier skal socialtilsynet blandt andet indhente oplysninger, vurdere kvalitet og træffe en afgørelse. Der indgår mange forskellige elementer i opgaven.

Tilsynsintensitet og vurdering af risiko

Tilrettelæggelsen af det driftsorienterede tilsyn skal altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om den konkrete plejefamilie. Det kan være oplysninger indhentet fra plejefamilien selv eller fra andre kilder.Oplysningerne anvendes i en vurdering af risiko, som kan give anledning til at føre et mere eller mindre intensivt tilsyn.

Læs om tilsynsintensitet og risiko

Indhentning af oplysninger

I det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet relevante oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne indhentes blandet andet ved at:

  • Indhente oplysninger fra plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra plejebarnet og andre relevante personer
  • Aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

En del af de relevante oplysninger kan indhentes fra plejefamilien ved hjælp af et oplysningsskema, som plejefamilien udfylder og indsender til socialtilsynet. Oplysningerne kan fx bruges i forberedelsen af et forestående anmeldt tilsynsbesøg og i samtaler med plejeforældre, plejebørn og kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien, med flere.

Hent Oplysningsskema – plejefamilier i Oversigt over alle guides og redskaber

Læs om indhentning af oplysninger 
Her er samlet viden om, hvilke oplysninger der er relevante, og der findes guides og redskaber til indhentning af dokumenter og til gennemførelse af interviews og observation.

Bedømmelse og vurdering af kvalitet

Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmer socialtilsynet plejefamiliens opfyldelse af kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier. Denne bedømmelse foretages ud fra en bestemt systematik.

Kvalitetsbedømmelsen føder ind i en vurdering af, hvorvidt plejefamilien fortsat har fornøden kvalitet. I denne vurdering kan inddrages forhold, der har relevans for kvaliteten inden for hvert af kvalitetsmodellens temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Læs om brug af kvalitetsmodellen

Økonomi

Socialtilsynet skal, i forbindelse med det løbende driftstilsyn med plejefamilierne, føre tilsyn med, at plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse. Det indebærer blandt andet, at socialtilsynet skal føre tilsyn med, at plejefamilien fortsat har de nødvendige økonomiske ressourcer til at sikre en stabil anbringelse.
Læs om økonomi

Samlet vurdering

Socialtilsynet skal vurdere, om plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet og fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Det er op til socialtilsynet, efter en konkret vurdering, at afgøre, hvilke yderligere oplysninger der skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse.
Læs om samlet vurdering

Tilbudsportalen

Socialtilsynet er ansvarlig for, at oplysningerne om plejefamilien er opdaterede på Tilbudsportalen og stemmer overens med de faktiske forhold. Men hvordan foregår det, og hvilke oplysninger skal være tilgængelige på Tilbudsportalen?
Læs om Tilbudsportalen

Afgørelse

Den samlede vurdering munder ud i en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Afgørelsen skal derfor opfylde de almindelige forvaltningsretlige krav med hensyn til begrundelse, partshøring og klagevejledning. Et driftsorienteret tilsyn kan føre til forskellige afgørelser.
Læs om afgørelse

Opfølgning og udvikling 

Det er en vigtig del af det driftsorienterede tilsyn løbende at føre en konstruktiv dialog, give feedback og følge op på afgørelser overfor plejefamilien. Find konkrete guides og redskaber.
Læs om opfølgning og udvikling

Sidst opdateret 22/07 2015