Driftsorienteret tilsyn plejefamilier

I det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier skal socialtilsynet blandt andet indhente oplysninger, vurdere kvalitet og træffe en afgørelse.

Tilrettelæggelsen af det driftsorienterede tilsyn skal altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om den konkrete plejefamilie.

Det kan være oplysninger indhentet fra plejefamilien selv eller fra andre kilder. Oplysningerne anvendes i en vurdering af risiko, som kan give anledning til at føre et mere eller mindre intensivt tilsyn.

Tilsynsintensitet og risiko (socialtilsyn)

Fold alle teksterne ud eller ind

Indhentning af oplysninger

I det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet relevante oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne indhentes blandet andet ved at:

  • Indhente oplysninger fra plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra plejebarnet og andre relevante personer
  • Aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

En del af de relevante oplysninger kan indhentes fra plejefamilien ved hjælp af et oplysningsskema, som plejefamilien udfylder og indsender til socialtilsynet.

Oplysningerne kan fx bruges i forberedelsen af et forestående anmeldt tilsynsbesøg og i samtaler med plejeforældre, plejebørn og kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien, med flere.

Indhentning af oplysninger (socialtilsyn)

Her er samlet viden om, hvilke oplysninger der er relevante, og der findes guides og redskaber til indhentning af dokumenter og til gennemførelse af interviews og observation.

Vurdering af kvalitet

Ved det driftsorienterede tilsyn vurderer socialtilsynet, hvorvidt plejefamilien fortsat har fornøden kvalitet. Socialtilsynet skal anvende kvalitetsmodellen til at vurdere kvaliteten inden for temaerne 1-6 og 8 i lov om socialtilsyn § 6. 

Kvalitetsvurdering med udgangspunkt i kvalitetsmodellen foretages i det driftsorienterede tilsyn ud fra en bestemt systematik.

Hvordan bruges kvalitetsmodellen? (socialtilsyn)

Økonomi

Socialtilsynet skal, ifølge socialtilsynslovens § 4, stk. 1, godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier.

Som led i vurderingen skal socialtilsynet, ifølge socialtilsynsbekendtgørelsens § 12, vurdere, om plejefamilierne har den fornødne økonomiske kvalitet, herunder foretage en overordnet vurdering af, om plejefamiliens økonomi giver grundlag for en stabil anbringelse, jf. socialtilsynslovens § 6, stk. 2, nr. 7.

Plejefamiliernes økonomiske kvalitet (socialtilsyn)

Samlet vurdering af om plejefamilien fortsat kan godkendes

Socialtilsynet skal vurdere, om plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet og fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Det er op til socialtilsynet, efter en konkret vurdering, at afgøre, hvilke yderligere oplysninger der skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse. 

Samlet vurdering af plejefamilier ved driftsorienteret tilsyn (socialtilsyn)

Tilbudsportalen

Socialtilsynet er ansvarlig for, at oplysningerne om plejefamilien er opdaterede på Tilbudsportalen og stemmer overens med de faktiske forhold.

Tilbudsportalen (socialtilsyn)

Afgørelse

Den samlede vurdering munder ud i en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Afgørelsen skal derfor opfylde de almindelige forvaltningsretlige krav med hensyn til begrundelse, partshøring og klagevejledning. Et driftsorienteret tilsyn kan føre til forskellige afgørelser. 

Afgørelse ved driftsorienteret tilsyn (socialtilsyn)

Opfølgning og udvikling

Det er en vigtig del af det driftsorienterede tilsyn løbende at føre en konstruktiv dialog, give feedback og følge op på afgørelser overfor plejefamilien. Find konkrete guides og redskaber.

Opfølgning og udvikling (socialtilsyn)

Sidst opdateret 18/02 2019