Driftsorienteret tilsyn plejefamilier

I det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier skal socialtilsynet blandt andet indhente oplysninger, vurdere kvalitet og træffe en afgørelse.

Tilsynsintensitet og vurdering af risiko

Tilrettelæggelsen af det driftsorienterede tilsyn skal altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om den konkrete plejefamilie. Det kan være oplysninger indhentet fra plejefamilien selv eller fra andre kilder. Oplysningerne anvendes i en vurdering af risiko, som kan give anledning til at føre et mere eller mindre intensivt tilsyn.

Læs om tilsynsintensitet og risiko

Indhentning af oplysninger

I det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet relevante oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne indhentes blandet andet ved at:

  • Indhente oplysninger fra plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra plejebarnet og andre relevante personer
  • Aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

En del af de relevante oplysninger kan indhentes fra plejefamilien ved hjælp af et oplysningsskema, som plejefamilien udfylder og indsender til socialtilsynet. Oplysningerne kan fx bruges i forberedelsen af et forestående anmeldt tilsynsbesøg og i samtaler med plejeforældre, plejebørn og kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien, med flere.

Hent Oplysningsskema – plejefamilier i Oversigt over alle guides og redskaber

Læs om indhentning af oplysninger 

Her er samlet viden om, hvilke oplysninger der er relevante, og der findes guides og redskaber til indhentning af dokumenter og til gennemførelse af interviews og observation.

Vurdering af kvalitet

Ved det driftsorienterede tilsyn vurderer socialtilsynet hvorvidt plejefamilien fortsat har fornøden kvalitet. Socialtilsynet skal anvende kvalitetsmodellen til at vurdere kvaliteten indenfor temaerne 1-6 og 8 i lov om socialtilsyn § 6. Kvalitetsvurdering med udgangspunkt i kvalitetsmodellen foretages i det driftsorienterede tilsyn ud fra en bestemt systematik. 

Læs mere om systematikken her: Hvordan bruges kvalitetsmodellen

Økonomi

Socialtilsynet skal ifølge socialtilsynslovens § 4, stk. 1, godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier. Som led i vurderingen skal socialtilsynet ifølge socialtilsynsbekendtgørelsens § 12 vurdere, om plejefamilierne har den fornødne økonomiske kvalitet, herunder foretage en overordnet vurdering af, om plejefamiliens økonomi giver grundlag for en stabil anbringelse jf. socialtilsynslovens § 6, stk. 2, nr. 7.

Læs om økonomi

Samlet vurdering af om plejefamilien fortsat kan godkendes

Socialtilsynet skal vurdere, om plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet og fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Det er op til socialtilsynet, efter en konkret vurdering, at afgøre, hvilke yderligere oplysninger der skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse.

Læs om samlet vurdering af plejefamilier ved driftsorienteret tilsyn

Tilbudsportalen

Socialtilsynet er ansvarlig for, at oplysningerne om plejefamilien er opdaterede på Tilbudsportalen og stemmer overens med de faktiske forhold. Læs mere om, hvordan det  foregår  og hvilke oplysninger der skal være tilgængelige på Tilbudsportalen her: 

Læs om Tilbudsportalen

Afgørelse

Den samlede vurdering munder ud i en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Afgørelsen skal derfor opfylde de almindelige forvaltningsretlige krav med hensyn til begrundelse, partshøring og klagevejledning. Et driftsorienteret tilsyn kan føre til forskellige afgørelser.

Læs om afgørelse

Opfølgning og udvikling 

Det er en vigtig del af det driftsorienterede tilsyn løbende at føre en konstruktiv dialog, give feedback og følge op på afgørelser overfor plejefamilien. Find konkrete guides og redskaber.

Læs om opfølgning og udvikling

Sidst opdateret 26/07 2017