Driftsorienteret tilsyn

Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier for løbende at vurdere, om de lever op til betingelserne for godkendelse, jf. § 5 i lov om socialtilsyn.

Det driftsorienterede tilsyn er en fortløbende proces, hvor det beror på det faglige skøn og en risikobaseret tilgang, hvorvidt tilsynet skal føres mere eller mindre intensivt. Tilrettelæggelsen af tilsynet tager altid udgangspunkt i de oplysninger om tilbuddet, som socialtilsynet er i besiddelse af.

Tilsynsbesøg

Socialtilsynet skal endvidere aflægge tilsynsbesøg minimum 1 gang årligt. Nogle af tilsynsbesøgene skal være uanmeldte. Det driftsorienterede tilsyn er således en dynamisk proces, hvor socialtilsynet, ud fra den konkrete risikovurdering, prioriterer, hvilke forhold der skal undersøges nærmere, og hvilke der skal tillægges mere eller mindre vægt i vurderingen af tilbuddenes kvalitet. Socialtilsynet er til enhver tid ansvarlig for den samlede vurdering af tilbuddets kvalitet.

Ofte vil tilsynsbesøget være omdrejningspunkt for tilsynsprocessen, men tilsynsbesøget er blot én af flere vigtige informationskilder. Andre kilder og forskellige metoder til indhentning af oplysninger er nødvendige for at føre et vidensbaseret og systematisk tilsyn med, om tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse. Socialtilsynet har mulighed for at træffe afgørelser om påbud, skærpet tilsyn eller ophør af godkendelse.

                                  illustration til kvalitetsbedømmelse


I det driftsorienterede tilsyn indgår 3 centrale elementer, der inkluderer og bygger videre på hinanden (se figuren ovenfor):

  • Kvalitetsbedømmelse;
    socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Her bedømmes tilbuddet alene ud fra kriteriernes og indikatorernes ordlyd.
  • Kvalitetsvurdering;
    socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens 7 temaer (§ 6). I den samlede vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for kvalitetsmodellens 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
  • Samlet vurdering af om tilbuddet fortsat er godkendt;
    for at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for en fortsat godkendelse, herunder øvrige faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser i lov om socialtilsyn (§§ 12-18), samt relaterede lovgivninger og regler som fx lov om social service, retssikkerhedsloven med mere

Socialtilsynet skal, som led i det driftsorienterede tilsyn, både føre kontrol med forholdene i tilbuddet, og indgå i dialog med tilbuddet med henblik på at bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet. Tilsynsopgaven indeholder således både et kontrolperspektiv og et kvalitetsudviklingsperspektiv. Ansvaret for tilbuddets kvalitet og kvalitetsudvikling ligger fortsat hos tilbuddet og dennes driftsherre.

Læs mere på de to underliggende sider om:

Driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud


Driftsorienteret tilsyn med plejefamilier

Sidst opdateret 17/04 2015