Driftsorienteret tilsyn

Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier for at sikre at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse.

Det driftsorienterede tilsyn er en fortløbende proces. Tilsynsintensiteten skal tilrettelægges efter forholdene og fastsættes af socialtilsynet efter en risikovurdering. Tilrettelæggelsen af tilsynet tager altid udgangspunkt i de oplysninger om tilbuddet, som socialtilsynet er i besiddelse af.

Kvalitetsvurdering
Socialtilsynet fører løbende tilsyn med, at tilbuddene ud fra en samlet vurdering har den fornødne kvalitet. Ved driftstilsynet vurderer socialtilsynet, om tilbud og plejefamilier har den fornødne kvalitet ud fra kvalitetsmodellen samt oplysninger om tilbuddets økonomi.

Socialtilsynet vurderer selv, hvor hyppigt det er nødvendigt at gennemgå og dokumentere alle indikatorer i kvalitetsmodellen. Der kan f.eks. være tale om uændrede forhold (fysiske rammer, personale), hvorfor en årlig dybdegående gennemgang ikke er nødvendig i forhold til samtlige indikatorer. Enkelte indikatorer kræver dog årlig opfølgning, herunder tilbuddets resultater for borgerne.

Læs mere om kvalitetsvurdering her

Socialtilsynet har mulighed for at træffe afgørelser om påbud, skærpet tilsyn eller ophør af godkendelse.

Tilsynsbesøg

Socialtilsynet skal aflægge tilsynsbesøg minimum 1 gang årligt. Nogle af tilsynsbesøgene skal være uanmeldte. Ofte vil tilsynsbesøget være omdrejningspunkt for tilsynsprocessen, men tilsynsbesøget er blot én af flere vigtige informationskilder.

Forskellige kilder og forskellige metoder til indhentning af oplysninger er nødvendige for at føre et vidensbaseret og systematisk tilsyn med, om tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse. Socialtilsynet skal som led i opgaven med at føre tilsyn, indhente oplysninger fra tilbuddet, fra de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet og fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

Socialtilsynet skal, som led i det driftsorienterede tilsyn, både føre kontrol med forholdene i tilbuddet, og indgå i dialog med tilbuddet med henblik på at bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet. Tilsynsopgaven indeholder således både et kontrolperspektiv og et kvalitetsudviklingsperspektiv. Ansvaret for tilbuddets kvalitet og kvalitetsudvikling ligger fortsat hos tilbuddet og dennes driftsherre.

Læs mere på de to underliggende sider om:

Driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Driftsorienteret tilsyn med plejefamilier

Sidst opdateret 12/12 2018