Gå til indhold

Analyser

Socialstyrelsen foretager løbende forskellige typer af analyser af tilsynspraksis. Analyserne medvirker til, at Socialstyrelsen bedst muligt kan understøtte socialtilsynene i deres opgavevaretagelse.

Stikprøver

I stikprøver udtager og analyserer Socialstyrelsen sagsmateriale fra et antal tilsynssager. Udtagelsen af stikprøver giver Socialstyrelsen et konkret indblik i socialtilsynenes tilsynsfaglige kompetencer og udfordringer. Hermed kan Socialstyrelsen anvende stikprøver som grundlag for at målrette sin vejledning, undervisning og udvikling af tilsynsredskaber.

Socialtilsynets vurdering af temaet uddannelse og beskæftigelse

Undersøgelse af kvaliteten af socialtilsynets afgørelser om sanktioner

Socialtilsynets inddragelse af oplysninger fra borgerne i det driftsorienterede tilsyn

Andre typer af analyser

Foruden de nævnte specifikke analysetyper gennemfører Socialstyrelsens auditfunktion også andre former for analyser. Indholdselementerne kan variere og vil være defineret af den konkrete problemstilling.

Voldsforebyggelse på botilbud – styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene. Afrapportering af satspuljeprojekt 2017-2020.

Afrapportering på spørgeskemaundersøgelse om socialtilsynenes anvendelse af auditrapport 18.2

Sidst opdateret 14/10 2020