Gå til indhold

Om socialtilsyn

Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar 2014. Med denne lov blev der etableret fem socialtilsyn, der har til opgave at godkende og føre et løbende driftsorienteret tilsyn med alle plejefamilier og tilbud på det sociale område i Danmark.

Lov om socialtilsyn har det overordnede formål at understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlige som private tilbud, der efter lov om social service leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere. I den politiske aftale er fem hovedtemaer i tilsynsreformen fremhævet:

 • Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn
 • Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden
 • Borgerne i centrum
 • Alle sociale døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes
 • Bedre styr på økonomien

For en mere detaljeret beskrivelse af de fem hovedtemaer henvises til aftalen om Et Nyt Socialtilsyn på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn 

Fem kommunale socialtilsyn

Der er etableret ét socialtilsyn i hver region, som er dækningsområde for hvert socialtilsyn. Socialtilsynet
er placeret i fem kommuner:

 • Socialtilsyn Nord – Hjørring Kommune
 • Socialtilsyn Midt – Silkeborg Kommune
 • Socialtilsyn Syd – Fåborg Midtfyn Kommune
 • Socialtilsyn Øst – Holbæk Kommune
 • Socialtilsyn Hovedstaden – Frederiksberg Kommune

De fem socialtilsyn er hver især en offentlig, kommunal myndighed.

Du kan henvende dig til et af de fem socialtilsyn, hvis du har oplysninger om eller søger tilsynsrapporter i forhold til et konkret tilbud eller plejefamilie.

De fem socialtilsyns kontaktoplysninger

 Tilsammen varetager socialtilsynene den samlede tilsynsopgave:

 • Socialtilsynene har myndigheden i forhold til godkendelse og driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og tilbud på socialområdet
 • Socialtilsynene skal sikre et højt fagligt niveau, ensartethed og uvildighed i udførelsen af socialtilsynet
 • Kommunalbestyrelsen i tilsynskommunerne bærer det politiske ansvar for socialtilsynets udførelse.

I 2017 var der ansat i omegnen af 340 årsværk fordelt på de fem socialtilsyn. Ved udgangen af 2017 var den samlede opgaveportefølje på omkring 6.000 plejefamilier og 2.000 sociale tilbud, dvs. en samlet portefølje på cirka 8.000 plejefamilier og sociale tilbud på landsplan.

Sociale tilsyn - af hvem og hvor ofte?

Alle tilbud og plejefamilier skal have mindst 1 tilsynsbesøg om året – anmeldt eller uanmeldt.
Socialtilsynet er et af flere tilsyn, som kontrollerer og udvikler de sociale botilbud og plejefamilier. De kommuner, som har ansvaret for de børn og borgere, der bor i tilbuddene/plejefamilierne, har stadig ansvaret for at føre et personrettet tilsyn med den enkelte borgers trivsel. Derudover besøger embedslæger, brandmyndigheder, arbejdstilsyn og fødevarekontrollen også tilbuddene og foretager tilsyn på deres respektive områder.

Socialtilsynets opgave – godkendelse og driftstilsyn

Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet eller plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. En vurdering, der skal sikre, at kun tilbud/plejefamilier, der har den fornødne kvalitet godkendes.

Socialtilsynet fører et fortløbende driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet skal, som led i det driftsorienterede tilsyn, både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet, som skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet.

Socialstyrelsens rolle

I henhold til lov om socialtilsyn har Socialstyrelsens auditfunktion en særlig rolle i forhold til at understøtte, at socialtilsynet drives i overensstemmelse med lovens formål og intentioner. Socialstyrelsen skal løbende følge praksis i socialtilsynet og bidrage til, at socialtilsynet udvikler en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent praksis.

Læs mere om Socialstyrelsens auditfunktion

Håndbog for socialtilsyn

Socialstyrelsen understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven ved hjælp af en række konkrete redskaber, der løbende udvikles og justeres. Redskaberne præsenteres i 'Håndbog for socialtilsyn', som fungerer som et centralt omdrejningspunkt for en ensartet og systematisk opgaveløsning.

Håndbog for socialtilsyn