Om socialtilsyn

Socialstyrelsen varetager en auditfunktion for de fem socialtilsyn.

Som led i lov om socialtilsyn har Socialstyrelsen en særlig funktion, kaldet auditfunktionen. Socialstyrelsens auditfunktion understøtter, at socialtilsynets opgaveløsning udføres i overensstemmelse med lovens formål og intention.

Socialstyrelsen skal:

 • Følge praksis i socialtilsynet 
 • Understøtte udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven 
 • Levere analyser og viden om socialtilsynets virksomhed.

Socialstyrelsen monitorerer løbende socialtilsynets praksis, herunder hvordan socialtilsynet vurderer kvaliteten i tilbuddene. Som led i monitoreringen indhenter Socialstyrelsen forskellige typer af oplysninger, blandt andet i form af statistiske data, stikprøver, auditeringer og dialogmøder.

Håndbog for tilsynsførende

Socialstyrelsen understøtter samtidig udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven ved hjælp af en række konkrete redskaber, der løbende udvikles og justeres. Redskaberne præsenteres i "Håndbog for tilsynsførende", som fungerer som et centralt omdrejningspunkt for en ensartet og systematisk opgaveløsning. 

Håndbog for tilsynsførende

Socialstyrelsen tilrettelægger introduktionsforløb og løbende dialog- og læringsfora for socialtilsynets medarbejdere. Socialstyrelsen udgiver hvert år en årsrapport om socialtilsynets virksomhed.

Socialstyrelsen fører ikke tilsyn med lovligheden af socialtilsynets opgavevaretagelse, men kan tage initiativ til dialog med socialtilsynet, hvis Socialstyrelsen bliver opmærksom på uhensigtsmæssige forhold. Endvidere skal Socialstyrelsen i disse tilfælde orientere Børne - og Socialministeriet eller det kommunale tilsyn i Statsforvaltningen.

For en mere detaljeret beskrivelse af socialtilsynet henvises til:
aftalen om Et Nyt Socialtilsyn på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn 

De fem socialtilsyn

Socialtilsynene har tilsammen ansvaret for socialtilsynet og varetager den samlede tilsynsopgave:

 • De har myndigheden i forhold til godkendelse og driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og tilbud på socialområdet 
 • De skal sikre et højt fagligt niveau, ensartethed og uvildighed i udførelsen af socialtilsynet 
 • Kommunalbestyrelsen i tilsynskommunerne bærer det politiske ansvar for socialtilsynets udførelse.

Organiseringen baserer sig på en national struktur, kombineret med kommunalt kendskab, indsigt og ansvar. Læs mere fakta om de fem socialtilsyn og find link til deres hjemmesider.  

Fakta om de fem socialtilsyn

Lov om socialtilsyn 

Lov om socialtilsyn er gældende fra 1. januar 2014 og har det overordnede formål at understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlig som private tilbud, der efter lov om social service leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere. I den poltiske aftale er fem hovedtemaer i tilsynsreformen fremhævet:

 • Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn 
 • Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden 
 • Borgerne i centrum 
 • Alle sociale døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes 
 • Bedre styr på økonomien. 

Lov om Socialtilsyn (§4)