Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Socialtilsyn > Lovgivning for socialtilsyn

Lovgivning for socialtilsyn

Formålet med lov om socialtilsyn er at sikre, at borgerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med indsatsen efter serviceloven. Socialtilsynets opgavevaretagelse er baseret på en national struktur, der understøtter systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af tilsynsopgaven, kombineret med kommunalt kendskab, indsigt og ansvar.

Lovgivning for socialtilsynet

retsinformation.dk finder du gældende love, bekendtgørelser, vejledninger og forarbejder til lovgivningen: 

 • Lov om socialtilsyn
 • Bekendtgørelse om socialtilsyn
 • Vejledning om socialtilsyn

Lov om socialtilsyn

Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar 2014. Med denne lov blev der etableret fem socialtilsyn, der har til opgave at godkende og føre tilsyn med kvaliteten af plejefamilier og sociale tilbud i Danmark omfattet af denne lov. Socialstyrelsens auditfunktion skal understøtte, at socialtilsynene løser deres opgaver i overensstemmelse med lovens formål og intention.

Formålet med lov om socialtilsyn er at sikre, at borgerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med indsatsen efter serviceloven.

Lov om socialtilsyn skal understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlige som private tilbud, der efter lov om social service leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere. I den politiske aftale er fem hovedtemaer i tilsynsreformen fremhævet:

 • Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn
 • Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden
 • Borgerne i centrum
 • Alle sociale døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes
 • Bedre styr på økonomien

Anden relevant lovgivning for socialtilsynet

 • Lov om social service (serviceloven)
 • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • Forvaltningsloven
 • Bekendtgørelse om plejefamilier
 • Ankestyrelsens vejledning om at skrive en afgørelse på ast.dk  
 • Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen om persondata

Anden lovgivning

Der findes krav efter anden lovgivning, som tilbuddene skal opfylde, fx vedr. brand, fødevarer, arbejdstilsyn, teknik og miljø. Socialtilsynet fører ikke tilsyn med, at tilbuddene opfylder kravene efter anden lovgivning, men skal påse, at tilbuddet har eller er i gang med at få de nødvendige godkendelser. Socialtilsynet skal gøre de relevante tilsyn opmærksomme på det, hvis de mener, at kravene efter anden lovgivning ikke opfyldes.

Socialtilsynet fører tilsyn med et tilbuds samlede indsatser efter serviceloven. Det indebærer fx, at dagbehandlingstilbud eller tilbud efter servicelovens §§ 103 og 104 er omfattet af socialtilsyn, hvis indsatsen leveres som en integreret del af et tilbud, der er omfattet af lov om socialtilsyn § 4. Derudover er følgende tilbud omfattet:

Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5-7, jf. dog § 66a, stk. 7, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service. Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, når:

 • Tilbuddet leveres til beboere i boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i nr. 2, dog ikke friplejeboliger,
 • Hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale,
 • Tilbuddet til beboerne omfatter i væsentligt omfang støtte efter § 85 i lov om social service
 • Tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141

Socialtilsynet er i hele sin virksomhed underlagt det offentlige retlige regelsæt, inklusiv forvaltningsretlige regler og grundsætninger. Det betyder at tilsynet ikke kan stille krav om (fortsat) godkendelse ud over hvad der følger af lov om socialtilsyn og bekendtgørelse, og at de skal følge forvaltningsretlige principper om proportionalitet og saglighed.

For en mere detaljeret beskrivelse af socialtilsynets opgaver henvises til håndbogens øvrige indhold samt bekendtgørelse og vejledning om socialtilsyn.

Rådgivning i forhold til lov om socialtilsyn

Spørgsmål af lovfortolkende karakter henvises til Social – og Ældreministeriet, som kan kontaktes via e-mail: jurint@sm.dk eller på telefon 33 92 93 00.

Spørgsmål til loven kan desuden rettes til Ankestyrelsen, som har vejledningspligten på lov om socialtilsyn. De kan kontaktes via e-mail: ast@ast.dk eller på telefon 33 41 12 00.

Spørgsmål af faglig karakter besvares af Socialstyrelsens auditfunktion: socialtilsyn@socialstyrelsen.dk.
Det kan fx dreje sig om spørgsmål om anvendelsen af kvalitetsmodel, redskaber med videre.

Sidst opdateret 12/10 2021