Gå til indhold

Ikke-fastansatte medarbejdere

Socialtilsynet skal vurdere sociale tilbuds brug af ikke-fastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver. Vurderingen foretages under temaerne Organisation og ledelse samt Kompetencer.

For at sikre en ensartet forståelse og brug af kvalitetsmodellen anbefales socialtilsynet at tage udgangspunkt i nedenstående forståelse af ikke-fastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver:

  • Er ikke en fast del af den kontinuerlige pædagogiske indsats omkring borgerne
  • Erstatter eller supplerer de fastansatte medarbejdere
  • Er typisk timelønnede
  • Kan være tilknyttet et tilbud i kortere eller længere tid
  • Kan være ansat i tilbuddet, i et vikarkorps (fx et kommunalt korps) eller i et eksternt vikarbureau
  • Omfatter ikke barselsvikarer, orlovsvikarer og vikarer for langtidssygemeldte
  • Omfatter kun medarbejdere med pædagogiske opgaver og ikke fx tekniske eller administrative medarbejdere

Uddybende om ikke-fastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver


Er ikke en fast del af den pædagogiske indsats omkring borgerne

Socialtilsynet skal have fokus på ikke-fastansatte medarbejdere, der varetager borgerrelaterede opgaver, men som ikke indgår som en fast del af hele den pædagogiske indsats omkring borgerne.

Erstatter eller supplerer de fastansatte medarbejdere

Jævnfør de politiske intentioner skal socialtilsynet ikke alene have fokus på vikarer, der træder i stedet for tilbuddets faste medarbejdere, fx ved ferie og sygdom. Socialtilsynet skal også have fokus på brugen af ikke-fastansatte medarbejdere, fx timelønnede medarbejdere, som tilbuddene bruger løbende, og som supplerer de faste medarbejdere, men som ikke indgår som en fast, kontinuerlig del af hele den pædagogiske indsats omkring borgerne.

Timelønnede eller med fast timeantal

Ikke-fastansatte medarbejdere er typisk timelønnede og arbejder i et varierende antal timer pr. uge eller måned. Der kan dog også være medarbejdere, der kan betragtes som ikke-fastansatte, selvom de er tilknyttet et tilbud i et fast antal timer pr. uge eller måned. Det kan fx være faste tilkaldevikarer, som bruges på forskellige afdelinger alt efter behov.

Ansættelsens varighed

Ikke-fastansatte medarbejdere kan være tilknyttet et tilbud i mange år uden at være fastansat. Ikke-fastansatte er dermed ikke alene medarbejdere, som er ansat i kortere perioder.

Arbejdsgiver

Ikke-fastansatte medarbejdere kan være ansat internt i tilbuddet, i et vikarkorps, fx et kommunalt korps eller i et eksternt vikarbureau.

Omfatter ikke barselsvikarer, orlovsvikarer og vikarer for langtidssygemeldte

Barselsvikarer, vikarer for langtidssygemeldte og orlovsvikarer er ansat til at erstatte bestemte, faste medarbejdere. De er ansat i en længere sammenhængende periode, og er dermed kontinuerligere medarbejdere for borgerne. Desuden indgår de typisk i hele den pædagogiske indsats omkring borgerne, herunder planlægning, udførelse og udvikling af den pædagogiske indsats, på lige fod med fastansatte medarbejdere. Medarbejdere, der er ansat som barselsvikar, vikar for langtidssygemeldte og orlovsvikar forstås derfor som faste medarbejdere.

Medarbejdere med borgerrelaterede opgaver

Medarbejdere med borgerrelaterede opgaver er direkte involveret i den pædagogiske indsats til borgerne. Det vil sige, at det som hovedregel ikke er medarbejdere, der løser tekniske og administrative opgaver, fx på kontoret, i et køkken, eller med rengøring.

Præsentation om ikke-fastansatte medarbejdere

Socialstyrelsens auditfunktion har udarbejdet en præsentation om ikke-fastansatte medarbejdere, som kan bruges i formidlingen til medarbejdere lokalt i de fem socialtilsyn.

Præsentationen omhandler den politiske baggrund for et øget fokus på ikke-fastansatte medarbejdere, hvordan begrebet ikke-fastansatte medarbejdere skal forstås, samt hvilke ændringer der er foretaget i kvalitetsmodellen.

Præsentationen indeholder slides med forklarende noter, og kan enten anvendes i sin helhed, eller der kan anvendes dele af den efter behov.

Præsentationen skal understøtte en fælles forståelse af baggrunden for ændringerne og for begrebet ikke-fastansatte medarbejdere. Præsentationen kan også bruges som udgangspunkt for lokale drøftelser af, hvilke overvejelser ændringerne giver anledning til i forhold til den fremadrettede tilsynspraksis.

Hent præsentation om ikke-fastansatte medarbejdere her

Sidst opdateret 27/01 2022