Gå til indhold

Det risikobaserede socialtilsyn

Risikobaseret tilsyn betyder, at tilsynet differentieres og målrettes de tilbud, hvor socialtilsynet er bekymret for, om den fornødne kvalitet er til stede.

Socialtilsynene skal føre et risikobaseret tilsyn med plejefamilier og tilbud. Formålet med det risikobaserede socialtilsyn er at differentiere tilsynsindsatsen og målrette den mod de tilbud, hvor der kan være problemer med kvaliteten.

Socialtilsynet skal foretage minimum et årligt tilsynsbesøg i alle tilbud. Tilrettelæggelsen af tilsynet skal altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud. Oplysningerne danner afsæt for vurderingen af, hvordan tilsynsindsatsen skal tilrettelægges, og med hvilken intensitet.

Tilsynsindsatsen er således en differentieret og ikke standardiseret aktivitet, som skal sikre, at socialtilsynet målretter ressourcerne mod de tilbud, hvor der kan være problemer med kvaliteten – og tilsvarende anvender færre ressourcer i forhold til de velfungerende tilbud. 

Tilsynsintensitet omhandler blandt andet en variation i forhold til:

 • Omfanget af skriftlige og økonomiske oplysninger, der indhentes af socialtilsynet
 • Hyppigheden af tilsynsbesøg
 • Valg af dataindsamlingsmetoder, herunder f.eks. brug af observation og inddragelse af pårørende
 • Brugen af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
 • Tidsforbruget i forbindelse med tilsynsbesøg, herunder omfanget af interview og observation
 • Niveauet og formen på afrapportering, herunder f.eks. om alle tilsynsbesøg skal ses afspejlet i tilsynsrapporten/kvalitetsvurderingen
 • Niveauet for opfølgning og dialog med tilbuddet.

Faglig vejledning om det risikobaserede socialtilsyn

Socialstyrelsens auditfunktion har i maj 2022 udgivet en faglig vejledning om det risikobaserede socialtilsyn. Vejledningen indeholder en række anbefalinger til, hvordan socialtilsynets ledelser bør styrke organiseringen og tilrettelæggelsen af arbejdet med at udmønte det risikobaserede tilsyn, så tilsynspraksis bygger på et fælles grundlag og tilgang på tværs af de fem socialtilsyn. Den faglige vejledning er en videreførelse og operationalisering af Vidensgrundlag om det risikobaserede socialtilsyn, som blev udgivet i 2017.

Anbefalingerne retter sig mod fire områder, hvor Socialstyrelsen vurderer, at der er et særligt behov for, at socialtilsynene samarbejder og koordinerer indsatsen. De fire områder er:

 1. Understøt opbygningen af aktuelt bedste viden i risikovurderingen
 2. Understøt viden om risici på baggrund af indsamling og analyse af aggregerede data
 3. Understøt, at alle driftsorienterede tilsyn sker med afsæt i en systematisk risikovurdering
 4. Understøt, at tilsynsintensiteten afspejler risikovurderingen.

Socialstyrelsens Auditfunktion vil i samarbejde med socialtilsynet fremadrettet iværksætte et målrettet udviklings- og implementeringsarbejde med henblik på at omsætte den faglige vejledning i tilsynspraksis.

Find de faglige vejledninger om det risikobaserede socialtilsyn her: 

Faglig vejledning om det risikobaserede socialtilsyn (2022) 

Videngrundlag om det risikobaserede socialtilsyn (2017) 

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvor ofte skal der aflægges tilsynsbesøg?

Socialtilsynet skal som led i det driftsorienterede tilsyn aflægge mindst 1 årligt tilsynsbesøg. For tilbud med flere afdelinger er der krav om besøg på de enkelte afdelinger. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

Kravet om minimum 1 årligt tilsynsbesøg skal ses som en understregning af, at tilsynsbesøget er en vigtig kilde til information, og at der ikke kan føres et hensigtsmæssigt tilrettelagt tilsyn uden at aflægge besøg i tilbuddet.

Det er op til socialtilsynene at vurdere hvilke oplysninger, der skal indhentes, hvornår og hvor mange tilsynsbesøg, der skal aflægges ud over det årlige minimumsbesøg, hvordan tilsynene metodisk skal tilrettelægges, og om disse skal være anmeldte eller uanmeldte. Vurderingen skal ske ud fra en risikobaseret tilgang og under hensyn til forholdene og historikken i de konkrete tilbud.

Socialtilsynet står til enhver tid inde for, at der er fornøden kvalitet i tilbuddet, og vurderer selv, hvor hyppigt det er nødvendigt at gennemgå og dokumentere opfyldelsen af indikatorerne. Enkelte indikatorer, som vedrører resultater for tilbuddets borgere, kræver dog årlig opfølgning.

Hvad kan begrunde et mere intensivt tilsyn?

I forhold til de enkelte tilbud er et mere intensivt tilsyn aktuelt, når der er forhold, som giver anledning til, at der skal holdes ekstra øje med stedet enten med henblik på kontrol eller udvikling af tilbuddet.

Et mere intensivt tilsyn foretages, når det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set har fornøden kvalitet, men hvor fx én eller flere indikatorer i kvalitetsmodellen bedømmes lavt. Det kan fx i tilfælde, hvor tilbuddet ikke anvender velbeskrevne og dokumenterede metoder, hvor flere nøglemedarbejdere er fratrådt, eller tilbud, hvor der på et tilsynsbesøg er observeret en uhensigtsmæssig tone i personalets omgang med beboerne.

Det kan være relevant at øge tilsynsintensiteten i forhold til nyligt godkendte tilbud og følge op på, om tilbuddet lever op til de forudsætninger der lå til grund for godkendelsen. 

I forhold til plejefamilier kan det være i forbindelse med, at plejefamiliens vilkår og kapacitet har ændret sig siden godkendelsen, som fx skilsmisse eller dødsfald i familien.

Hvis socialtilsynet vurderer, at kvaliteten efter en samlet vurdering er så lav, at tilbuddet ikke længere har den fornødne kvalitet, skal socialtilsynet foretage en vurdering af, om det er sandsynligt, at tilbuddet inden for en rimelig periode vil kunne opfylde kravene. I sådan en situation kan socialtilsynet træffe afgørelse om at udstede påbud eller skærpet tilsyn. Forventes det ikke, at tilbuddet kan eller vil rette op på de bekymrende forhold, skal socialtilsynet indlede sagsbehandling om ophør af godkendelsen.

Hvad kan begrunde et mindre intensivt tilsyn?

Et mindre intensivt tilsyn kan være relevant i fx plejefamilier, som ikke aktuelt har børn anbragt i familien. Tilsynet skal dog altid sikre, at kvaliteten i plejefamilien er i overensstemmelse med godkendelsesgrundlaget.

Når en plejefamilie er godkendt, står socialtilsynet inde for, at plejefamilien er generelt egnet til at modtage børn i overensstemmelse med godkendelsesgrundlaget.

Et mindre intensivt tilsyn også være relevant i forhold til tilbud, der fx gennem en årrække har leveret veldokumenterede resultater, har god beboer- og medarbejdertrivsel, har uændrede ledelsesmæssige og personalemæssige ressourcer samt fysiske rammer.

Socialtilsynet har dog altid ansvaret for, at godkendte tilbud og plejefamilier har den fornødne kvalitet - uanset, hvor intensivt tilsynet er ført.

Sidst opdateret 25/05 2022