Gå til indhold

Kvalitetsvurdering af tilbud, der søger om godkendelse

Socialtilsynet skal vurdere, hvorvidt et tilbud har den fornødne kvalitet til at blive godkendt, som generelt egnede til målgruppen.

Godkendelse af et nyt tilbud er en faglig kompleks opgaven, idet der ved godkendelsen hverken er borgere og ansatte eller en eksisterende praksis i tilbuddet, som socialtilsynet kan iagttage for at vurdere, hvordan tilbuddets ledelse og dets ansatte omsætter indsatsen. Vurderingen af kvaliteten foretages på baggrund af en vurdering af tilbuddets forudsætninger for og forventede evne til at opfylde kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier inden for hvert af de syv temaer i kvalitetsmodellen.

Socialtilsynet skal for hver indikator bedømme om:

  • Tilbuddet forventes at kunne opfylde indikatoren
  • Tilbuddet forventes ikke at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelsen af indikatorerne giver grundlag for socialtilsynets vurdering af kriterierne. Derudfra foretages en vurdering af, hvorvidt tilbuddet eller plejefamilien forventes at kunne levere fornøden kvalitet inden for hver af de syv temaer.

Socialtilsynet skal derudover, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 3, vurdere, om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Inspirationsmateriale til kvalitetsvurdering af tilbud, der søger om godkendelse

Socialstyrelsen har udarbejdet et inspirationsmateriale, der understøtter socialtilsynet i at afdække og vurdere kvaliteten i tilbud, der søger om godkendelse.

Inspirationsmaterialet fokuserer b.la. på, hvordan godkendelsesgrundlaget kan styrkes ved at udfolde, afdække og bedømme indikatorerne i kvalitetsmodellen. Inspirationsmaterialet fokuserer endvidere på, hvordan socialtilsynet, i det driftsorienterede tilsyn, kan følge op på, om et nylig godkendt tilbud lever op til de forudsætninger, der lå til grund for godkendelsen. Materialet er målrettet tilsynskonsulenter og ledelsen i socialtilsynene, som arbejder med at godkende tilbud.

Inspirationsmaterialet er inddelt i fire delelementer, der hver beskriver faglige anbefalinger til, hvordan kvalitetsvurderingen ved godkendelse af tilbud kan kvalificeres.

Inspirationsmaterialets fire delelementer:

Fold alle teksterne ud eller ind

Del 1: Viden om målgruppen og målgruppens behov for indsats

Delelementet sætter fokus på, at konkret og aktuel faglig viden om målgruppen og målgruppens behov for støtte er en forudsætning, for kunne vurdere, om indsatsen er relevant set i forhold til den målgruppe, der søges godkendelse til. Der er endvidere inspiration til, hvor socialtilsynet kan søge efter aktuel socialfaglig viden på Socialstyrelsens hjemmeside om udvalgte målgrupper og målgruppers behov for støtte.

Læs mere:

Delelement 1: Viden om målgruppen og målgruppens behov for indsats

Del 2: Udfoldelse af indikatorens ordlyd

Delelementet giver eksempler på, hvordan indholdet i den enkelte indikatorer kan udfoldes, så alle elementer i indikatoren afdækkes, og styrker vidensgrundlaget. Der er endvidere eksempler på refleksionsspørgsmål og forhold, der kan vægtes i bedømmelsen af indikatoren, hvilket kan styrke bedømmelsen af indikatoren og dermed kvalitetsvurderingen.

Eksemplerne er udarbejdet med afsæt i temaerne ”Målgruppe, metoder og resultater” og ”Kompetencer”. Temaerne er udvalgt, fordi de er væsentlige for et tilbuds indsats for borgeren.

Læs mere:

Delelement 2: Udfoldelse af indikatorens ordlyd

Del 3: Systematisk opfølgning på godkendelsen

Delelementet beskriver, hvordan socialtilsynene i arbejdet med bedømmelsen af indikatorer og kriterier kan udarbejde konkrete opfølgningspunkter, som kan danne afsæt for en systematisk opfølgning på godkendelsen i det efterfølgende driftsorienterede tilsyn. Udarbejdelsen af opfølgningspunkter understøtter, at socialtilsynet hurtigt kan reagere, hvis det viser sig, at tilbuddet alligevel ikke har den fornødne kvalitet.

Læs mere:

Delelement 3: Systematisk opfølgning på godkendelsen

Del 4: Ledelsesmæssige opmærksomheder for en faglig kompetent godkendelse

Delelementet formidler ledelsesmæssige opmærksomheder med henblik på at styrke de organisatoriske, ledelsesmæssige og kompetencemæssige forudsætninger for at kunne foretage kvalificerede godkendelser af tilbud.

Læs mere:

Delelement 4: Ledelsesmæssige opmærksomheder for en faglig kompetent godkendelse

Sidst opdateret 26/10 2021