Gå til indhold

Godkendelseskoncept

Socialtilsynet følger et fast koncept ved godkendelse af almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier.

Godkendelseskonceptet skal sikre, at socialtilsynet foretager en grundig undersøgelse af ansøgerfamilierne, herunder at kvaliteten i ansøgerfamilien afdækkes systematisk og målrettet med afsæt i § 6 i lov om socialtilsyn. 

Godkendelseskonceptet skal desuden sikre, at godkendelsesprocessen er ensartet på tværs af de fem socialtilsyn, og at vurderingen understøtter væsentlige forhold i kvalitetsmodellen.

De centrale elementer i godkendelseskonceptet er:

Fold alle teksterne ud eller ind

Grundkursus

Socialtilsynet skal, som led i godkendelsen tilbyde ansøgere et grundkursus i at være plejefamilie. Formålet med grundkurset er at ruste ansøgerne til opgaven og give socialtilsynet informationer om plejefamiliernes kompetencer.

Grundkurset skal have et omfang svarende til to gange to grundkursusdage. 

Socialstyrelsen har udarbejdet en undervisningsvejledning til brug for socialtilsynets undervisning af ansøgere som plejefamilie:

Undervisningsvejledning til grundkursus i at være plejefamilie (dias til undervisningsdagene fremgår af bilagene) 

Besøg i ansøgers hjem og vejledning til redskaber til afdækning af ansøgers kompetencer

Socialtilsynet skal aflægge minimum to besøg i ansøgers hjem. Det ene besøg skal aflægges inden påbegyndelse af grundkurset. Det andet besøg skal aflægges, efter at ansøger har gennemført de første to kursusdage i grundkurset.

Formålet med de to besøg i ansøgers hjem er blandt andet at observere familiens samspil i det hjem, hvor et eventuelt plejebarn skal bo at afdække ansøgers mentaliseringsressourcer og at afdække ansøgers egne hjemmeboende børns perspektiver på, hvordan det er at være barn i familien.

I forbindelse med besøgene skal socialtilsynet anvende tre redskaber, som understøtter afdækning og vurdering af ansøgers forudsætning og forventede evne til at levere den fornødne kvalitet som plejefamilie:

Redskab til socialtilsynets afdækning af ansøgers mentaliseringressourcer

Redskab til socialtilsynets observation af familiedynamik

Redskab til socialtilsynets afdækning af hjemmeboende børns perspektiver.

Afsluttende samtale med ansøger

Forud for afgørelsen om godkendelse, jf. lov om socialtilsyn § 5, skal socialtilsynet afholde en samtale med ansøger med henblik på at drøfte socialtilsynets konklusioner på godkendelsesprocessen herunder tilsynets overvejelser om, hvilken plejefamilietype socialtilsynet vurderer, at ansøgeren kan godkendes til.

I vurderingen skal indgå ansøgernes refleksioner på baggrund af godkendelsesforløbet, herunder vurdering af egne ressourcer og begrænsninger i forhold til at drage omsorg for et plejebarns udvikling og evt. særlige behov.

Sidst opdateret 09/11 2021