Gå til indhold

Samlet vurdering af tilbud ved driftstilsyn

Socialtilsynet skal, i det driftsorienterede tilsyn, vurdere, om sociale tilbud fortsat opfylder betingelserne for godkendelsen.

I den samlede vurdering indgår:

  • Vurdering af kvalitet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen: 
    Socialtilsynet skal, i vurderingen af, om det sociale tilbud fortsat har den fornødne kvalitet, vurdere kvaliteten inden for kvalitetsmodellens 7 temaer, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 2, nr. 1-6 og 8. 

    Hvordan bruges kvalitetsmodellen? 
  • Økonomi: 
    Socialtilsynet skal vurdere tilbuddets økonomi, jf. § 6, stk. 2, nr. 7, i lov om socialtilsyn, og §§ 13-18 i bekendtgørelse om socialtilsyn. Socialtilsynet skal vurdere, om tilbuddet fortsat er økonomisk bæredygtigt, om tilbuddets økonomi fortsat giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og om der fortsat er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

    Økonomi og organisering

Den samlede vurdering af, om tilbuddet fortsat kan godkendes, beror på en faglig vurdering i forhold til det konkrete tilbud. Socialtilsynet kan i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn træffe forskellige afgørelser.

Afgørelse ved driftsorienteret tilsyn 

Tilbuddenes oplysningspligt:
Tilbuddet har, jf. § 12 i lov om socialtilsyn, pligt til at afgive de oplysninger, som socialtilsynet anmoder om. Socialtilsynet afgør, efter en konkret og individuel vurdering, hvilke oplysninger der er nødvendige for at kunne foretage en samlet vurdering og træffe afgørelse. Socialtilsynet skal sikre, at sagen er tilstrækkelig belyst til, at der kan træffes en afgørelse.

Indhentning af oplysninger

Sidst opdateret 05/03 2020