Gå til indhold

Økonomi og organisering

Som led i det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet blandt andet vurdere tilbuddets organisatoriske og økonomiske forhold.

I vurderingen indgår en bedømmelse af de organisatoriske og økonomiske forhold, som fremgår af kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer, jf. § 6 i lov om socialtilsyn.

Også de krav til organisation og økonomi, som er fastsat i §§ 13-18 i lov om socialtilsyn og bekendtgørelse om socialtilsyn, indgår. 

I kvalitetsmodellen er der opstillet kriterier og indikatorer, som tilbuddets ledelse og økonomi skal vurderes efter.

Socialtilsynet skal kombinere oplysninger fra budget, årsrapport med nøgletal og, for private tilbud, regnskab med revisionspåtegning, med oplysninger om de faktiske forhold i tilbuddet. Alt det indgår i en vurdering af, om organisering/ledelse og økonomi medvirker til, at tilbuddet har den fornødne kvalitet og økonomiske bæredygtighed.

Socialtilsynet skal desuden forholde sig til forhold vedrørende husleje, bestyrelsesvederlag med videre og betalinger mellem enheder i private koncerner og lignende, som er nævnt i bekendtgørelse om socialtilsyn § 14, stk. 3.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet skal, efter kvalitetsmodellen, vurdere tilbuddets organisation og ledelse inden for følgende kriterier:

  • Om tilbuddets ledelse, herunder en evt. bestyrelse, har relevante kompetencer. Kriteriet har 3 indikatorer, som vedrører ledelsens kompetencer, supervision og en aktiv bestyrelse.
  • Om tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Kriteriet har 3 indikatorer vedrørende borgerkontakten, personalegennemstrømning og sygefravær.

Socialtilsynets vurdering af ovennævnte indikatorer bygger på oplysninger, som fx er indhentet under tilsynsbesøg i interview af medarbejdere og borgere.

Ved vurderingen af personaleindikatorerne anvendes de oplysninger, som tilbuddet indberetter via årsrapporten. Disse data giver mulighed for at vurdere udviklingen over tid og evt. sammenligne med lignende tilbud.

Socialtilsynet kan desuden anmode om supplerende informationer til brug for vurderingen, fx dokumentation for ledelsens uddannelse og øvrige faglige baggrund.

Bedømmelsen i forhold til kvalitetsmodellen suppleres af de krav til de private tilbuds vedtægter og bestyrelse, som fremgår af lov om socialtilsyn §§ 13-15. Opfyldelse af disse krav skal også vurderes i det løbende tilsyn.

Socialtilsynet som fondsmyndighed

Socialtilsynet fører et fondsretligt tilsyn med de tilbud, der er oprettet som fonde, jf. socialtilsynslovens § 15, hvilket indebærer, at socialtilsynet fører tilsyn med, at fonden ledes forsvarligt i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægten. Der er tale om et legalitetstilsyn, og socialtilsynet skal således ikke vurdere  hensigtsmæssigheden af ledelsens forretningsmæssige dispositioner.

Vedtægten kan efter lovens § 15, stk. 3 kun godkendes, hvis der er en klar adskillelse mellem stifterens økonomi og fondens økonomi, og hvis socialtilsynet vurderer, at vedtægtens regler om anvendelse af fondens eller den selvejende institutions formue ved ophør er i overensstemmelse med fondens formål. Fonden må således ikke overføre midler fra fonden til fondens stifter eller til personer, som har et nært interessefællesskab med fondens stifter. Socialtilsynet skal føre tilsyn med, at dette ikke sker.

Socialtilsynets særlige opgaver i forhold til fonde indebærer et tilsyn med, at fondens midler kun anvendes i overensstemmelse med fondens formål, som det er formuleret i vedtægterne.

Det forudsættes, at socialtilsynets vurdering af, om et tilbud opfylder betingelserne for at være lovligt oprettet som fond, er i overensstemmelse med den praksis, der er lagt af Erhvervsstyrelsen
og Civilstyrelsen. I tvivlstilfælde kan socialtilsynet derfor søge om vejledning hos Erhvervsstyrelsen eller Civilstyrelsen om deres praksis.

Økonomi

Socialtilsynet skal, efter lov om socialtilsyn §§ 5 og 16 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 14, godkende tilbuddets budget med henblik på at sikre at følgende kriterier er opfyldt:

  • Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Det bemærkes, at indikatorerne under dette kriterium for private tilbud er, at soliditetsgraden er rimelig, at tilbuddets revisor ikke har væsentlige forbehold og, at der er sammenhæng mellem omsætning og planlagte investeringer.
  • Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe.
  • Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner. Indikatorerne under dette kriterium vedrører klarhed i nøgletal og pengestrømme.

Socialtilsynet har, via det driftsorienterede tilsyn, viden om indhold og faglig kvalitet i det enkelte tilbud, hvilke faglige metoder, der anvendes, planer for udvikling, resultater for borgerne med videre. Denne viden danner udgangspunkt for socialtilsynets vurdering af sammenhængen mellem økonomi og kvalitet i tilbuddet.

Det er en forudsætning for fortsat godkendelse, at tilbuddets budget og den kvalitet, som beboerne oplever, står i et rimeligt forhold til hinanden. Samtidig skal budgettet tage højde for de udviklingsbehov og ønsker, som tilbuddet har.

I forhold til økonomisk bæredygtighed er nøgletallene vedrørende soliditetsgrad, egenkapital, overskudsgrad, lønudgifter, ejendomsudgifter mv. et væsentligt vurderingsgrundlag.

Der gælder ikke bestemte krav til nøgletallene. Fx behøver en lav soliditetsgrad ikke at være et faresignal, hvis den fx skyldes nyligt gennemførte investeringer, men nøgletallene kan give anledning til nærmere undersøgelse - fx af et privat tilbuds gældsforpligtelser, ligesom en udvikling i nøgletallene over år kan udløse nærmere undersøgelser.

Budget

Socialtilsynet modtager senest 1. oktober tilbuddenes budgetter for det kommende år. Budgettet skal før indsendelsen være godkendt af den relevante myndighed /bestyrelse.

På grund af terminerne for kommuners og regioners budgetlægning vil budgetterne for kommunale og regionale dog blive indberettet med forbehold for kommunalbestyrelsens, henholdsvis regionsrådets, godkendelse. Der gælder ikke noget krav om, at budgettet skal være udarbejdet af revisor. 

Budgettet indberettes via Tilbudsportalen, hvor indberetningsskemaet fastlægger detaljeringsgraden.

For tilbud, som indgår i private koncerner og lignende, skal betalinger mellem enheder i koncernen markeres i indberetningen. Socialtilsynet har mulighed for at anmode om mere detaljerede oplysninger om de enkelte budgetposter, hvis de ikke som udgangspunkt giver tilstrækkelig klarhed over budgettet. Socialtilsynet forholder sig til og godkender tilbuddets samlede budget.

Socialtilsynet kan ikke stille krav om ændringer af enkelte poster i budgettet. Hvis socialtilsynet ikke vurderer, at budgettet kan godkendes, indgår tilsynet i dialog med tilbuddet om de forhold, som ligger til grund for vurderingen. Socialtilsynet godkender ikke tilbuddets takst.

Socialtilsynet skal, i forbindelse med budgetgodkendelsen, forholde sig til, om kravene til størrelsen af leje, bestyrelsesvederlag med videre i bekendtgørelse om socialtilsyn § 14, stk. 3, stadig er opfyldt. Socialtilsynet kan her inddrage revisors tidligere vurderinger af disse poster i tilbuddets regnskab(er).

Årsrapport og årsregnskab

Til belysning af tilbuddenes økonomi modtager socialtilsynet desuden årsrapporter, som skal være indsendt senest 1. maj - og for private tilbud det reviderede årsregnskab. Offentlige tilbud indsender ikke regnskaber.

Materialet tjener som information for socialtilsynet og skal ikke godkendes. Udviklingen i et tilbuds nøgletal kan give socialtilsynet anledning til nærmere undersøgelser.

Socialtilsynet har mulighed for at bede om uddybning og nærmere forklaring af indholdet, hvis regnskabet ikke som udgangspunkt giver tilstrækkelig klarhed. 

De private tilbuds regnskaber skal være revideret af en godkendt revisor, som også skal sikre, at de nøgletal, som et tilbud indberetter i årsrapporten, er i overensstemmelse med regnskabet.

Revisor skal give regnskabet en påtegning om gennemførelsen af revisionen og de forhold, som er konstateret. Revisor skal i øvrigt også orientere socialtilsynet, hvis revisor i sit løbende arbejde konstaterer forhold, som giver usikkerhed om tilbuddets forsatte drift.

Revisionen omfatter kontrol af arbejdsgangene for økonomiske dispositioner, stikprøvekontrol af bogførte bilag samt undersøgelse af forsvarligheden af tilbuddets økonomiske dispositioner. Revisor skal desuden forholde sig til, om udgifterne til husleje og bestyrelseshonorar, betalinger mellem enheder i koncerner og om goodwill lever op til kravene i bekendtgørelse om socialtilsyn § 14, stk. 3.

Socialtilsynet lægger som udgangspunkt revisionens vurdering af regnskabet til grund for sit arbejde, men har også her mulighed for at indhente supplerende oplysninger fra tilbuddet eller revisor. 

Særligt om koncerner og lignende

For tilbud, som indgår i private koncerner og lignende, skal der foreligge et overordnet, samlet budget for koncernen og for det enkelte tilbud, hvoraf blandt andet pengestrømmene i koncernen skal fremgå.

Socialtilsynet skal, i forbindelse med tilsynet, forholde sig til, om øvrige betalinger - udover evt. husleje - mellem tilbuddet og øvrige enheder i koncernen sker på markedsvilkår.

Sidst opdateret 03/07 2019