Gå til indhold

Afgørelse ved driftsorienteret tilsyn

Socialtilsynet kan træffe afgørelse om iværksættelse af sanktioner, hvis konkrete forhold i et tilbud skaber bekymring for driften eller for borgerne.

Her kan du læse om de forskellige typer afgørelser, som socialtilsynet kan træffe, hvis ikke tilbuddet har den fornødne kvalitet.

Tilbuddet kan klage over alle socialtilsynets afgørelser til Ankestyrelsen, jf. de almindelige klageregler på det sociale område. 

Kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område på retsinformation.dk  

Ankestyrelsens vejledning om at skrive en afgørelse på ast.dk  

Forskellige typer afgørelser: 

Fold alle teksterne ud eller ind

Påbud

Socialtilsynet kan udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse. Udstedelse af påbud forudsætter, at socialtilsynet anfører, hvilke forhold tilbuddet skal rette op på. Et påbud kan fx omhandle ansættelse af medarbejdere med relevante kompetencer, iværksættelse af efteruddannelse eller udarbejdelse af en handleplan, der imødegår uforholdsmæssig mange magtanvendelser.

Påbuddet skal ledsages af en frist for overholdelse, så det er klart for tilbuddet, hvornår det kan risikere at miste godkendelsen. Tidsfristen for at efterleve et påbud skal fastsættes ud fra de konkrete forhold, som har givet anledning til påbuddet. Hvis påbuddet fx omhandler, at en medarbejder, der har begået overgreb, ikke må være i tilbuddet, skal det efterleves straks. Hvis påbuddet derimod omhandler ansættelse af medarbejdere med bestemte kompetencer, kan der, afhængig af de øvrige tilstedeværende kompetencer, fastsættes en længere frist.

Det er en forudsætning for udstedelse af påbud, at socialtilsynet forinden har været i dialog med tilbuddet om at rette op på kvaliteten.

Udstedelse af påbud, og hvad det består i, bliver offentliggjort på Tilbudsportalen og oplyst til de kommuner, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet. Da et påbud kan have store konsekvenser i forhold til tilbuddets muligheder for at sælge pladser, bør tilbuddet have mulighed for at rette op på forholdene, før der udstedes påbud. Der kan dog være alvorlige forhold, hvor tilbuddet ikke viser vilje til at rette op, hvorfor afgørelse om påbud må træffes straks.

Påbud skal have en karakter, som gør det muligt at efterkomme det. Manglende overholdelse af påbud kan føre til ophør af godkendelse eller fx ændring af målgruppen, så godkendelsen er i overensstemmelse med de faktiske forhold i tilbuddet.

Skærpet tilsyn

Socialtilsynet kan træffe afgørelse om skærpet tilsyn i de tilfælde, hvor konkrete forhold skaber bekymring for driften, for borgernes sikkerhed eller sundhed eller såfremt tilbuddet ud fra en samlet vurdering ikke længere har den fornødne kvalitet.

Det kan fx være mistanke om strafbare forhold, fysiske eller psykiske overgreb, eller det kan være situationer, hvor det eneste uddannede personale i forhold til målgruppen er fratrådt, eller der har været uforholdsmæssig mange magtanvendelser.

Det kan også være at socialtilsynet vurderer, at kvaliteten inden for de syv kvalitetstemaer er så lav, at tilbuddet ikke længere opfylder kravene. I den situation skal socialtilsynet foretage en vurdering af, om det er sandsynligt, at tilbuddet inden for en rimelig periode vil kunne opfylde kravene, eller om der i stedet skal indledes en proces hen imod ophør af godkendelse.

Forud for en afgørelse om skærpet tilsyn skal der være en dialog med tilbuddet om de forhold, der ligger til grund for afgørelsen. Afgørelse om skærpet tilsyn skal ledsages af en afgørelse om påbud. Påbuddet skal have indholdsmæssig sammenhæng til de forhold, der har medført skærpet tilsyn, og skal sikre, at tilbuddet ved, hvad der skal til, for at det skærpede tilsyn kan bortfalde, og tilbuddet kan beholde sin godkendelse.

Afgørelser om skærpet tilsyn træffes for højst 3 måneder ad gangen og bortfalder automatisk, hvis ikke der forinden er truffet afgørelse om forlængelse. Der skal fastsættes en frist på baggrund af en individuel vurdering af det konkrete forholds karakter og fristen kan således også være kortere end 3 måneder.

Det skærpede tilsyn skal tilrettelægges efter de konkrete forhold og efter de forhold, der førte til afgørelsen om skærpet tilsyn. Skærpet tilsyn er et udtryk for et mere intensivt tilsyn og vil derfor medføre flere tilsynsbesøg og yderligere indhentning af oplysninger. Skærpet tilsyn medfører endvidere, at tilbuddet opkræves en højere tilsynstakst.

Ophør af godkendelse

Godkendelsen ophører, hvis tilbuddet ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse. Tilbud, som er organiseret med flere afdelinger med fælles ledelse, skal samlet set opfylde de krav, der følger af loven. Såfremt forholdene på en afdeling ikke opfylder kravene for fortsat godkendelse, kan det medføre, at det samlede tilbud får godkendelsen trukket.

Forud for ophør af godkendelse skal der have været en dialog mellem socialtilsynet og tilbuddet om baggrunden for overvejelserne for ophøret. Tilbuddet skal have haft mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund herfor.

Varsling om ophør skal ske med en rimelig tidsfrist, så både tilbuddet og de kommuner, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, kan indrette sig på det. Der kan dog være situationer, hvor godkendelsen bliver tilbagekaldt straks, fx som følge af overgreb.Klager over ophør kan påklages til Ankestyrelsen.

Afgørelser om bortfald af godkendelse har som udgangspunkt opsættende virkning. Det betyder, at plejefamilien kan fortsætte som plejefamilie indtil Ankestyrelsen træffer afgørelse i sagen. De tilknyttede plejebørn kan således blive boende hos plejefamilien, indtil Ankestyrelsen har truffet endelig afgørelse.

Der kan være særlige forhold, der gør det påkrævet, at socialtilsynet kan træffe afgørelse om, at en klage ikke skal have opsættende virkning. Det vil medføre, at tilbuddets godkendelse ophører straks. Det kan eksempelvis være tilfældet, når forholdende eller kvaliteten i plejefamilien, er af en sådan karakter, at det giver anledning til bekymring for beboernes sikkerhed, sundhed og lignende.

Bortfald af godkendelse

Godkendelsen bortfalder, hvis der ikke har været anbragt borgere i tilbuddet i en sammenhængende periode på 2 år. Begrundelsen er, at der kan ske store ændringer i et tilbud, som kan betyde, at det grundlag, som den generelle godkendelse oprindelig blev givet baggrund af, er bortfaldet.

Hvis tilbuddet ønsker at indgå i den kommunale forsyning igen, skal der ansøges om en ny godkendelse. Tilbuddet er forpligtet til, af egen drift, at meddele socialtilsynet, hvis der ikke opholder sig borgere i tilbuddet.

Sidst opdateret 28/01 2019