Gå til indhold

Driftsorienteret tilsyn - sociale tilbud

I det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud skal socialtilsynet blandt andet indhente oplysninger, vurdere kvalitet og træffe en afgørelse.

Tilrettelæggelsen af det driftsorienterede tilsyn skal altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud.

Det kan være oplysninger, indhentet fra tilbuddet selv eller fra andre kilder. Oplysningerne anvendes i en vurdering af risiko, som kan give anledning til at føre et mere eller mindre intensivt tilsyn.

Tilsyn og tilsynsintensitet

Fold alle teksterne ud eller ind

Indhentning af oplysninger

I det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet relevante oplysninger om tilbuddet. Oplysningerne indhentes blandet andet ved at:

  • Aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. 
  • Indhente oplysninger fra tilbuddet, blandt andet gennem tilbuddets seneste årsrapport. 
  • Indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, der har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet. 
  • Indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

En del af de relevante oplysninger kan indhentes fra tilbuddet ved hjælp af et oplysningsskema, som tilbuddet udfylder og indsender til socialtilsynet.

Oplysningerne kan fx bruges i forberedelsen af et forestående anmeldt tilsynsbesøg og i samtaler med ledelse, ansatte og borgere med flere.

Indhentning af oplysninger

Vurdering af kvalitet

Ved det driftsorienterede tilsyn vurderer socialtilsynet, hvorvidt tilbuddet fortsat har fornøden kvalitet. Socialtilsynet skal anvende kvalitetsmodellen til at vurdere kvaliteten inden for temaerne 1-6 og 8 i lov om socialtilsyn § 6. 

Kvalitetsvurdering, med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, foretages i det driftsorienterede tilsyn ud fra en bestemt systematik. 

Hvordan bruges kvalitetsmodellen?

Økonomi og organisering

Som led i det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, hvorvidt tilbuddet fortsat har den fornødne økonomiske kvalitet, herunder, ifølge socialtilsynslovens § 6, stk. 3, tage stilling til, om: 

  • Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
  • Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet, både i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.
  • Der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Socialtilsynet skal, ifølge socialtilsynslovens § 16, stk. 1, desuden godkende årsbudgettet på det enkelte sociale tilbud. 

Oplysningerne i budgetskemaet skal, sammen med budget- og regnskabsnøgletal, revisionspåtegninger og de private tilbuds årsregnskaber udgøre udgangspunktet for socialtilsynets vurdering af, om det enkelte tilbud har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. socialtilsynsbekendtgørelsens § 13, stk. 4.

Økonomi og organisering

Samlet vurdering om tilbuddet fortsat kan godkendes

Socialtilsynet skal vurdere, om tilbuddet fortsat opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. 

Det er op til socialtilsynet, efter en konkret vurdering, at afgøre, hvilke yderligere oplysninger der skal indhentes for at kunne træffe en afgørelse.

Samlet vurdering af tilbud ved driftsorienteret tilsyn

Tilbudsportalen

Socialtilsynet skal påse, at de indberettede og offentliggjorte oplysninger om tilbuddet på Tilbudsportalen, stemmer overens med de faktiske forhold, jf. § 8 bekendtgørelsen om Tilbudsportalen. Oplysninger om tilbuddene kan blandt andet fremsøges af anbringende kommuner.

Afgørelse

Den samlede vurdering munder ud i en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Afgørelsen skal derfor opfylde de almindelige forvaltningsretlige krav med hensyn til begrundelse, partshøring og klagevejledning. Et driftsorienteret tilsyn kan føre til forskellige afgørelser.

Afgørelse ved driftsorienteret tilsyn

Opfølgning og udvikling

Det er en vigtig del af det driftsorienterede tilsyn, løbende, at føre en konstruktiv dialog, give feedback og følge op på afgørelser overfor tilbuddet.

Opfølgning og udvikling

Sidst opdateret 05/03 2020